Yönetim Sistemleri Ve Risk Yönetimi Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Ülkemizde iş görebilme süresinin tanımlanması hangi seçenekte doğru verilmiştir?


Yaşam süresi

Emeklilik yaşı

55 yaş

50 yaş

60 yaş


2.Soru

Gayrisıhhi müesseseler için  yeni sınıf tayini tesise ait kapasite raporu, tesisten kaynaklanan atıklar ve müessesenin diğer özellikleri dikkate alınarak hangisi tarafından yapılır?


İçişleri Bakanlığı

SSK

İAÇY

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Belediye


3.Soru

İşçinin, kazancından kendi ihtiyaçlarını karşılayıp hayatın olağan akışına uygun bir tasarruf yaptıktan sonra diğer kişilere yardımda bulunacak pay ayırabilmesi hangi unsur ile ilgilidir?


Bakım ihtiyacı

Bakım gücü

Gerçek destek

Ferazi destek

Manevi destek


4.Soru

 1. İşçinin, kaza olmasaydı kaza anından tazminata esas alınan bilirkişi raporu tarihine kadar çalışarak elde edebileceği ücretlerdir.
 2. Anılan belgelerin tümünün ya da en yenilerinin elde edilemediği ve gerçek ücret seyrinin anlaşılamadığı durumlarda Yargıtay, asgari ücreti esas alan bir uygulama yaratmıştır.
 3. Maddi zarar hesaplamasında hüküm tarihine en yakın tarihte belli olan verilerin dikkate alınması gerektiğini belirten Yargıtay, kazayla rapor tarihi arasındaki ücretlerin tespit edilememesi halinde işçinin asgari ücretle çalıştırılmış olduğunu kabul etmektedir.
 4. Ücrete ilişkin belgelerin bulunmadığı hallerde Yargıtay tarafından uygulanan bir diğer hesap yöntemi ise emsal işçilerden yararlanılması esasına dayanır
 5. İşçinin çalışılacağı varsayılan ancak ücretinin bilinemediği söz konusu dönemde yapılacak tahminlerde, yine daha önce aldığı ya da almış olduğu kabul edilen ücretlerden yararlanılır. Öngörülere dayanak oluşturacak bu ücret, genellikle işçinin aldığı son ücrettir

Maddi zararın belirlenmesinde kullanılan üçüncü unsur, kazaya uğrayan ya da meslek hastalığına yakalanan işçinin tazminata esas alınacak ücretidir. Ortaya çıkan bu zararın belirlenebilmesi için işçinin ücretinin tespitinde yukarıdaki verilenlerden hangileri doğrudur?


I ve II

I, II ve III

I, II, III, IV ve V

II ve IV

III, IV ve V


5.Soru

Çevre etki değerlendirme (ÇED) raporu düzenlenmesi gereken tesisler için düzenlenen ÇED olumlu belgesi ve raporu, aşağıdaki belgelerin hangisi yerine geçmektedir?


Yer seçimi ve tesis kurma izni

Açılma ruhsatı

Deneme izni

Tesis kurma izni muafiyeti

Yer seçimi raporu


6.Soru

Aşağıdaki kayıplardan hangileri maddi tazminat ile karşılanmaktadır?
I- Kazanç kaybı,
II- Çalışma gücünün azalması ya da yitirilmesinden doğan kayıplar,
III- Çalışanın ekonomik geleceğine dair olan kaybı,
IV- Çalışanın maruz kaldığı acılar,
V- Çalışanın tedavi giderleri,
VI- Çalışanın çektiği sıkıntılar ve zorluklar,


V ve VI

I, II ve III

I, V ve VI

IV, V ve VI

I, II, III ve V


7.Soru

İş kazası ya da meslek hastalığı geçiren işçinin bu nedenle işine gidemediği dönemlerde ücret elde edememesinden doğan kaybı aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?


Çalışma gücü kaybı

Gelecek kaybı

Kazanç kaybı

Maddi kayıp

Zaman kaybı


8.Soru

Cezai yaptırımlar ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru bir bilgi değildir?


