Uluslararası Ticarette Vergilendirme Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Destekleme Fiyat İstikrar Fonu'nun amaçlarından olmayan hangisidir?


Üreticinin fiyat endeksinden korunması

İhracatın geliştirilmesi

İhracata yönelik yatırımların geliştirilmesi

Tarımsal girdilerin sübvansiyonu

İhracat sigortası gibi faaliyetlerin finansmanı


2.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ihracat açısından sağlanacak faydalardan birisidir?


Serbest bölgeye, ev sahibi ülkede ihtiyaç duyulan malların getirilip depolama imkânının olması, sipariş ile malın sevkiyatı arasındaki süreyi kısaltacaktır.

Serbest bölgelerde malların depolanması, ev sahibi ülkedeki ithalatçıların yurt içine çok fazla stok yaparak önemli bedeller ödemesini engelleyecek, gümrük vergisinin tamamını bir kerede ödemekten kaçınmalarını sağlayacaktır.

Ev sahibi ülkeye mal alacak ithalatçılar, serbest bölgede daha önceden depolanmış malı inceleyerek son kullanma tarihi geçen ya da kusurlu malları almayacaklar ve fire oranlarını azaltacaklardır. Aksi hâlde ilgili mallar için gümrük vergisi ödenmesi gerekecektir.

Serbest bölgelerde yeni istihdam olanakları yaratma

Serbest bölgelere sağlanan vergisel teşvikler ihracat piyasasını genişleterek ihracat gelirlerini artıracaktır. Bölgeden elde edilen ihracat doğrudan döviz kazancıdır.


3.Soru

Aynı düzeydeki vergi otoriteleri arasındaki çifte vergilendirmeye ne denir?


Ulusal çifte vergilendirme

Dikey çifte vergilendirme

Yatay çifte vergilendirme

Hukuki anlamda çifte vergilendirme

Ekonomik anlamda çifte vergilendirme


4.Soru

"Serbest bölgedeki mallar serbest bölge hükümlerine tabidir. Serbest bölge içerisinde bir başkasına teslim KDV Kanunu 16\1-c’ye göre KDV’den istisnadır." şeklinde KDV açısından değerlendirilen mal teslimatının yönü hangisinde doğru verilmiştir?


Ülke dışından serbest bölgeye mal teslimi

Serbest bölgeden ülke dışına mal teslimi

Serbest bölgedeki malın aynı serbest bölge içinde bir başkasına teslimi

Serbest bölgedeki malın herhangi bir serbest bölgeye, gümrük antreposuna ve depolama yerlerine teslimi

Serbest bölgelere elektrik hizmeti verilmesi


5.Soru

I. Bağımsız dış denetim
II. İdari denetim
III. Fiziki denetim
IV. Mali denetim 
V. İç denetim
Serbest bölgeler, yukarıdaki denetimlerden hangilerine tabidirler?


I, II, III

II, III, V

II, III, IV

I, II, III, IV

I, II, III, IV, V


6.Soru

Serbest bölgeye, ev sahibi ülkede ihtiyaç duyulan malların getirilip depolama imkânının olması, sipariş ile malın sevkiyatı arasındaki süreyi kısaltması, serbest bölgelerin olumlu etkilerinden aşağıdakilerden hangisine girecektir?


İhracat açısından sağlanan faydalar

Yeni istihdam alanları yaratma

İthalat açısından sağlanacak faydalar

Yabancı sermaye ve teknoloji transferi sağlanması

Ödemeler dengesini iyileştirmesi


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uzlaşma kapsamında cezası 2.2.1984 tarih ve 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 4. Maddesinde düzenlenen vergilerden biridir?


Tek ve Maktu Vergi

Subvansiyona Karşı Telafi Edici Vergi

Özel Tüketim Vergisi

Telafi Edici Vergi

Gümrük Vergisi


8.Soru

Ülkelerin dış ticarette müdahalesinde ilk akla gelen araç gümrük tarifeleridir. Günümüz ekonomik sistemlerindeki gelişmeler ve yenilikler sonucunda da alternatif çok sayıda yeni düzenleme ve araç ortaya çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu araçlardan biri değildir?


