Yöneylem Araştırması 2 Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Birden fazla amacın aynı anda en iyilenmesini gerektiren ölçütlerin göz önüne alındığı durumlara ne ad verilir?


Çok ölçütlü karar verme

Karar modeli

 Markov süreci

Serim modeli

 Sayımlama


2.Soru

Kararı etkilediği halde niceliksel olarak doğrudan ifade edilemeyen tecrübe, imaj, önsezi gibi faktörler nasıl adlandırılır?


Tutarlılık

Niteliksel faktörler

Alt ölçüt

Çok ölçütlü karar verme

İkili karşılaştırma


3.Soru

Bir şebeke N={1,2,3,4}, A{(1,2),(1,3),(2,3),(2,4),(3,4)} şeklinde tanımlanmıştır. Seçeneklerde yer alan ifade veya ifadelerden hangileri bu şebeke için geçerli ifadedir?i. Şebekede 4 düğüm vardır.ii. Şebekede 4 dal vardır.iii. Verilen bilgi şebekenin çizimi için yeterlidir.iv. Düğüm 1’ den düğüm 4’ e doğrudan bir bağlantı vardır.


i, ii
ii, iii
i, iii
iii, iv
i, iv

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kuyruk sistemlerinde geçerli olan maliyetlerden biridir?


Bekleme maliyet

Servis maliyeti

Birim maliyeti

Talep maliyeti

Giriş maliyeti


5.Soru

İki beyaz eşya markası, kalite ölçütü açısından karşılaştırılırken hangisi daha kaliteli bir ürün ve kaç kat şeklinde sorularla tamamlanan ikili karşılaştırma matrisi analiz edildiğinde, ________ önem değeri ________ seçeneğe karşılık gelecektir. Verilen boşlukları doğru bir şekilde tamamlayacak seçenek aşağıdakilerden hangisidir?


en küçük göreli- en önemsiz

en küçük göreli- en önemli

en büyük göreli- en önemsiz

en büyük- en önemli

en büyük göreli- en kaliteli


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi karar ağacının elemanlarından değildir?


Karar düğümleri

Yapraklar

Olay düğümleri

Dallar

Getiriler


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi faaliyet listesi ve faaliyet öncelikleri verilen bir projenin ok diyagramını oluşturmada izlenmesi gereken kurallardan biri değildir?


Projenin başlangıcını temsil eden faaliyetten önce gelen faaliyet yoktur.
Projenin tamamlandığını temsil eden bitim noktası, şebekeye dâhil edilmelidir.
Şebekedeki herhangi bir faaliyet birden fazla okla temsil edilmemelidir.
İki olay en fazla bir okla birleştirilir.
Her şebekede en az bir kukla faaliyet bulunmalıdır.

8.Soru

 1. Ekonomik sipariş miktarı yöneticilere ne miktarda sipariş vermesi gerektiğini belirler.
 2. Ekonomik sipariş miktarı siparişin ne zaman ve ne sıklıkla yapılması gerektiğine yönelik soruyu yanıtlamaz.
 3. Siparişin ne zaman ve ne sıklıkla yapılması gerektiğini belirlemek için yeniden sipariş noktasının analizi gereklidir.
 4. Bir siparişin verildiği zaman ile malların teslim alındığı zaman arasında geçen süreye tedarik süresi denir.
 5. Yeni siparişin ne zaman verileceğini işaret eden envanter düzeyine yeniden sipariş noktası denir.

Siparişin zamanlaması ve sıklığına ilişkin yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?


I ve II

I, II ve III

II, III ve IV

I, II, IV ve V

I, II, III, IV ve V


9.Soru

Eskişehir Bodrum arasında yolcu taşıyan X ve Y firmaları yolcu taşımacılığında iki önemli firmadır. X firmasından son bilet alan kişinin gelecek alımında, X firmasını kullanma olasılığı % 80 ve son Y firmasından biletalan kişinin de, gelecek alımını Y firmasından yapma olasılığı %90'dır. Haziran ayında haftalık yolcu sayısı 250 kişidir. Her müşterinin, 2 bilet aldığı düşünülmektedir. Bir yolculuğun maliyeti X firmasında %0.5 ve bunun satış fiyatı da %0.6 dır. X firmasının reklam harcamaları sonucunda Y firmasından bilet alma olasılığını % 10’dan %5’e düşüreceğini garanti etmektedir.

İki durumlu Markov istatistiğinde bu durum nasıl gösterilir?10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Analitik Hiyerarşi Süreci tekniğinin temel adımlarından biri değildir?


Ölçütlerin belirlenmesi.
Ağırlıkların bulunması.
Seçeneklerin değerlendirilmesi.
Tutarsızlığın önemli olmaması.
Seçeneklerin göreli önem değerlerinin bulunması.

