Yönetim Sistemleri Ve Risk Yönetimi Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı alınmadan açılan işyerleri, yetkili idareler tarafından kapatılır.

Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açabilir.

Nükleer santraller vb büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için işyerlerinin büyüklüğüne göre büyük kaza önleme politikası belgesi veya güvenlik raporu işveren tarafından hazırlanır.

Güvenlik raporu hazırlama yükümlülüğü bulunan işverenler, hazırladıkları güvenlik raporlarının içerik ve yeterlilikleri ÇSGB tarafından incelendikten sonra işyerlerini işletmeye açabilirler.

İşyeri ruhsatları, yetkili idarelerin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından İAÇY’de imzalanır.


2.Soru

I- Damga vergisi,
II- Gelir stopaj vergisi,
III- Hastalık,
IV- Malullük
V- Hayat sigortası,
VI- Bireysel emeklilik
Yukarıda verilen maddelerden hangisi/hangileri brüt maddi zararlarının hesaplanmasında kullanılan unsurlar arasındadır?


I ve II

I ve III

II ve V

I, II ve III

I, II, III ve IV


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş kazası sonucu maddi tazminatta belirlenmesi gereken ilk unsurdur?


İş görebilme çağı ve yaşam süresi

Ücret

Emeklilik yaşı

Tarafların kusuru

Meslekte kazanma gücü kaybı


4.Soru

Kaza anı ile maddi tazminat davasının hüküm tarihi arasında geçen süreyi kapsayan dönem aşağıdakilerden hangisidir?


İşlemiş zarar dönemi

İşleyecek zarar dönemi

Hüküm öncesi dönem

Hüküm sonrası dönem

İşlememiş zarar dönemi


5.Soru

Çok genç yaşta yaşamını yitiren erkek çocuğunun henüz desteğinden faydalanamayan ailenin talep ettiği destek türü ilgili merci tarafından kabul edilirse aşağıdakilerden hangisine girer?


Gerçek destek

Keyfi destek

Kanuni destek

Farazi destek

Kısmi destek


6.Soru

TBK m.54’e göre bedensel zarar kalemlerinden hangisi yanlış olarak verilmiştir?


Tedavi giderleri

Eğitim giderleri

Kazanç kaybı

Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar

Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar


7.Soru

İşlemiş zarar dönemi hangi süreyi kapsar?


Kaza anında kayıp iş süresi

Maddi tazminat davasının olduğu süre

Kaza anı ile maddi tazminat davasının başlangıç tarihi arasında geçen süre

Kaza anı ile maddi tazminat davasının hüküm tarihi arasında geçen süre

İşe başlangıç tarihi ile kaza arasında geçen süre


8.Soru

Yer seçimi ve tesis kurma izni, tesisin imara uygun olması şartıyla verildiği tarihten itibaren kaç yıl süreyle geçerlidir?


15

10

5

3


9.Soru

Turizm işletme belgeli tesisler için verilen işyeri açma ve çalışma ruhsatı aşağıdaki hangi kurum tarafından denetlenir?


Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

Valilik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Belediye

Kültür ve Turizm Bakanlığı


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi PMF cetveline göre belirlenen maddi tazminat unsurudur?


Kişilerin ortalama yaşam süresi

Kişilerin iş görebilme çağı

İşçilerin ücretleri

Tarafların kusur oranları

ÇSGB ortalama yaşam süresi endeksi


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunundaki düzenlemelere ilişkin yanlış bir bilgidir?


İşveren, SGK m.4’de belirtilen iş sağlığı ve güvenliği konusundaki genel yükümlülüklerini yerine getirmezse yerine getirilmeyen her yükümlülük için ayrı ayrı 2.240 TL idari para cezası verilir.

SGK m.6/I uyarınca belirtilen nitelikte iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirmeyen işverene görevlendirmediği her bir kişi için ayrı ayrı 5.601 TL idari para cezası verilir.

“İşyeri sağlık ve güvenlik birimi” kurmayan işverenlere 1.680 TL idari para cezası verilir.

İş sağlığı ve güvenliği yönünden gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamayan işverene 1.680 TL idari para cezası verilir.

