Yöneylem Araştırması 2 Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Her bir daldaki akışın yönüne bakılmaksızın iki düğümü birleştiren ayrı dalların dizisine ne ad verilir?


Yol
Şebeke
Bağlı şebeke
Olay
Ağaç

2.Soru

Bir şirket eleman alımlarında genellikle A ve B üniversitelerinden olan mezunları tercih etmektedir. Şirketin son eleman alımında A üniversitesi mezununu tercih etmesi durumunda, bir sonraki eleman alımında da A üniversitesi mezunu tercih etme olasılığı 0,75; son eleman alımında B üniversitesi mezununu tercih etmesi durumunda, bir sonraki eleman alımında da B üniversitesi mezunu tercih etme olasılığı 0,80 dir. Uzun dönem sonra şirketin eleman alımı için A ve B üniversiteleri mezunlarını tercih etme olasılığı nedir?


A üniversitesini tercih etme olasılığı 0,445; B üniversitesini tercih etme olasılığı 0,555
A üniversitesini tercih etme olasılığı 0,20; B üniversitesini tercih etme olasılığı 0,80
A üniversitesini tercih etme olasılığı 0,225; B üniversitesini tercih etme olasılığı 0,775
A üniversitesini tercih etme olasılığı 0,525; B üniversitesini tercih etme olasılığı 0,420
A üniversitesini tercih etme olasılığı 0,25; B üniversitesini tercih etme olasılığı 0,20

3.Soru

Doğrudan işçilik, hammadde ve işletme yönetim giderleri toplamından oluşan maliyete ne ad verilir?


Sermaye maliyeti
Satın alma maliyeti
Stok tükenme maliyeti
Üretim hazırlık maliyeti
Fırsat maliyeti

4.Soru

Toplam maliyeti 253156 TL olan bir ürünün, yıllık elde bulundurma maliyeti 1596 TL, yıllık hazırlık maliyeti 1560 TL ise yıllık üretim maliyeti kaç TL dir?


125000
150000
250000
300000
320000

5.Soru

Ölçütler arası ikili karşılaştırma matrisinde 1’den büyük olan bir değer hangi anlama gelmektedir?


Karşı geldiği sütun ölçüsünün satır ölçüsünden daha önemli olduğu
Karşı geldiği sütun ölçüsünün önemli olmadığı
Karşı geldiği satır ölçüsünün önemli olmadığı
Karşı geldiği satır ölçüsünün sütun ölçüsünden daha önemli olduğu
Karşı geldiği satır ve sütun ölçülerinin aynı derecede önemli olduğu

6.Soru

Risk altında karar vermede genellikle hangi bilgiler kullanılıyor?


Maksimum olasılık kriteri ve fırsat karı
Maksimum olasılık kriteri, beklenen değer kriteri ve beklenen fırsat kaybı
Minimum olasılık kriteri ve beklenen fırsat kaybı
Kar ve zarar
Minimum olasılık kriteri ve beklenen fırsat kaybı

7.Soru

Bir problemin Analitik Hiyerarşi Süreci yöntemi ile çözümündeki ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?


Ölçütlerin göreli önem değerlerinin bulunması

Seçeneklerin ölçütler açısından değerlendirilmesi

Tutarlılık testi

Alt ölçütlerin bulunması

Uzman görüşünün alınması


8.Soru

I.İyimserlik kriteri , II.Kötümserlik kriteri , III.İyimserlik katsayı (Hurwicz) kriteri , IV.Fırsat kaybı (Pişmanlık) kriteri , V. Maksimum olasılık kriteri.Yukarıdaki kriterlerden hangileri belirsizlik altında karar vermede kullanılan kriterlerin doğru bir bileşimidir?


I-V
II-III-V
I-III
I-II-III-IV-V
I-II-III-IV

9.Soru

Bir kuyruk sisteminde sistemin meşgul olma olasılığı aşağıdaki sembollerden hangisi ile gösterilmektedir?


Lq
Ls
Wq
Ws
ρ

10.Soru

Bir faaliyetin pek çok seçenek eyleminden en iyisinin seçiminde karar vericiye yardımcı olan çizelgelere ne ad verilir?

To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.


Karar ağacı çizelgesi

To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.

Fırsat kaybı çizelgesi

Beklenen olasılık değeri çizelgesi

To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.

 Fırsat kaybı çizelgesi

 Aktarma değeri çizelgesi

To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.

11.Soru

Bir fotoğraf atölyesinde 5 fotoğrafçı çalışmakta ve atölyeye saatte ortalama 24 müşteri gelmektedir. Gelen müşteri boş fotoğrafçı yoksa geri dönmektedir. Her fotoğrafçı her müşterisine ortalama 5 dakika ayırırsa, müşterilerin atölyede harcadıkları ortalama süre ne kadardır?


