Yerel Yönetimlerde CBS Uygulamaları Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminde kişi bilgi kartında yer almaz?


Zemin Tüm

Zemin Hisse

Hisse İşlemleri

Beyan Bilgileri

Ana Zemin


2.Soru

Bir sorgunun haritada detaylı bir şekilde görülmesini sağlamak için yaklaşma kat sayı değişimini sağlayan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?


360 Panorama

Nokta Bilgisi

Araçlar

Arama Çubuğu

Kategorik arama


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi DOP ile oluşturulan tesislerden
biri değildir?


Meydan

Otopark

MEB’e bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları

Konut

Pazar yeri


4.Soru

Düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan
arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüz ölçümlerinin %
kaçını geçmemelidir?


10

20

30

40

50


5.Soru

Kreş, hastane, belediye hizmet alanı gibi kamuya ayrılan parsellerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?


Düzenleme ortaklık alanı

Ortak katılım alanı

Kamu ortaklık bölgesi

Umumi katılım bölgesi

Ortak yaşam alanı


6.Soru

__________________; seçeneği kent rehberi haritasında işaretlenen _________ bilgisini almaya yarar?


CBS; nokta

Harita; polygon

Arama çubuğu; polygon

En kısa yol; nokta

Nokta bilgisi; noktanın


7.Soru

İmar çapı, durumu, çap aplikasyon krokisi, kot kesit tutanağı, istikamet krokisi gibi belgelerin hazırlanması için _____________ modülü kullanılmaktadır?


Netview

Netcad

Netdor

Netçap

Netçiz


8.Soru

Netcad coğrafi veri sunucusu nedir?


Netigma

ESRI

R for Mac

NETGIS Server

NT Server


9.Soru

Düzenleme yapılmış veya yapılmamış alanlarda oluşmuş veya oluşmamış imar parselinin imar planlarını yansıtan tevhid, ifraz, yola terk, yoldan ihdas gibi imar parseli oluşma koşullarını yazı ve kroki ile gösteren ön imar durumu aşağıdakilerden hangisidir?


İmar

İmar durumu

İmar çapı

İmar verisi

Parsel


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi coğrafi bilgi sistem projeleri amaçlarına göre farklı büyüklükteki verilerden oluşur?


Grafik (konumsal, mekânsal) veriler

Sözel (mekânsal olmayan, özniteksel) veriler

Veri

Yazılım

Donanım


11.Soru

Kişilerin yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin, standartlara uygun şekilde tek merkezde tutulması ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılmasını sağlamak amacıyla uygulamaya konulan sistem aşağıdakilerden hangisidir?


Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)

Coğrafi Arşiv Sisteminin (CAS)

Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS)

Mekânsal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS)

Adres Kayıt Sistemi (AKS)


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sayesinde imar planları üzerinde ada ve parsel numarasından faydalanılarak, ilgili parsele ait imar ve kadastral durum hazır şablonlarda kolaylıkla hazırlanabilir?


UIP.NCZ

NETÇAP

ADAPARSEL

GEOPARSEL

ADA.NCZ


13.Soru

Seçeneklerden hangisi 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi kapsamında imar uygulaması yapabilmek için sayılabilen koşullar arasında yer alır?


Uygulama imar planına dayanmalıdır

Bahçe mutlaka 50 metrekare olmalıdır

İmar programının hazırlanmamış olması gerekir

1/20000 planı kesinlikle olmalıdır

Bölgede mutlaka eğitim kurumu olmalıdır


14.Soru

Kent Otomasyon Sistemlerinde adres-harita bilgilerinin ilişkili şekilde veritabanına aktarılması ile hangi servisi sunmaz?


Adres servisi

Koordinattan adres servisi

Adresten koordinat servisi

İlgili kurumlarla ortak adres VT servisi

Koordinattan nüfus servisi


15.Soru

Web üzerinden kent rehberi uygulamalarından hangisinde kentteki önemli mekanların üst kategorilerine erişilmektedir?


Kent Rehberi

Kategoriler

Arama Çubuğu

Nokta Bilgisi

Kategorik arama


16.Soru

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesine göre düzenleme ortaklık payı (DOP) oranı en fazla ne kadar olmalıdır?


%40

%10

%5

%1

%60


17.Soru

I. Evhid

II. İfraz, 

III. Yola terk, 

IV. Yoldan ihdas

Yukarıdakilerden hangileri imar çapı içindeki parsel oluşturma koşulları arasındadır.


I. II. 

I. II. III.

I. II. III. IV

I. II.  IV

I. II. III. IV


18.Soru

İmar durumunun hazırlanmasında,  imar çapı ne anlama gelir?


İmar Çapı, düzenleme yapılmış veya yapılmamış alanlarda oluşmuş veya oluşmamış imar parselinin imar planlarını yansıtan tevhid, ifraz, yola terk, yoldan ihdas gibi imar parseli oluşma koşullarını yazı ve kroki ile gösteren ön imar durumudur.

İmar çapı, bir imar parselinde inşa edilecek yapı veya yapıların imar yasası, imar planı, imar planı ilke kararları ve İmar Yönetmeliği ile öngörülen, proje yapım koşullarını yazı ve kroki ile belirten ilgili belediyelerce tanzim edilen yapı ruhsatına esas belgedir.

İmar durumu ya da imar çapı, inşaat ruhsatı almadan önce hazırlanacak mimari projeye altlık olmak üzere parselin imar mevzuatına göre yapılaşma hakkını göstermesine rağmen resmî bir belge   niteliğinde değildir.

İmar çapı imar parselinin kullanım şeklini ve yapılması istenen yapının özelliklerini; örneğin teknik şartlarını gösteren belgedir.

Söz konusu arsanın bize  yapılanma koşullarını gösteren belgedir.


19.Soru

İmar çapı hazırlanırken hangi parametreler diyaloğu hazırlanır?


İmar çapı hazırlanırken gerekli parametreler, veri tabanı bilgilerinden yararlanılır.

Gerekli parametreler, çap bilgi kolonlarıdır.

Parametreler için kayıt ve tutanakların belirlenmesi gereklidir.

İmar çapı hazırlanırken gerekli parametreler için şablon dosyalarına bakılır.

İmar çapı hazırlanırken gerekli parametreler, çap belgesi ve çizelge tipi, çizelge, ölçek, ölçek aralığıdır.


20.Soru

Veritabanına aktarımı tamamlanan kadastro parsel malik bilgileri; ilişkilendirme aşamasında açılan ___________ diyaloğu Malik sekmesinde manuel girilebildiği gibi ... ?


Ada

Ekle

Yeni Parsel

Yeni kadastro

Netmap