Yönetim Sistemleri Ve Risk Yönetimi Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Çok tehlikeli sınıfında yer alan iş yerlerinde iş yeri hekiminin asgari çalışma süresi ne kadardır?


Çalışan aşına ayda en az 10 dakika

Çalışan aşına ayda en az 15 dakika

Çalışan aşına ayda en az 5 dakika

Çalışan aşına ayda en az 20 dakika

Çalışan aşına ayda en az 25 dakika


2.Soru

İş kazaları ve meslek hastalıklarının ekonomik maliyetleri, her yıl dünya gayri safi hasılatının % ne kadarıdır?


% 2

% 4

% 6

% 8

% 10


3.Soru

B sınıfı iş güvenliği uzmanlık belgesi alabilmek için C sınıfı iş güvenliği uzmanlık belgesi ile çalışmış olma şartı en az kaç yıldır?


1

5

3

10

7


4.Soru

Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için düzenlenen işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının bir örneği en geç kaç gün içinde yetkili idare tarafından kolluk kuvvetlerine gönderilir?


1 Gün

3 Gün

7 Gün

10 Gün

15 Gün


5.Soru

Düzenlediği konuda hedef tarafı bağlayan bir metin olarak tanımlana kavram aşağıdakilerden hangisidir. 


Mevzuat

Tüzük

Direktif

Karar

Tavisye ve görüş


6.Soru

I. Sözleşme

II. protokol

III. tavsiye kararları

Yukarıdakilerden hangileri ILO nun temel uygulama araçlarıdır?


Yalnız I

I. v II.

II. ve III

I. ve III.

I, II, III


7.Soru

Az tehlikeli sınıflarda yer alan iş yerlerinde çalışacak olan iş güvenliği uzmanı hangi tür belgeye sahip olmalıdır?


C

D

B

A

E


8.Soru

Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB) kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için, tam süreli iş sözleşmesi ile çalışan en az bir işyeri hekimi, en az bir iş güvenliği uzmanı ile birlikte aşağıdakilerden hangisinin çalıştırılması zorunludur?


Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan en az bir A sınıfı iş güvenliği uzmanı

Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan en az bir B sınıfı iş güvenliği uzmanı

Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan en az bir C sınıfı iş güvenliği uzmanı

Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan en az bir işyeri hekimi

Tam süreli iş sözleşmesi ile çalışan en az bir diğer sağlık personeli


9.Soru

Türkiye, ILO’nun iş sağlığı ve güvenliği başlığı altında sınıflandırdığı 19   sözleşmeden kaçını onaylamıştır?


9

19

1

5

7


10.Soru

İş güvenliği uzmanları, çalıştıkları işyerleriyle ilgili mesleki gelişimlerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katıldığında bir yıl içerisinde toplam kaç iş günü çalışma sürelerinden sayılmaktadır?


2

3

5

7

10


11.Soru

"Çalışmaya İlişkin Temel Haklar ve İlkeler Bildirgesi" hangi yıl onaylanmıştır?


1998

2008

1999

1944

1919


12.Soru

Hangi sınıfa ait uzmanlık belgesine sahip iş güvenliği uzmanları bütün tehlike sınıflarında yer alan iş yerlerinde çalışabilirler?


A Sınıfı

B Sınıfı

C Sınıfı

D Sınıfı

E Sınıfı


13.Soru

Ticaret ve büro işlerinde işçilerin sağlığını ve iyilik halini korumak için alınacak önlemleri belirleyen madde aşağıdakilerden hangisidir.


İnşaat işlerinde Sağlık ve Güvenlik Sözleşmesi

Madenlerde Sağlık ve Güvenlik Sözleşmesi

Hijyen Sözleşmesi

Tarımda Sağlık ve Güvenlik Sözleşmesi

Kimyasallar Sözleşmesi


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde işyerinde görevlendirilecek çalışan temsilcisi sayısı yanlış verilmiştir?


2-50 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 1 çalışan temsilcisi , 

51-100 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 2 çalışan temsilcisi , 

101-500 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 3 çalışan temsilcisi , 

501-1000 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 4 çalışan temsilcisi , 

2001 ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde 5 çalışan temsilcisi


15.Soru

İş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturma yükümünün doğması için iş yerinde devamlı olarak en az kaç çalışanın bulunması gerekir?


20

30

40

50

60


16.Soru

İş sağlığı ve güvenliğinde işyeri örgütlenmesi konusunda uygulamaya konulamayan düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?


iş kazaları

meslek hastalıkları

dış denetim

diğer riskler

çalışan temsilcisi


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere gerekli donanım ve personele sahip olan ve ÇSGB tarafından yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşlarıyla Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketler tarafından kurulan işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanıma sahip birimlerdir?


Sosyal Güvenlik Kurulu

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGB)

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

İş Güvenliği Uzmanlığı Birimi


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ulusal sağlık hizmetlerinin işlevlerinden biri değildir?


Çalışma çevresi gözetimi

Bilgilendirme

İlkyardım

Danışmanlık

Kazanç


19.Soru

"Ulusal politikayı ve programları uygulamak için  görev yapan temel altyapıdır." Başka bir değişle; "Ulusal politikayı uygulamak için görev yapan hukuki, yönetsel, örgütsel, bilimsel ve teknik altyapılar ve aralarındaki ilişkiler bütünüdür." olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü

İş Sağlığı hizmetleri ve sözleşmesi

İş sağlığı hizmetleri Tavsiye Kararı


20.Soru

İş sağlığı ve güvenliği kurullarının hazırladığı iş sağlığı ve güvenliği yönerge taslağında aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri bulunmalıdır?

I. İş yerindeki risk unsurları

II. Acil durumlarda yapılması gerekenler

III. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin davranış kuralları

IV: Çalışanların mesai saatleri


Yalnız I

Yalnız II

I ve III

II ve III

I, II ve IIII