Çalışanları ve çalışan temsilcilerini bilgilendirmeyen işverenlere ilk seferde idari para cezası yerine uyarı cezası verilir. 


12.Soru

Ölümlü iş kazası meydana gelen maden işyerlerinde kusuru yargı kararı ile tespit
edilen işveren, mahkeme tarafından .... yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan
yasaklanır.

Boşluğun uygun şekilde doldurulması için aşağıdakilerden hangi şıkkın seçilmesi doğru olur?


1

2

3

4

5


13.Soru

İdari yaptırımların en önemli amacı ne olarak görülmektedir?


Cezalandırmayı amaçlaması

Cezai yaptırımları kolaylaştırması

Onarma ve önleme amacını taşıması

İş güvenliğini sağlaması

Hukuki yaptırımlara dayanak oluşturması


14.Soru

Maddi zararın belirlenmesinde kullanılan bir diğer unsur, kazaya uğrayan işçinin iş görebilme çağı ve yaşam süresidir. İşçinin çalışma gücündeki azalma nedeniyle ileride uğrayacağı zararın hesaplanması için fiili çalışmasını ve hayatını sürdürebileceği zaman sürecinin belirlenmesi gerekir.

Yukarıdaki açıklamada yer alan unsura göre aşağıdakilerden hangi durum maddi zararın daha çok olacağı yönünde karar almaya neden olur?


50 yaşındaki bir kişi

40 yaşındaki bir kişi

30 yaşındaki bir kişi

60 yaşındaki bir kişi

55 yaşındaki bir kişi


15.Soru

Yargıtay uygulamasında iş görebilme çağının sonu olarak eski düzenlemedeki emeklilik yaşından farklı olarak kaç yaş gösterilmiştir?


50

55

60

65

67


16.Soru

İş kazası ya da meslek hastalığı sonucunda bedensel zarara uğrayan işçinin bu zararının “ağır bedensel zarar” olarak görülmediği hallerde yakınlarının manevi tazminat talep hakları bulunmamaktadır. Kanunda geçen “ağır bedensel zarar” ifadesinden ne anlaşılması gerektiği açık değildir.

Aşağıdakilerden hangisi ağır bedensel zarar olarak değerlendirilebilir?


Kişinin iş görememezlik raporu alması

Kişinin hafif zarar görmesi

Kişinin çalışabilecek durumda olması

Kişinin kolunun incinmesi

Kişinin parmak kaybı


17.Soru

Ruhsatın yenilenmesi veya intibakı gereken hallerde yetkili idareye en geç ne zamana kadar başvuru yapılmalıdır?


1 ay

3 ay

6 ay

9 ay

12 ay


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmecinin değişmesi ve işyerinin nakli hususunda yanlış bir bilgidir?


Ruhsatta belirtilen faaliyet konusu ve adresin değişmemesi kaydıyla işyerinin devredilmesi ve başvuru halinde yeni işletmeci adına tekrar ruhsat düzenlenir.

İşyerinin, başka bir adrese nakledilmesi halinde yeniden ruhsatlandırılması esastır.

İşyeri sahibinin ölümü halinde yeni ruhsat düzenlenmeksizin kanuni mirasçıları adına eski ruhsatın intibakı yapılır.

Mahalle, cadde, sokak vb yerlerin isim veya numaralarının değişmesi nedeniyle aynı işyeri için yeniden ruhsat düzenlenir.

Ruhsatın yenilenmesi veya intibakı gereken hallerde yetkili idareye en geç 3 ay içinde müracaat edilmesi zorunludur.


19.Soru

Umumu açık istirahat ve eğlence yerleri için düzenlenen işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının bir örneği ne kadar sürede kolluk kuvvetlerine gönderilmelidir?


3 gün

7 gün

15 gün

1 ay

2 ay


20.Soru

I. Tedavi giderleri

II. Kazanç kaybı

III. Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan zarar

IV. Çalışma gücünün azalmasından kaynaklı kayıplar

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri maddi tazminatta zarar kalemlerindendir?


I,II ve IV

II, III ve IV

I ve III

Yalnız IV

I, II, III ve IV