Yöneylem Araştırması 2 Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I – Karar seçeneklerini gösterir , II – Doğa durumlarını gösterir , III – Doğa durumlarına atanan olasılıkları gösterir , IV – Risk ortamındaki karar problemlerinin çözümünde yaygınca kullanılır. Karar ağacı için yukarıdakilerden hangileri doğrudur?


I – II
I – II – III
I – III -IV
II –III -IV
I – II – III -IV

2.Soru

Çeşitli düğümlerin ayrıtlarla birbirine bağlandığı bir çeşit ağ ile karakterize edilen yapı aşağıdakilerden hangisidir?


Serim modelleri

Kuyruk modelleri

Belirsizlik altında karar verme modelleri

Risk altında karar verme modelleri

Hedef programlama modelleri


3.Soru

f(x)=3x2-2 fonksiyonunun 1. türev ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?


f’(x)=x

f’(x)=2x

f’(x)=3x

f’(x)=4x

f’(x)=6x


4.Soru

 1. Bir fonksiyonun birinci dereceden kısmi (sadece bir değişkene göre) türevlerinin yer aldığı vektöre Gradiyent Vektör denir.
 2. Gradiyent vektör kullanılarak bulunan ve ikinci dereceden kısmi türevlerin yer aldığı matrise ise Hessian Matrisi denir.
 3. Doğrusal olmayan problemlerin enbüyük veya enküçük noktalarının bulunmasında temel operatör türev alma işlemidir.
 4. Bütünselliğe karar verebilmek için yerel eniyi noktası bulunan fonksiyonun içbükey veya dışbükey bir yapıya sahip olup olmadığı bilinmelidir.

Yukarıda yer alan bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?


IV

I ve II

I ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV


5.Soru

Tam bilgi altında yapılacak toplam beklenen getiriden, tam bilgiye ulaşmadan önsel olasılıklar ile belirlenen beklenen değerin (BD*) çıkarılması ile hesaplanan değere ne ad verilir?

To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.


Tam bilginin beklenen değeri

To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.

Fırsat kaybı değeri

To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.

Aktarma değeri

To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.

Seçenekler kriteri

To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.

Süreklilik değeri

To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.

6.Soru

Tamsayılı programlama problemlerinin çözüm yöntemlerinden biri olan yuvarlama yönteminde elde edilen uygun çözümlerin en iyisi ne şekilde seçilmektedir?


Problemin kısıtları belirlenerek

Çift yönlü problem çözümü kullanılarak

Olası tüm çözüm seçenekleri türetilerek

Amaç değerleri fonksiyonunun değerleri karşılaştırılarak

Karşılıklı değer algoritmaları belirlenerek


7.Soru

Verilen tanım kümesinin bir fonksiyonda karşı gelen değerlerinin kümesine ne ad verilir?


Değer kümesi
Veri kümesi
Değişken kümesi
Tanım kümesi
En büyük değerler kümesi

8.Soru

f(x)=ax2+bx+c biçiminde bir fonksiyon için aşağıdakilerden hangisi dışbükeylik koşuludur?


a>0

a<0

a=0

b=0

c=0


9.Soru

Bir mağaza için yıllık talep 3600 birim ürün ve sipariş miktarı 120 birim ürün olduğunda mağazanın yıllık sipariş sayısı kaç olur?


10
20
22
30
32

10.Soru

Karar vericinin en büyük olasılıklı doğa durumunun gerçekten meydana geleceğini kabul ettiği ve bu doğa durumuna ilişkin en iyi getiriyi veren karar seçeneğini seçtiği işleme ne ad verilir?

To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.


Maksimum Olabilirlik Kriteri

To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.

Fırsat kaybı kriteri

To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.

Savage minimax pişmanlık karar kriter

To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.

İyimserlik Katsayı (Hurwics) Kriteri

To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.

Kötümserlik kriteri

To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.

11.Soru

Yöneylem Araştırması problemlerinin çözüm sürecinde modellemeden elde edilen sonuçların doğruluğu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?


