Yönetim Sistemleri Ve Risk Yönetimi Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

ILO Anayasası’nda da yer alan hedeflere 1944 yılında onaylanan hangi bildirge ile yeni hedefler eklenmiştir?


Filadelfiya Bildirgesi

Adil Bir Küreselleşme için Sosyal Adalet Bildirgesi

Çalışmaya İlişkin Temel Haklar ve İlkeler Bildirgesi

Adalet Bildirgesi

Finlandiya Bildirgesi


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işyeri hekimlerinin görevlerinden biri değildir?


Rehberlik ve danışmanlık

Cerrahi müdahale 

Sağlık gözetimi

Eğitim ve bilgilendirme

İlgili birimlerle işbirliği


3.Soru

Seçeneklerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerinin eğitim alacakları konulardan biri değildir?


Kurulun görev ve yetkileri

Sık rastlanan iş kazaları ve tehlikeli olayların nedenleri

Acil durum önlemleri

Sosyal güvenlik sistemi mevzuatı

Meslek hastalıkları


4.Soru

Adil Bir Küreselleşme için Sosyal Adalet Bildirgesi kaç yılında onaylanmıştır?


2007

2008

2009

2010

2011


5.Soru

I.  Çalışma çevresi gözetimi,
II.  İşçilerin sağlık gözetimi,
III. Bilgilendirme, danışmanlık, eğitim ve öğretim,
IV. İlk yardım, tedavi ve sağlık programları,
V. Ailelerle etkili iletişim

Yukarıda verilen maddelerden hangileri ulusal sağlık hizmetlerinin işlevleri arasında yer almaktadır.


I, II, IV ve V

II, III, IV ve V

I, II, III ve V

I, II, III ve IV

I, III, IV ve V


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çalışanın ölümü halinde uğranılan zararlardan değildir?


Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu nedenle uğradıkları kayıplar

Ölenin iş arkadaşlarının iş yüklerinin artması

Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar

Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri

Cenaze giderleri


7.Soru

İş kazasına yol açan fiil, birkaç kişinin ölümüne ya da bir kişinin ölümüyle birlikte birkaç kişinin yaralanmasına yol açmışsa ne kadar süre hapis cezası alır?


2 yıldan 6 yıla kadar

2 yıldan 15 yıla kadar

3 aydan 1 yıla kadar

10 yıldan 15 yıla kadar

15 yıldan 17 yıla kadar


8.Soru

Bir işte çalışan işçilerin sağlık güvenliğini geliştirecek önlemler alınırken uyulacak genel ilke kuralları aşağıdakilerden hangi direktifin içeriğinde yer almaktadır?


İş yeri direktifleri

İş kolları direktifleri

Fiziksel,kimyasal ve biyolojik etkenler direktifi

Çerçeve direktifleri

Çalışma süresiyle ilgili direktif


9.Soru

Fladelfiya bildirgesi kaç yılında onaylanmıştır?


1935

1938

1940

1944

1950


10.Soru

Özgün risklerden korunma ilkelerinden olan,işçilerin iyonlaştırıcı ışına maruz kalması aşağıdaki hangi korunma sözleşmesinin kapsamında yer almaktadır?


Radyasyondan korunma sözleşmesi

Mesleki kanserler sözleşmesi

Asbest sözleşmesi

Kimyasallar sözleşmesi

Çalışma çevresi sözleşmesi


11.Soru

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere işyerinde kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birim seçeneklerden hangisidir?


İş sağlığı ve güvenliği kurulu 

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi

Ortak sağlık güvenlik birimi

Kamu sağlık ve güvenlik birimi

Sosyal sağlık ve güvenlik birimi


12.Soru

Manevi tazminatın amacı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


İşçinin moralini düzeltmek

İş kazasının bir daha tekrarlanmasının önüne geçmek

İş kazasına ya da meslek hastalığına maruz kalan işçinin uğradığı bedensel kaybın neden olduğu acı ve ıstırabı hafifletmek

İşçinin güvenini kazanmak

İşçinin işe geri dönmesini sağlamak


13.Soru

Çok tehlikeli sınıfta yer alan 3000 çalışanın olduğu bir işyerinde işveren en az kaç adet işyeri hekimi görevlendirmelidir?


2

3

4

10

12


14.Soru

İş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturmak için iş yerinde en az kaç çalışanın olması gerekir?


100

75

50

40

80


15.Soru

Hangi sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yayınlandıktan sonra 4857 sayılı İş Kanunu’nun iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili beşinci bölümündeki hükümler yürürlükten kaldırılmıştır?


6330

6331

6332

6333

6334


16.Soru

Ulusal iş sağlığı  ve güvenliği ve çalışma çevresi politikasının ön gördüğü hedeflere ulaşmak için her işveren işletme düzeyinde aşağıdaki sorumlulukların hangilerini yerine getirmekle yükümlüdür?

I-Gerektiğinde işçileri kaza ve hastalık riskinden korumak için uygun koruyucu giysi ve teçhizatın ücretsiz olarak dağıtmak 

II-Kurallara uygun çalışması ve sağlık ve güvenlik önlemlerine uyulması için sürekli gözetim ve düzenli eğitim ve öğretim yapılmasını  sağlamak

III-Çalışma ve dinlenme sürelerinin sağlık ve güvenliğe uygun olarak düzenlenmek

IV-İş yeri ölçeğine ve risk düzeyine uygun bir sağlık ve güvenlik örgütünü kurmak

V- Kimyasal, fiziksel ve biyolojik etmenlerin sağlık zararlarının incelenmesini sağlayacak sistemler kurmak ve yaygınlaştırmak


I-II-III-V

I-II-III-IV

II-III-IV-V

I-III-IV-V

I-II-III-IV-V


17.Soru

ILO’ nun temel uygulama araçlarından, ilke ve kuralların belirlenmesinde temel araç nedir?


Sözleşme

Protokol

Tavsiye kararı

Mevzuat 

Hedefler


18.Soru

Tehlikeli sınıfına giren iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu ne kadar sürede bir toplanır?


2 ay

1 ay

3 ay

15 gün

1 hafta


19.Soru

"İşçiler uygun yazılı, görsel ve işitsel sağlık ve güvenlik işaretleriyle sürekli uyarılmalıdır. Uyarının hedefine ulaşması için işçiler, işaretler hakkında bilgilendirilip eğitilmeli ve işaretlere uygun davranıp davranmadıkları sürekli denetlenmelidir" gerekliliği aşağıdaki işyeri ve iş teçhizatı hakkındaki direktiflerden hangisine aittir?


İşte Sağlık ve/veya Güvenlik İşaretleri Kullanılırken Uyulacak Asgari Gerekler Hakkında Direktif

İşyerlerindeki Asgari Sağlık ve Güvenlik Gerekleri Hakkında Direktif

Üye Ülkelerde Patlama Potansiyeli Olan Ortamlarda Kullanılacak Koruyucu Araç ve Sistemler ile İlgili Mevzuat Hazırlanması Hakkında Direktif

İşçilerin İşyerinde Kişisel Koruyucu Donanım Kullanmalarında Asgari Sağlık ve Güvenlik Gerekleri Hakkında Direktif

İşçilerin İşte İş Teçhizatı Kullanmalarında Asgari Sağlık ve Güvenlik Gerekleri Hakkında Direktif


20.Soru

Doğrudan iş sağlığı ve güvenliği temsilcisi olabilecek kişiler aşağıdakilerden hangisidir?


En kıdemli işçi

10 yıllık tecrübesi olanlar

Üniversite mezunları

Sendika işyeri temsilcisi

Tam zamanlı çalışanlar