Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

HAP'nin açılımı aşağıdakilerden hangisidir ?


Hastane Afet ve Acil Durum Planı

Hastanelerin fiziksel ve fonksiyonel hazırlıkları

Afet ve acil durum yönetimi

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Hastanelerin afet tehlikeleri


2.Soru

Türkiye Afet Müdahale Planı kaç yılında yürürlüğe girmiştir?


2011

2012

2013

2014

2015


3.Soru

"sabotör" ne demektir?


iş veren

işci

işkur yetkilisi

hırsız

bilinçli veya kasıtlı olarak biş işi veya durumu bozarak zarara yol açan kişi


4.Soru

 1. Hayatın korunması
 2. Yatırımın korunması
 3. Fonksiyonun ve işleyişin korunması

Yukarıdakilerden hangileri hastanelerde, afet ve acil durum güvenliği bakımından temel hedeflerdendir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I, II, III

II ve III


5.Soru

Belirli tehlikelerin, sınırlı bir bölge veya ülke ölçeğinde canlılar üzerindeki yaşamsal etkileri ile diğer fiziksel varlıklar üzerindeki yıkıcı sonuçlarını her yönüyle inceleyip ortaya çıkarma çalışmasına ne denir?


Risklerin azaltılması

Zarar azaltma çalışmaları

Afet yönetimi

Risk analizi

Afet senaryosu çalışması


6.Soru

 1. Hastanelerde plan hazırlığının HAP Hazırlama Komisyonları tarafından yapılması, güncellenmesi ve incelenmesinde görev alacak uygulayıcı personelin eğitim ihtiyacının belirleme
 2. İl düzeyinde HAP Uygulayıcı Eğitimi içeriğini ve eğitici ekibi oluşturulması
 3. HAP Hazırlama Kılavuzu çerçevesinde gelebilecek soru ve açıklama isteklerini karşılama 

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri HAP eğiticilerinin görevleri arasındadır?


I-II

I-III

II-III

I-II-III

Yalnız I


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hazırlık çalışmalarından değildir?


Eksiklerin tespit edilmesi ve giderilmesi

Tatbikat

Eğitim materyallerinin hazırlanması

Psikolojik iyileştirme

Görevlilerin eğitimi, bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi


8.Soru

Deprem tehlikesinin bilimsel verilere göre risk analizi yapılan okulun olduğu bölgede olma olasılığı 2 (nadiren) ise ve depremin gerçeklemesi durumunda mekân- binayı etkileme derecesi binanın yapısal ve diğer faktörlere bağlı olarak 3 (kritik) ise deprem tehlikesinin mekân-bina için risk seviyesi kaç olarak hesaplanır?


2

4

6

8

10


9.Soru

Şunlardan hangileri DSÖ Avrupa Ofisi'nin 2012 yılında yayınladığı sağlık sistemlerinin krizlere hazırlığını değerlendirebilmeye yarayan değerlendirme aracında yer alan sorulardandır?

 1. Plan, acil eylem önlemlerini de içeriyor mu?
 2. Plan, diğer sektör planları ve sağlık sisteminin alt basamaklarının planları ile uyumlu mu?
 3. Plan, aktivasyon; koordinasyon ve olay komuta mekanizmalarını açıklıyor mu?
 4. Plan, mevcut kaynaklara dayanarak mı hazırlanmış?
 5. Düzenli olarak tatbikatlar ve simülasyonlar ile test ediliyor mu?


I, II ve III

III, IV ve V

I, III, IV ve V

I, II, IV ve V

I, II, III, IV ve V


10.Soru

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğünde; “büyük fakat genellikle yerel imkânlarla baş edilebilen çapta, ivedilik gerektiren tüm durum ve hâller” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Acil durum

Acil durum planı

Risk

Tehlikeli madde

Tahliye


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Hastane Olay Seviyelerinden DEĞİLDİR?


Artırılmış Hazırlık Durumu

Hastane düzeyi müdahale-yerel hazırlık

Yerel düzeyde (diğer hastanelerden) destek

Bölgesel-ulusal düzeyde destek

Ulusal-uluslararası düzeyde destek


12.Soru

"Afet öncesi dönemi kapsayan çalışmalar (önleme, zarar azaltma ve hazırlık) hem afetin boyutunu hem de afet esnasında yapılan müdahalenin kalitesini ve sonucunu belirleyecektir. "

Verilen açıklama Sağlık Afet ve Acil Durum Planlarında Temel Prensip ve Yaklaşımlarından hangisi ile ilgilidir?


Planlar planın hazırlandığı yapıya uygun tasarlanmalıdır.

Bir üst planın parçası olmalıdır.

Afet yönetiminin tüm evrelerini kapsamalıdır.

Ekip çalışması ve gerçekci bir iş bölümü esastır.

Güncellenmeli ve tatbik edilmelidir.


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye 'de Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik maddelerinin eklerin başlıkları arasında yer almaz?


İl Afetler Acil Yardım Plan Örneği

Acil Yardım Hizmet Gruplarında Görevlendirilecek Personele Ait Cetvel

Yerleşim Yerleri Genel Bilgi Formu

Arazi Arsa Bina ve Tesis Teslim Alma Belgesi

Güvenlik Hizmetleri Grubu


14.Soru

Aşağıdaki afet terimlerinden hangisi "belli bir amaca ulaşmak için türlü işler arasında bağlantı, ilişki, düzen ve uyum sağlama, eşgüdüm" ifadesinin karşılığıdır?


Müdahale

Koordinasyon

İyileştirme

Barınma

Kurtarma


15.Soru

Hangi sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu işverenlerin acil durum planı yap- malarını zorunlu kılmıştır?


4857

6331

6360

2918

3226


16.Soru

"Sağlık hizmet ve faaliyetlerinin her durumda kesintisiz sürdürülebilmesini sağlamak" HAP temel yaklaşımına göre hangi hedef altında yer alır? 


Hayatın korunması 

Yatırımın korunması 

Fonksiyonun korunması 

Finans kaynaklarının korunması 

Sağlık personelinin korunması 


17.Soru

I. Koordinatörlük

II, Ana Çözüm Ortaklığı

III. Destek Çözüm Ortaklığı

Yukarıdakilerden hangiler Müdahale sisteminde AFAD'ın sistemdeki rolleri arasında yer alır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve III


18.Soru

I: Topluma dağıtımı yapılmış mı?

II: Mevcut kaynaklara dayanarak mı hazırlanmış?

III: Plan, acil eylem önlemlerini de içeriyor mu?

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri DSO¨ Avrupa Ofisi (EURO) tarafından hazırlanan ve sağlık sistemlerinin krizlere hazırlığını değerlendiren araçta yer alan sorulardandır?


I, II ve III

I ve II

Yalnız III

II ve III

Yalnız II


19.Soru

Bir afet sonrasında okulun yeniden açılması hangi çalışma sürecinde gerçekleşir?


Zarar azaltma çalışmaları

Hazırlık çalışmaları

İyileştirme çalışmaları

Müdahale çalışmaları

Hiçbiri


20.Soru

Asil ve Afet Durum Yönetim planı hazırlanmasında afet döngüsünün tüm aşamalarını (O¨nleme, Zarar Azaltma, Hazırlıklı Olma, Müdahale ve Rehabilitasyon) kapsayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


Bütünsel Yaklaşım

Sistemsel Yaklaşım

Kurumsal Yaklaşım

Ekonomik Yaklaşım

Öngörülü Yaklaşım