Yerli endüstriyi dış rekabete karşı koruma

Gümrük tarifeleri

Miktar kısıtlamaları

Gönüllü ihracat kısıtlamaları

İhracatın özendirilmesi


9.Soru

Mükellefin uzlaşma komisyonunun davetine katılmaması, komisyona geldiği hâlde uzlaşma tutanağını imzalamaması veya tutanağı ihtirazi kayıtla imzalamak istemesi durumuna ne denir?


Pişmanlık

Uzlaşmanın temin edilememesi

Uzlaşmanın sağlanamaması

İtiraz

Peşin ödeme indirimi


10.Soru

Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar; serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları aşağıdaki vergilerden hangisinden istisna edilmiştir?


Damga Vergisinden

Taşıt Alım Vergisinden

Gelir ve Kurumlar Vergisinden

Gümrük Vergisinden

Emlak Vergisinden


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Andean Vergi Anlaşması’na dahil olan ülkelerden birisi değildir?


Peru

Kolombiya

Ruanda

Venezuela

Bolivya


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çifte vergilendirmeyi önlemeye yönelik, devletlerin tek taraflı düzenlemelerinden biri değildir?


İndirim yöntemi

Kredi Yöntemi

Mahsup yöntemi

İstisna yöntemi

Tahkim yöntemi


13.Soru

Vergi davalarında genel olarak dava açma süresi kaç gündür?


15 gün

7 gün

30 gün

45 gün

10 gün


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret politikasının amaçlarından birisi değildir?


Dış ödemeler bilançosundaki istikrarsızlıkların azaltılması

Görünmez engeller

Yerli endüstriyi dış rekabete karşı koruma

Sanayileşme stratejisine göre müdahale

İstihdamın artırılması


15.Soru

Katma Değer Vergisi 60 No’lu Sirküsünde serbest bölge ile ilgili açıklanan istisnalardan hangisi yanlıştır?


Türkiye sınırları içerisinde veya ülke sınırları dışındaki herhangi bir firmanın serbest bölgenin içinde sunmuş oldukları bakım, onarım, temizlik, montaj gibi hizmetler KDV’den istisnadır.

Herhangi birserbest bölgeden başkaca serbest bölgelere yapılan hizmetler KDV’den istisnadır.

Serbest bölgeden yurt dışına gönderilecek ürünler için verilen gümrük müşavirliğine yönelik hizmetler KDV’den istisnadır

Türkiye sınırları içinden serbest bölgeye verilen telekomünikasyon hizmetleri KDV'den istisnadır.

Türkiye’de faaliyette bulunan mükellefin, rapor, görüş, yazı, onay hazırlanması amacıyla serbest bölgeye gidip inceleme, kontrol, denetleme v.b. yapması KDV’ye tabidir.


16.Soru

Tarh edilen vergiler ve kesilen cezaların tebliği üzerine peşin ödeme yoluna gidilmesi hâlinde ceza indirimi ne kadardır?


% 10

% 18

% 20

% 25

% 15


17.Soru

Dünya mal ihracatında ilk sırada yer alan ülke hangisidir?


ABD

Çin

Almanya

Japonya

İngiltere


18.Soru

Çifte vergilendirme konusunda Uluslararası Vergi Uyuşmazlıklarında en sık karşılaşılan uyuşmazlık hangisidir?


Transfer fiyatlandırması

Tarife Farklılıkları

Menşe uygulamaları

KDV oranına ilişkin itilaflar

Faturalardaki iskontolar


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ucuz iş gücü ve hammaddeden yararlanmak, vergisel ve diğer teşvik imkânlarından faydalanmak amacıyla kurulan endüstriyel üretim alanlarıdır?


Serbest Ticaret Bölgesi

Serbest Üretim Bölgesi

İkiz Fabrikalar

Serbest Limanlar

Yatırım Bölgeleri


20.Soru

Aleyhine gümrük para cezası kesilenlerin, bu cezaları herhangi bir uyuşmazlık çıkarmaksızın tebliğden itibaren süresi içinde ödemeleri hâlinde % kaç oranında bir avantajdan yararlanmaları mümkün olacaktır?


%25

%10

%5

%15

%50