0,156 saat
0,256 saat
0,346 saat
0,566 saat
0,765 saat

12.Soru

 

Yukarıda yer alan formül aşağıdakilerden hangisinin hesaplamasında kullanılmaktadır? 


P2

P2 ij

QP

P2ik

P2kj


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi servis olanaklarının farklı düzenlerinden biri değildir?


Tek kuyruk, tek servis sistemi

Tek kuyruk, paralel düzenlenmiş çoklu servis sistemi

Çoklu kuyruk, paralel düzenlenmiş çoklu servis sistem

Tek kuyruk, seri düzenlenmiş çoklu servis sistemi

Seri düzenlenmiş kuyruk ve servis sistemi


14.Soru

Şebeke tanımındaki (N, A) simgesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?


N- Düğüm noktasını, A- Dalları gösteriyor
A - Düğüm noktasını, N - Dalları gösteriyor.
N- Akışı, A- Düğüm noktasını gösteriyor
N- Akışı, A- Maliyeti gösteriyor
N- Maliyeti, A- Akışı gösteriyor

15.Soru

 1. Markov geçiş olasılıkları matrisi şirketlerin elinde tuttukları müşteri sayıları ve ne kadar müşterisini hangi şirketlerden kazandığı ile ilgilenir.
 2. Şirketler arası müşteri kaymaları rastgele oluşur.
 3. Müşterilerin gelecekteki satın alımları geçmişte yaptıkları seçimleri yansıtır.
 4. İkinci derece Markov süreci  gelecekteki olayın olasılığı son olaya bağlı olduğu ve daha önceki satın alma davranışlarına bağlı olmama varsayımına dayanır.
 5. Birinci derece Markov süreci gelecek aydaki müşteri seçimleri son iki
  geçen ayın müşteri seçimlerine bağlı olduğunu varsayar.

Yukarıda yer alan ifadelerden hangileri doğrudur?


I-II ve III

II ve III

II-IV ve V

III ve IV

I ve III


16.Soru

 1. Süreç kesikli zaman süreci olmalıdır.
 2. Sadece sayılabilen veya sonlu durum uzayı olan süreçler ele alınmalıdır.
 3. Süreç Markov özelliğini karşılamalıdır.
 4. Süreçte zaman kümesi T, sürekli değerler almalıdır.

Yukarıda yer alan ifadelerden hangisi/hangileri Markov zincirinin karşıladığı kısıtlardandır?


I

II ve III

III ve IV

I, II ve III

I, II, III ve IV


17.Soru

Envanter türleri imalat ve dağıtıma sağladığı katma değer yönünden ele alındığında paketleme malzemeleri, kırtasiye gibi ürünler hangi grupta yer alır?


Hammaddeler
Bileşenler
Süreç içi malzemeler
Nihai mallar
Nihai üretimde doğrudan kullanılan mallar

18.Soru

Bir otomobil servisinde 5 usta çalışmaktadır. Servise 8 saatte 16 araç gelmekte ve her usta her araca ortalama 30 dakika zaman harcamaktadır. Bu koşullar altında servisin boş olma olasılığı nedir?


1/96
65/24
24/65
261/96
96/261

19.Soru

I – İş planlaması;II – Çevresel iyileştirmeler;III – Sağlık araştırmaları;IV – Yasal işlemler;Karar analizinin analitik yöntemleri, yukarıdaki hangi alanlarda kullanılmaktadır?


I – II – III – IV
II – III – IV
III – IV
I – II
I – III

20.Soru

Bir çikolata mağazası A ve B firmalarından çikolatalar alıp satmaktadır. Son A firmasına ait çikolata alan müşterinin gelecek alımında da A firmasının çikolatasını alma olasılığı %85, son B firmasına ait çikolata alan müşterinin de gelecek alımında B firmasının çikolatasını tercih etme olasılığı da %90’ dır. Bu firmaların çikolatalarını tüketen müşteri sayısının 18000 kişi olduğu ve her müşterinin haftada 2 kez 1 çikolata aldığını düşünülmektedir. B firmasında bir çikolatanın maliyeti 0,5 TL ve satış fiyatı da 0,9 TL dir. Bir reklam şirketi B firmasına yılda 18000 TL karşılığında A firmasının çikolatalarının satın alma olasılığını %12 den %6 ya düşüreceğini garanti etmektedir.A firmasının çikolatalarını tercih eden müşterinin gelecek iki satın alımında B firmasının çikolatalarını tercih etmesi olasılığını belirleyiniz.


%73.75
%26.25
%17.50
%82.50
%90.00