İşverenlerin iş güvenliği mevzuatına uymaması, kendilerine cezai yaptırım uygulanmasını gerektirir

İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleme konusunda işverenin ihmali ve kusuru varsa ancak henüz bir zarar meydana gelmemişse o zaman işverene herhangi bir cezai yaptırım uygulanmaz

Zarar doğma ihtimali atlaması aşılır ve bir iş kazası sonucu zarar ortaya çıkacak olursa TCK m.85 ve m.89 uyarınca işverenin cezalandırılması gerekir

İşverene uygulanacak cezai yaptırımların dayanağı, işverenin sorumluluğunun gereği olan koruma-gözetme-denetim görevlerini yerine getirmemesidir

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymalarını sağlamak için işveren, disiplin cezası vermekten iş sözleşmesini sona erdirmeye kadar değişen ölçülerde yetkilere sahiptir


9.Soru

Çok genç yaşta yaşamını yitiren erkek çocuğunun henüz desteğinden faydalanamayan ailenin talep ettiği destek türü ilgili merci tarafından kabul edilirse aşağıdakilerden hangisine girer?


Gerçek destek

Keyfi destek

Kanuni destek

Farazi destek

Kısmi destek


10.Soru

Maddi zararın belirlenmesinde kullanılan ikinci unsur aşağıdakilerden hangisidir?


Kazaya uğrayan işçinin iş yapamama süresi

Kazaya uğrayan işçinin iş karşılığını tazminata dönüştürme isteği

Kazaya uğrayan işçinin iş konusunda fikir yürütebilmesi

Kazaya uğrayan işçinin iş görebilme çağı ve yaşam süresidir

Kazaya uğrayan işçinin iş seçebilme yeteneği


11.Soru

Kazanç kayıplarının belirlenmesinde, aşağıdaki dönemlerden hangisi dikkate alınır?


İşçinin işverenine karşı gösterdiği saygı

İşçinin maksimum çalıştığı saat

İşçinin aktif tatil kullanma dönemi

İşçinin aktif olduğu iş seçebilme dönemi

İşçinin aktif olduğu işgörebilme dönemi


12.Soru

İSGK m.10/I’e göre risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene ne kadar idari para cezası verilir?


1.680 TL

3.361 TL

1.120 TL

2.240 TL

5.041 TL


13.Soru

Sağlık koruma bandı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Bu alan içinde insan ikametine mahsus yapılar sürekli kontrol edilmelidir

Bu alan okullar bölgesi sınırı esas alınarak tespit edilir

Bu alan mülkiyet sınırları dışında belirlenemez

Bu alan içindeki meskenler sürekli kontrol edilmelidir

Bu alan belediyeler tarafından belirlenir


14.Soru

İSGK m.6/I uyarınca belirtilen nitelikte iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirmeyen işverene görevlendirmediği her bir kişi için ayrı ayrı verilen para cezası ne kadardır?


2.800 TL

1.620 TL

5.601 TL

1.680 TL

3.361 TL


15.Soru

İşin durdurulması kararına işverenin itiraz süresi kaç işgünüdür?


2

4

6

8

10


16.Soru

I. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi

II. İşin durdurulması

III. İdari para cezası verilmesi

IV. Ölümlü iş kazası nedeniyle kamu ihalesinden yasaklama

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri iş güvenliği tedbirlerini almayan işverenlere idari yaptırım uygulanmasını gerektiren kanuni düzenlemelerdendir?


Yalnız I

I ve II

I, II, III

I, II ve IV

I, II, III ve IV


17.Soru

 1. 506 sayılı SSK
 2. 4857 sayılı İş Kanunu
 3. 5510 Sosyal Güvenlik Kanunu
 4. 6098 sayılı Borçlar Kanunu,
 5. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Bireysel İş hukuku anlamındaki iş kazalarının kanuni temeli yukarıdakilerden hangisi/hangileridir?


I, II, III

I, III, V

I ve III

II, III, V

III, V


18.Soru

Aşağıdaki yargılardan hangisi veya hangileri iş güvenliği tedbirlerini almayan işverenlere idari yaptırım uygulanmasını gerektiren kanuni düzenlemeler arasında yer alır?

 1. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi
 2. İşin durdurulması
 3. Ölümlü iş kazası nedeniyle kamu ihalesinden yasaklama


Yalnız I

I ve II

II ve III

Yalnız III

I, II ve III


19.Soru

İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleme konusunda işverenin ihmali ve kusuru varsa henüz bir zarar meydana gelmemiş olsa bile bir zarar doğması ihtimali varsa işverene verilen cezalara ne ad verilir?


Yargısal yaptırım

Hukuki yaptırım

Cezai yaptırım

İdari yaptırım

Tazminat


20.Soru

Maden üretim faaliyetleriyle bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yaplan geçici tesislerle ilgili İAÇY’nin uygulanmasında hangi sayılı Maden Kanunu'nda yer alan hususlar öncelikle dikkate alınır?


3209

3210

3211

3212

3213