Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Final 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hasar derecesi "0" ile "1" arasında değerlendirilen zarar görebilirlik çeşiti, aşağıdakilerden hangisidir?


Fiziksel zarar görebilirlik

Sosyal zarar görebilirlik

Ekonomik zarar görebilirlik

Bütüncül zarar görebilirlik

Etkin zarar görebilirlik


2.Soru

6331 sayılı iş güvenliği ve sağlığı kanunu iş yerlerine hangi  yükümlülüğü getirmiştir?


maaş koşullarını düzeltmek

iş güvenliği ve sağlığı çalışmaları yapmak

işsizler için kontenjan açmak

iş yükünü yarı yarıya indirmek

maaş kesintisi yapmak


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Standardına göre bir işletmenin acil durum planında dikkate alması gerekenlerden değildir?


Tahliye yöntemleri

Resmi makamlarla iletişim

Tehlike anında önce hayati öneme sahip kayıtların ve teçhizatın tahliye edilmesi

Acil durum esnasında belirli görevi olan personelin sorumlulukları ve yetkileri

Acil durumda yönetimi üstelenecek kişinin belirlenmesi


4.Soru

__________bilgi ve farkındalığın geliştirilmesi;__________  ise bilgi, becerinin geliştirilmesi ve planın kontrol edilerek eksiklerinin giderilmesi açısından çok önemlidir. Yukarıda verilen ifadeyi en doğru tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?


Planlar - Uygulamalar

Eğitimler - Tatbikatlar

Tehlikeler - Müdahaleler

Bilgilendirmeler - Değerlendirmeler

 Araştırmalar - Düzenlemeler 


5.Soru

Planları zarar azaltma yönünden değerlendiren bir çalışmada değerlendirme protokolü içersinde yer alan konulardan biri  zarar azaltma stratejileri ve politikalarıdır. 

Aşağıdakilerden hangisi bu konunun alt başlıklarından biridir?


Tehlikeye açık alanların belirlenmesi

Çevre kalitesi

Zarar görebilirlik

Genel kamu yararı

Farkındalık oluşturma


6.Soru

Okul afet ve acil durum planında yer alacak kişi/kişilerin belirlenmesi, görevli kişiler için gerekli eğitimlerin planlanması ve uygulanmasını sağlamak kimin görevidir?


Okul Aile Birliği

Okul Afet ve Acil Durum Yönetim Kurulu

Koruma Derneği Başkanı

Sivil Savunma Kolu Öğrenciler

Sınıf Öğretmenleri


7.Soru

Ulusal kılavuz özelliği taşıyan Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Hazırlama Kılavuzu hangi tarihte uygulamaya girmiştir?


2013

2014

2015

2016

2017


8.Soru

Dünyada yaşanan politik ve sosyal gelişmeler, teknolojideki ilerlemeler tüm dünyada afet yönetiminde bindokuzyüzlü yılların sonlarında bir dizi değişiklik yaşanmasına neden olmuştur. Bu konuyla ilgili aşağıda verilen cümlelerden hangisi yanlıştır?

 


Kriz yönetiminden afet ve risk yönetimi anlayışına doğru yönelinmiştir.

Sadece tehlikenin kendisine odaklanan çalışmalar önem kazanmıştır.

Müdahale çalışmalarının yanı sıra afet öncesi çalışmaların önemi artmış, bu konuda farkındalık oluşmuştur. 

Tek disiplinin hakim olduğu yönetim anlayışından multidispliner bir çalışma tarzının daha etkin ve gerekli olduğu ortaya çıkmıştır. 

Toplum için planlama yapma anlayışı, yerini toplumla birlikte planlama anlayışına bırakmıştır.


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi patlama için yapılacak acil müdahale yöntemlerinden birisidir?


En yakında bulunan yangın ihbar düğmesine basılmalıdır.

Duman ve yanık kokusu diğer kısımlardan geliyorsa kapılar açılmamalı, kapıya dokunulmamalıdır.

İtfaiye gelinceye kadar, başkalarını tehlikeye atmadan, mümkünse bilinçli bir şekilde yangın söndürülmeye çalışılmalıdır.