11.Soru

Gelecek durumun şimdiki duruma bağlı olma olasılığı zaman içinde değişmez ve bu özelliği de Markov zinciri karşılar ise bu tip Markov zincirine ne denir?


Deterministik

Durağan

Durum Uzayı

Sürekli-Durum

Kesikli-Durum


12.Soru

 1. Bir süreç sabit veya tesadüfi zaman aralıklarında rastgele değişebilirse bu süreç stokastik süreçtir.
 2. Markov süreci bir stokastik süreç olup gelecekteki olayların bir durumunu içerir.
 3. Markov süreçleri ileride ortaya çıkması olası durumların gerçekleşme olasılıklarını, geçmiş verilerden değil şu andaki verilerden yararlanarak bulur.
 4. Markov zinciri (analizi), bir değişkenin şimdiki davranış tarzından hareketle aynı değişkenin gelecekteki davranış biçimini öngörmek için kullanılan bir analiz yöntemidir.
 5. Markov zinciri (analizi) Rus matematikçi Andrei A. Markov tarafından 20. yüzyılın başlarında geliştirilmiştir.

Stokastik süreç ve Markov süreci ve zinciri hakkında yukarıda yer alan ifadelerden hangileri doğrudur?


I ve II

II ve IV

I, III ve IV

II, III, IV ve V

I, II, III, IV ve V


13.Soru

Bir pasta alımı yapılacaktır. Pasta alırken kuru pasta, yaş pasta ölçütleri, yaş pasta alımına bağlı olarak da, çikolatalı, vanilyalı ve meyveli alt ölçütleri mevcut olsun. Yaş pasta ölçütünün göreli önem değeri 0.5, alt ölçütlerin göreli önem değerleri ise sırası ile 0.5, 0.3, ve 0.2 olsun. Yerel göreli önem değerine karşılık gelen göreli önem vektörü aşağıdakilerden hangisidir?


(0.5, 0.3, 0.2)
(0.5, 0.5, 0.2)
(0.5, 0.3, 0.5)
(0.3, 0.5, 0.2)
(0.2, 0.3, 0.5)

14.Soru

 1. Satın Alma
 2. Sipariş
 3. Stok Bulundurma
 4. Emniyet Stoku Tutma
 5. Stoksuzluk

Toplam envanter maliyeti yukarıda verilenlerden hangilerinin toplamına eşittir?


I ve II

I, II ve III

III, IV ve V

I, II, III ve IV

I, II, III, IV ve V


15.Soru

Birim kapasite kullanım miktarları ve seçilmeleri halinde ortaya çıkacak birim katkıları bilinen belirli sayıda nesneden hangilerinin, eldeki kapasiteyi aşmadan ve toplam katkıyı enbüyükleyecek şekilde, seçilmeleri gerektiğine dönük problemlere ne denir?


Küme Örtme

Gezgin Satıcı

En Kısa Yol

Sırt Çantası

İş- Makine Atama


16.Soru

 1. Her seferinde yeni bir kısıt ekleyerek
 2. Tamsayı koşulu göz ardı edilerek
 3. Doğrusal bir karar modeli olarak

Yukarıda verilen ifadelerden hangisi/hangileri dal-sınır algoritmasında problem çözümünde esastır?


I

II

I ve III

II ve III

I, II ve III


17.Soru

Bir lojistik firması, Eskişehir ile Edirne arasındaki bağlantıyı sağlayacak yerleşim birimi ve yol uzunluklarını hesaplanmıştır. Firma, Eskişehir ile Edirne arasında yükün taşınmasında minimum uzunluğu verecek rotanın belirlenmesi problemi ile karşı karşıyadır. Bu problem hangi tür şebeke problemleri içerisinde ele alınır?


En küçük yayılma ağacı problemi
En kısa yol problemi
Maksimum akış problemi
Kritik yol yöntemi problemi
Döngü problemi

18.Soru

Bir faaliyete etki eden faktörler ve bunlarla ilgili sağlanması istenen koşullar gözönünde bulundurularak, gerçekleştirilebilecek eylem biçimlerini belirlemek ve bunların içinden en iyi olanını seçmek aşağıdakilerden hangisinin amacıdır?


Yöneylem Araştırması

Niteliksel faktör

Niceliksel faktör

Çok ölçütlü karar verme

İkili karşılaştırma


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kuyruk sistemlerinin temel öğelerinden biridir?


Geliş süreci

Maliyet süreci

Model süreci

Talep süreci

Notasyon süreci


20.Soru

 1. Sürecin durağan (kararlı) durum koşulu
 2. Müşteri Kazanımları
 3. Müşteri Elde Tutma
 4. Müşteri Kayıpları

Markov zincirini marka geçişi veya pazarlama kararlarında uygulayabilmek için, yukarıda verilenlerden hangisini/hangilerini gösteren bir geçiş olasılığı matrisinin düzenlenmesi gerekir?


I

III

I ve IV

I, II ve IV

II, III ve IV