Araştırmanın örneklem niceliği ve niteliği

Araştırma verilerinin toplanma şekli

Gerçek sistemi temsil derecesi

Araştırmacının konuyla ilgili bilgi birikimi

Verilerin toplandığı süreç


12.Soru

 1. Ölçek Ekonomileri
 2. Belirsizlikler
 3. Spekülasyon
 4. Ulaşım
 5. Lojistik
 6. Kontrol Maliyetleri

Yukarıda verilenlerden hangileri envanter bulundurmayı özendiren nedenlerdendir?


I ve II

II, III ve IV

III, IV ve V

I, II, III, V ve VI

I, II, III, IV, V ve VI


13.Soru

 1. Model, bir sistemin kendisi yerine onun gibi davranan eşdeğerine denir.
 2. Modeller yapılarına göre de; uyuşum, benzeşim ve matematiksel olarak üçe ayrılırlar.
 3. Uçak simulatörleri, maket inşaat projeleri uyuşum modellerine birer örnektir.
 4. Çeşitli diyagramlar, grafikler benzeşim modelleri arasındadırlar.
 5. Bir bilgisayar programı bir çeşit model sayılır.

Model kavramına ilişkin yukarıda yer alan ifadelerden hangileri doğrudur?


I ve II

I, III ve IV

II, IV ve V

II, III, IV ve V

I, II, III, IV ve V


14.Soru

Kötümserlik (Wald) kriteri aşağıdakilerden hangisidir?


Her bir seçeneğin en kötü getiri ile sonuçlanacağı düşünülerek, en iyi getirili seçeneklerden en iyisi seçilir.
Her bir seçeneğin en kötü getiri ile sonuçlanacağı düşünülerek, en iyi getirili seçeneklerden en kötüsü seçilir.
Her bir seçeneğin en kötü getiri ile sonuçlanacağı düşünülerek, en kötü getirili seçeneklerden en iyisi seçilir.
Her bir seçeneğin en kötü getiri ile sonuçlanacağı düşünülerek, en kötü getirili seçeneklerden en kötüsü seçilir.
Her bir seçeneğin en kötü getiri ile sonuçlanacağı düşünülerek, en uygun getirili olan seçilir.

15.Soru

Yöneticilerin kontrolü dışında olan ve karar seçeneklerinin sonuçlarını etkileyen karar bileşenine ne ad verilir?


Doğa durumları
Ödemeler
Karar seçeneği
Belirsizlik
Karar tablosu

16.Soru

1.Öncelikle pişmanlık tablosu oluşturulur

2.Karar verici beklenen fırsat kayıplarının en küçüğünü seçer

3.Her doğa durumu olasılığı ile her karar seçeneğine ilişkin fırsat kayıpları birbirine bölünür

4.Bu kriterin diğer ismi maksimum olasılık kriteridir

Beklenen fırsat kaybı kriteri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


1 ve 2

1 ve 3

1 ve 4

2 ve 3

3 ve 4


17.Soru

Karar ağacı çizelgesinde, kare şekli aşağıdakilerden hangisini gösterir?


Karar düğümü
Olay düğümü
Dallar
Getiriler
Karar süreci

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi belirsizlik ortamında karar verme için bir kriter değildir?


Kötümserlik kriteri
İyimserlik kriteri
Eşit olabilirlik kriteri
Eşit olmayan olabilirlik kriteri
Pişmanlık kriteri

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dal sınır algoritmasında değişken sayısının ikiden fazla olduğu durumlarda esas olan çözümdür?


Amaç fonksiyonu değeri, tamsayılı problem için alt sınır olarak kabul edilerek çözülmektedir 

Problemi, her seferinde yeni bir kısıt ekleyerek ve tamsayı koşulu gözardı ederek, doğrusal bir karar modeli olarak çözmektir

Olası tüm kombinasyonlar için, x ve y değişkenlerinin yeniden değerlemeye tabi tutulması yöntemiyle çözülmektedir 

Dış bükey ve iç bükey kümelerde değişkenlere yer değiştirme yapılması yoluyla çözülmektedir

Bir noktadan diğerine giden en kısa yolu belirleyerek çift işleme kuralı işletilmektedir


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, bir karar probleminin temel elemanlarından biri değildir?


Amaç
Karar çıktıları
Beklenen durumlar
Problemin belirsizliği
Karar seçenekleri