Kalmaya ya da kaçmaya hangisine karar verdiyseniz kafanızı ve yüzünüzü mutlaka emniyete alın.

Yaralı olmayanlara güvenli yer konusunda yardımcı olduktan sonra yaralıların arama ve kurtarma işlemlerine alınan eğitim çerçevesinde başlanmalıdır.


10.Soru

Belirli tehlikelerin, sınırlı bir bölge veya ülke ölçeğinde canlılar üzerindeki yaşamsal etkileri ile diğer fiziksel varlıklar üzerindeki yıkıcı sonuçlarını her yönüyle inceleyip ortaya çıkarma çalışmasına ne ad verilir?


Acil durum yönetimi

Risk analizi

Zarar azaltma

Risk azaltma

Afet yönetimi


11.Soru

Okul Afet ve Acil Durum Yönetim Kurulunun hangi grubu, "Tahliye, Güvenlik ve Aile İşleri"nden sorumludur? 


Müdahale Grubu

Planlama ve Hazırlık Grubu

Kaynak Temini ve Lojistik Grubu

Risk Yönetim Grubu

Zararı Azaltma Grubu


12.Soru

I. Acil durumda yönetimi üstelenecek kişinin belirlenmesi

II. Acil durumda gidilecek belirli bir toplanma noktasının belirlenmesi

III. Çalışanların rutin faaliyetlerine kesintisiz olarak devam edebilmesi

IV. Hayati öneme sahip kayıtların ve teçhizatların korunması

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Standardına göre yukarıdakilerden hangileri bir işletmenin acil durumlarda dikkate alması gereken unsurlar arasında yer alır?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I, II ve IV

II, III ve IV


13.Soru

Acil durum ve afet yönetimi planlamasını  temel amaçları aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Afet öncesi- sırasında- sonrasında

Afet sonrasında

Afet öncesi ve sonrasında

Afetin yıldönümünde

Afet esnası ve sonrasında


14.Soru

Afet seviyelerine göre destek il planlaması kapsamında hangi ölçekteki olayda il kendi sağlık bölgesinden destek almalıdır? 


Küçük 

Orta 

Büyük 

1. seviye 

3. ve 4. seviye 


15.Soru

  • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle kanun kapsamındaki bütün işyerleri iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları yapmakla yükümlü tutulmuşlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu kanundan sonra kanu­nu destekleyici olarak yürürlüğe giren yönetmelik­lerden birisidir?


Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik

Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkın­da Yönetmelik

Gemi Söküm Yönetmeliği

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik


16.Soru

iş yerine sabotaj sabotaj nedir?


iş yerinin tamamen veya geçici bir süre faaliyet verememesi ve tahrip edilmesi

dedikodu yaymak

mahkeme yoluyla iş vereni zora sokmak

hırsızlık yapmak

gizlice ürün bilgisini almak


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zarar ve kayıplara yol açabilecek bir tehlike veya tehdidin meydana gelmesini önlemek veya azaltmak için yapılan bir tedbirdir?


Barajların inşası

Dere yataklarında ikamet edilmesi

Çok katlı binaların tercihi

Ağaçlandırmanın yavaşlatılması

Acil toplanma alanlarının azaltılması


18.Soru

Acil Durum Plan Raporu hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Hazırlayan kişiler tarafından her sayfası paraflanır.

Hazırlayan kişiler tarafından son sayfası imzalanır.

Kapsamında hazırlanan kroki bina içinde ulaşılamayacak şekilde saklanılır.

Acil durumla mücadele edecek ekiplerin kolayca ulaşabileceği şekilde işyerinde saklanılır.

Sayfaları numaralandırılır.


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iyileştirme çalışmalarından değildir?


Okulun yeniden açılması

Eğitsel iyileştirme

Psikolojik iyileştirme

Yönetsel iyileştirme

Risklerin belirlenmesi


20.Soru

Afet ve acil durum yönetimi planları ile ilgili kanun, yönetmelik ve literatürde kullanılan isimler vardır. Aşağıdakilerden hangisi literatürde kullanılan isimlerdendir?


Afet ve Acil Yardım Planı

Doğal Afet Planı

Afet Müdahale Planı

Afet Eylem Planı

Hastane Afet ve Acil Durum Planı