Yönetim Sistemleri Ve Risk Yönetimi Final 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Danıştay 89/391/EEC sayılı Çerçeve Direktif’i ulusal mevzuata yansıtan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ni kaç yılında iptal etmiştir?


2003

2004

2005

2006

2007


2.Soru

İşyerinde, sendika temsilcisi bulunması halinde aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi olacaktır?


İşyeri sendika temsilcisi

Seçimle belirlenen çalışan temsilcisi

İşyeri müdürü

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı

İş yeri hekimi


3.Soru

İş güvenliği uzmanlarından hangi sınıf belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıf işyerlerinde çalışabilir? 


A sınıfı

B sınıfı

C sınıfı

D sınıfı

E sınıfı


4.Soru

Ulusal politikayı ve programları uygulamak için görev yapan ILO'nun temel altyapısı seçeneklerden hangisidir?


İş sağlığı mevzuatı

Ulusal iş sağlığı örgütü

Ulusal iş güvenliği tüzüğü

Ulusal iş sağlığı ve güvenliği sistemi 

Ulusal iş sağlığı ve güvenliği protokolü


5.Soru

Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir 1000 hasta kapasiteli bir devlet hastanesinde 320 doktor görev yapmaktadır. İş sağlığı ve güvenliğinde sözü edilen hastanenin özelliklerine uygun olarak bulunması gereken iş sağlığı ve güvenliği temsilcisi sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


1

5

3

4

2


6.Soru

 Aşağıdakilerden hangisi iş kazası veya meslek hastalığı sonucu zarar gören işçinin maddi zararının belirlenmesinde göz önüne alınan unsurlardan değildir?


İşçinin çalışma süresi

İşçinin ücreti

Meslekte kazanma gücü kaybı

Tarafların kusuru

İşgörebilme çağı ve yaşam süresi


7.Soru

Aşağıdaki özelliklerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği temsilcisinin nitelikleriyle çelişmektedir?


İşyerinin daimi çalışanı olmak üzere en az o iş yerinde 3 yıllık tecrübesi

En az ortaokul düzeyinde eğitim görmesi

İş yerinin tam zamanlı daimi çalışanı olması

Farklı işyerlerinde çalışmasına bakılmaksızın en az 3 yılllık tecrübesi

En  az ilkokul düzeyinde öğrenim görmüş olması


8.Soru

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere iş yerinde kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birim hangisidir?


İş sağlığı ve güvenliği kurulları

İş yeri sağlık ve güvenlik birimi

Ortak sağlık ve güvenlik birimi

İşveren

İşi güvenliği uzmanı


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çalışan temsilcisinin görev, yetki ve sorumluluklarından değildir?


İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmaları izleme

Tehlike kaynağını yok etme

Tehlikelere karşı tedbir alınması

Tehlikelerden kaynaklanan risklerin azaltılması

Çalışanların sağlık sorunlarının takibi


10.Soru

Çok tehlikeli sınıfında yer alan ve 250 çalışanı olan bir işyerinde çalışacak olan iş güvenliği uzman sayısı kaçtır?


Sadece 1 uzman

250 üzeri her 100 çalışan kişi için 1 uzman

250 kişiye kadar 1, üzeri her 50 çalışan kişi için 1 uzman

250 kişi için 1, üzeri her 250 çalışan kişi için 1 uzman

250 kişi için 1, 250 üzeri her 500 çalışan kişi için 1 uzman


11.Soru

Çalışmaya ilişkin temel haklar ve ilkeler bildirgesi kaç yılında onaylanmıştır?


1990

1998

2001

2013

2017


12.Soru

İş güvenliği uzmanları İGUY’de belirtilen görevlerini yerine getirmek için çalışan başına en az kaç dakika sürelerde görev yaparlar?


Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda çalışan başına ayda en az 10 dakika

Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına en az 10 dakika

Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına en az 30 dakika

Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda çalışan başına ayda en az 20 dakika

Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına en az 60 dakika.


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi düzenlediği konuda hedef tarafı bağlayan metnin tanımıdır?


Direktif

Karar

Tüzük

Mevzuat

Tavsiye


14.Soru

ILO verilerine göre her yıl oluşan 337 milyon iş kazasının ne kadarı meslek hastalıkları nedeniyle ölmektedir?


3.20 milyon

2.98 milyon

2.70 milyon

1.95 milyon

1.20 milyon


15.Soru

Uluslararası Çalışma Örgütünün hedeflerine ulaşmak için yaptığı çalışmalardan hangileri doğrudur?
I- Temel insan haklarını geliştirmek, çalışma ve hayat koşullarını iyileştirmek,
istihdam yaratmak için uluslararası politika ve programlar oluşturmak
II-  Üyelere, bu politika ve programları uygulamaları için yol gösterecek uluslararası
standartlar oluşturacak ve uygulamaları izlemek 
III- Üyelere, politikaları uygularken yardımcı olacak uluslararası teknik işbirliği
programlarını taraflar ile işbirliği yaparak oluşturacak ve uygulamak
IV- Bu hedeflere ulaştırılmasını destekleyen eğitim, öğretim, araştırma ve yayın etkinliklerini
gerçekleştirmek.


I-II

I-II-IV

I-III-IV

I-II-III

I-II-III-IV


16.Soru

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkin işveren yükümlülükleri aşağıdakilerden hangisi ya da hangileridir?

I. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleriyle ilgili görevlendirilen personelin etkin bir çalışması için gerekli kolaylıkları sağlamak

II. Sağlık ve güvenlikle ilgili konularda çalışanların görüşlerini alarak katılımlarını sağlamak

III. İşyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin kayıtları en az 2 yıl süreyle saklamak

IV. İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının onaylı defetere iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yazacağı tedbir ve önerileri geektiğinde iptal ya da erteleme yapabilir.


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I, II ve III

Hepsi


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ulusal politikayı uygulamak için görev yapan hukuki yönetsel,örgütsel,bilimsel ve teknik alt yapılar aralarındaki ilişkiler bütününün tanımıdır?


Önleme odaklı ulusal sağlık ve güvenlik kültürü

Ulusal iş sağlığı ve güvenliği programı

Ulusal iş sağlığı ve güvenliği sistemi

İş sağlığı hizmetleri

İş sağlığı ve güvenliği sözleşmesi protokolü


18.Soru

Çalışan temsilcisinin herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda yerine kim geçer?


İşveren tarafından atananan bir kişi

Daha öncek yapılan seçim sonuçlarına göre en fazla oy alan sıradaki aday

ISGK'da çalışan olarak nitelendirilen herhangi biri

İşveren vekili

İşyerinde tam süreli daimi çalışan olup 3 yıl iş deneyimli ve en az ortaokul düzeyinde eğitim görmüş biri


19.Soru

İşyerlerindeki Asgari Sağlık ve Güvenlik Gerekleri Hakkında Direktif aşağıdaki genel direktiflerin hangisinin içerisinde yer almaktadır. 


İşyeri ve iş Teçhizatı Hakkındaki Direktifler

İşkolları ve Özellikli işler Hakkındaki Direktifler

Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Etkenler Hakkındaki Direktifler

Risk Gruplarının Korunması Hakkındaki Direktifler

Çalışlma Süresiyle İlgili Direktif


20.Soru

Aşağıdakilerden hangileri Ulusal sağlık hizmetlerinin işlevleridir?
I- Çalışma çevresi gözetimi
II- İşçilerin sağlık gözetimi
III- Bilgilendirme, danışmanlık, eğitim ve öğretim
IV- İlk yardım, tedavi ve sağlık programları


I-II-III

I-II-IV

II-III-IV

I-II-III-IV

I-II-IV