Uluslararası Ticarette Vergilendirme Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi serbest bölgelerin kuruluş amaçlarından biri değildir?


Döviz girişlerinin artırılması

istihdam probleminin çözümünde bir araç olarak kullanılması

İhracatın daha ucuza yapılabilmesi

Uluslararası finansman imkânlarından faydalanılması

Bankacılık faaliyetlerinin dış piyasalara açılmasının teşvik edilmesi


2.Soru

Yurt dışında ödenen vergilerin yurt içinde ödenecek vergiden düşülmesine ne denir?


Çifte vergilendirme

Mahsup yöntemi

İstisna yöntemi

İndirim yöntemi

Mülkilik


3.Soru

2017 yılında Türkiye’de 150.000 TL, Almanya’da 90.000 TL kazanç elde eden sanayi şirketinin kazancından Türkiye’de %20 kurumlar vergisi alınacak olsun. Rusya’da elde edilen 90.000 TL’lik kazanç üzerinden Rusya’da %10 vergi ödenmiş olsun. İndirim yöntemine göre Türkiye’de ödenecek vergi kaç TL'dir?


36.000

29.000

29.200

39.200

46.200


4.Soru

Türkiye’de de gümrük işlemleri ve gümrüklerde vergilendirme ile ilgili temel düzenlemelerin yapıldığı kanun aşağıdakilerden hangisidir?


4458 sayılı kanun

213 sayılı kanun

5326 Kabahatlar Kanunun

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu


5.Soru

I. Gelir Vergileri
II. Tüketim vergileri
III.  Servet vergileri    
Çifte vergilendirmeyi önleme amacıyla OECD ve Birleşmiş Milletler Anlaşma Modelleri yukarıdaki hangi vergilere yöneliktir?


Yalnız I

Yalnız II

II ve III

I ve III

I, II ve III


6.Soru

Ülkenin geri kalmış bölgelerini kalkındırmak ve gerekli yatırımları çekebilmek amacıyla oluşturulan bölgeler hangi serbest bölge çeşidine girer?


Serbest ticaret bölgesi

Antrepo

Serbest çevre

Yatırım bölgeleri

Serbest limanlar


7.Soru

Farklı düzeylerdeki vergi otoriteleri arasındaki çifte vergilendirmeyi aşağıdaki kavramlardan hangisi tanımlar?


Şahsilik ilkesi

Mülkilik ilkesi

Yatay çifte vergilendirme

Dikey çifte vergilendirme

Ulusal ve uluslararası çifte vergilendirme


8.Soru

Ülkeler arasında ortaya çıkan çifte vergilendirme sorununun çözümü
için başvurulan en yaygın yöntem aşağıdakilerden hangisidir?


Tahkim yöntemi

Devletler Arası Düzenlemeler

İki taraflı çifte vergilendirmeyi önleme antlaşmaları

OECD Modeli

Birleşmiş Milletler (BM) Modeli


9.Soru

“Serbest bölgeler gümrük bölgesinin içinde yer almış fakat; Avrupa Birliği tam üyeliği gerçekleşinceye kadar Türkiye’nin gümrük bölgesinin dışında öngörülmüştür.” tabiri hangi sayılı serbest bölge kanununda yer alır?


3218

5084

5510

5810

5946


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, mükellefler ile gümrük idareleri arasında en çok ihtilafa konu edilen hususlar arasında değildir?


Royalti-lisans ödemeleri

Tarife farklılıkları

Menşe uygulamaları

Birden fazla vergilendirme

KDV oranına ilişkin ihtilaflar


11.Soru

Uzlaşma talebinde bulunma süresi tebliğ tarihinden itibaren ne kadardır?


15 gün

10 gün

1 ay

20 gün

45 gün


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dış ticarete müdahalenin ekonomik nedenlerinden biri değildir?


Yerli endüstriyi dış rekabete karşı koruma

Sanayileşme stratejisine göre müdahale

İstihdamın artırılması

Otarşi; kendi kendine yeterlilik

Bağlı ticaret


13.Soru

Ülkemizde serbest bölge ile ilk kanun kaç yılında çıkarılmıştır?


1927

1985

1980

1992

2008


14.Soru

Birleşmiş Milletler Finansal Komitesi nezdinde çalışmalar geliştirilmiş ve olgunlaştırılarak  Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Arasında Çifte Vergilendirme Antlaşması Modeli hangi yılda ortaya çıkartılmıştır.


1977

1980

1985

1987

1997


15.Soru

Uluslararası ticarete konu olan mal ve hizmetlerin üretildiği ülkede vergilendirilmesini öngören ilkeye ne denir?


Menşe ilkesi

Varış ilkesi

İkametgah ilkesi

Kaynak ilkesi

Uyruk ilkesi


16.Soru

2013 yılı itibariyle dünya mal ihracatında %11,7 oranı ile birinci sırada bulunan ülke aşağıdakilerden hangisidir?


Türkiye

Çin

Hollanda

Hindistan

Fransa


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisinin ithali III sayılı listede yer almadığı için Özel Tüketim Vergisinin konusuna girmez?


% 100 meyve suyu

Nargile tütünü

Sigarillo

Alkollü içecekler

Kolalı gazozlar


18.Soru

Gümrük vergileri ve cezaları ile ilgili idari uyuşmazlık çözüm yollarından biri olan uzlaşmaya ilişkin düzenlemeler hangi  sayılı Kanun’ la düzenlenmiştir


2976

3065

4458

4760

5326


19.Soru

Dış ticarette vergileme ilkeleri genel olarak hangi  vergileme ilkeleri çerçevesinde
belirlenmiştir.


Gelir vergisi

Gümrük Vergisi

Geleneksel Vergi 

Dış Ticaret Vergisi

Katma Değer Vergi


20.Soru

 Çifte vergilendirme konusunda çok uluslu şirketlerin uluslararası vergi uyuşmazlıkları konusunda en çok karşılaştıkları uyuşmazlık türü aşağıdakilerden hangisidir?


Transfer fiyatlaması

Çifte vergilendirme

Mükellefiyet türü

Şirketler arası ödemeler

Telif bedelleri