Yönetim Sistemleri Ve Risk Yönetimi Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İş kazası ve meslek hastalığı sonucunda ortaya çıkan zararın karşılanmasını sağlayan kaç farklı kaynak vardır?


1

2

3

4

5


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarının önlenmesi amacıyla getirilen para cezaları için doğrudur?


Kesilen cezada amaç caydırıcılık ise iş güvenliğini sağlayacak ölçüde yeterli olması gerekir.

Para cezaları tazminat niteliğindedir.

Amaç verilen zararın tamamının para olarak karşılanmasıdır.

Cezalar iş güvenliğini sarsacak biçimde kesilir.

Güvenliği sağlamayan işverenin sağladığı menfaat oranında ceza kesilir.


3.Soru

I. Maddi tazminat bağlamında kusur, kural olarak işçi ya da işverenin iş kazasının oluşuma yapmış olduğu katkıyı ifade eder. II. Tazminat miktarı hesaplanırken iş göremezlik oranı değiştiği andan itibaren yeni ve yüksek iş göremezlik oranı kullanılır. III. İş kazasına katkı sağlayan kusurlu davranış ile işçinin görevini ihmal etmesi, kusur değerlendirmesinde aynı kavramlardır. IV. Kusurun tespiti ve yüzde üzerinden rakamsal ifadelendirilmesi SGK tarafından yapılır. V. İşçi ve işverenler hakkında kusur değerlendirmesini içeren bir diğer belge, SGK kararıdır.
Maddi zararın belirlenmesinde tarafların kusuru unsuru ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


I, III,IV

I,II

II,III

IV,V

III,IV,V


4.Soru

Mevzuata uygun olmayan unsurların ve noksanlıkların tespiti halinde işyerine bu noksanlık ve hataların gidermesi için bir defaya mahsus olmak üzere kaç günlük süre verilir?


13

14

15

16

17


5.Soru

Destekten yoksun kalma tazminatına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Desteğin müterafik kusuru hesaplanan destekten yoksun kalma tazminatından indirim nedeni değildir.

Sağ kalan eşin yeniden evlenme ihtimali hesaplanan destekten yoksun kalma tazminatından düşülmez.

Özel sigortalardan elde edilen tazminatlar hesaplanan destekten yoksun kalma tazminatından düşülmez.

SGK tarafından desteklenen kişilere yapılan ödemeler hesaplanan destekten yoksun kalma tazminatından düşülmez.

Desteklenen kişinin elde ettiği miras geliri hesaplanan destekten yoksun kalma tazminatından düşülür.


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi manevi tazminat miktarının belirlenmesinde söylenebilecek doğru bilgidir?


Manevi tazminat bir ceza niteliği taşımaktadır.

Manevi tazminat tutarının belirlenmesi hakimin takdirindedir.

Manevi tazminat, hak kazanan kişinin zenginleşmesini sağlamalıdır.

Manevi tazminat, aleyhine sonuç doğuran kişinin ekonomik durumunu kötüleştirecek nitelikte olmalıdır.

Manevi tazminatın belirlenmesinde işçinin müterafik kusuru göz önünde bulundurulmaz.


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fiilen gerçekleşmiş destek ilişkisinin olacağının kabul edilebileceği durumdur?


Gerçek destek

Ferazi destek

Manevi destek

Mutlak destek

Kanuni destek


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi maddi tazminatta zararın belirlenmesinde başvurulan unsurlar arasında yer almaz?


Ücret

Meslekte kazanma gücü kaybı

İşgörebilme çağı ve yaşam süresi

Enflasyon oranı

Tarafların kusuru


9.Soru

Büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için işyerlerinin büyüklüğüne göre büyük kaza önleme politikası belgesi veya güvenlik raporunu aşağıdaki hangisi inceler?


Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Valilik

Belediye

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

İşveren


10.Soru

Bir mirasçı işyeri ruhsatının yenilenmesi veya intibakı gereken hallerde yetkili idareye en geç ne zamana kadar başvuru yapmalıdır?


1 ay

3 ay

6 ay

9 ay

12 ay


11.Soru

I. SGK
II. İşveren
III. İşçi
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri iş kazası ve meslek hastalığı sonucu ortaya çıkan zararın karşılanmasını sağlar?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I-II-III

I-III


12.Soru

Mirasçılar için ruhsatın yenilenmesi veya intibakı gereken hallerde yetkili idareye en geç kaç ay içinde müracaat edilmesi zorunludur?


1 ay

2 ay

3 ay

5 ay

6 ay


13.Soru

4857 sayılı iş kanunundaki düzenlemelere göre bir çalışanın günde en fazla kaç saat çalıştırılabilmesi mümkündür?


8 saat

7 saat

6 saat 

7,5 saat

8,5 saat


14.Soru

İşgörebilme çağı ile karıştırılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Yaşam süresi

Yaşam enerjisi

Yaşam bedeli

Yaşam yeri

Yaşam kalitesi


15.Soru

İş kazasından doğan maddi tazminat davalarında, maddi zararın belirlenmesi için kazaya uğrayan işçi için öncelikle neyin belirlenmesi gerekmektedir?


Meslekte geçirdiği yıl 

Kazanın büyüklüğü 

Meslekte kazanma gücünü hangi oranda kaybettiği

Meslekte aldığı başarı ödülleri

Meslektaşları ile geçinme seviyesi


16.Soru

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda belirtilen nitelikte iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirmeyen işverene görevlendirmediği her bir kişi için ne kadar idari para cezası verilir?


5601 TL

5703 TL

5790 TL

5809 TL

6910 TL


17.Soru

Hukuk sistemimizde manevi tazminatı düzenleyen iki temel madde aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


m.66 ve m.68

m.52 ve m.58

m.54 ve m.56

m.65 ve m.85

m.56 ve m.58


18.Soru

Maddi zararın belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


İşçinin meslekte kazanma gücündeki kayıp oranı,

İş görebilme çağının uzunluğu,

Yaşam süresinin sonu,

Kaza anındaki ücreti,

Objektif ölçüt


19.Soru

2011 yılı Haziran ayından sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adına yapılan  soruşturmalar ve hazıranan raporlar ile kusur oranlarını belirleme görevi hangi kurum tarafından yapılmaya başlamıştır?


İdare Mahkemesi

Valilikler

Belediyeler

Sosyal Güvenlik Kurumu

Bölge Müdürlüğü


20.Soru

İkinci ve üçüncü sınıf gayrısıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri, yetkili idare tarafından kaç ay içinde kontrol edilir?


1

2

3

4

5