Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Final 19. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

 1. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
 2. WHO-Amerika Kıtası (Pan-Amerikan) Sağlık Örgütü (PAHO)
 3. Amerika Birleşik Devletleri’nde geliştirilen Hastane Olay Yönetim Sistemi (HICS)
 4. Ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü (OECD)

Yukarıdakilerden hangileri HAP kılavuzunun hazırlnamasında çalışmalarından yararlanılan  örgütlerdendir?


I-II-III

I-III-IV

II-III-IV

II-IV

I-II


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi okul afet ve acil durum yönetim kurulunun afet sırasındaki yetki sorumluluklarındandır?


Afet müdahale ve mücadelesiyle ilgili kurumlarla işbirliği yapmak

Afetlerden olumsuz etkilenen öğrenciler için profesyonel destek sağlamak

Olay anında yaralılara yardım etmek ve durumu yönetime acilen bildirmek

Görev gruplarının ihtiyaçlarını temin etmek

Tatbikatları planlamak ve uygulamak


3.Soru

 1. Mimari elemanların güvenliği
 2. Hastanenin yapısal güvenliğini etkileyen geçmiş olaylar
 3. Kritik sistemlerin durumu
 4. Ekipman ve malzeme güvenliği

Yukarıdakilerden hangileri hastanelerde afet güvenliği bakımından yapısal olmayan unsurlarla ilgili, uluslararası genel kabul gören Güvenli Hastane yaklaşımındaki ana başlıklardandır?


I, II, IV

II, III, IV

I, III, IV

I, II, III, IV

I, II, III


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi HAP yaklaşımının hastanelerde afet ve acil durum yönetimini geliştirmek, hastanelerin fiziksel ve işlevsel olarak afete hazırlıklı ve dayanıklı olmasını sağlamak üzere çerçeve olarak temel aldığı özelliklerden biri değildir?


Afet ve acil durum yönetiminin hastanenin olağan işleyiş ve faaliyetleriyle olabildiğince bütünleştirilmesi

Afet tehlikeleri ve afet risklerinin tanımlanmasında sadece bölgenin ele alınması

Hastane afet risk değerlendirmesinin düzenli olarak yapılması

Müdahale planlarının afet türünü, ortamın ihtiyaç ve özelliklerini dikkate alması

Afet sonrası iyileştirme amaçlı önlem ve uygulamaların önceden planlanması


5.Soru

'....... toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olayları ve bu olayların oluşturduğu kriz halini ifade etmektedir.’ noktalı yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?


Afet 

Yardım

Acil durum

İş güvenliği

Sağlık güvenliği


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi planların hazırlanmasında planların dayandığı unsurlardan biri değildir?


Uluslararası Standartlar

Temel Planlama İlkeleri

Acil Durum Müdahale Planı

Afet Yönetimi İlkeleri

Mevzuat


7.Soru

İyi bir afet planının hazırlanabilmesi ve bunun kullanılabilir olması için dört konuya dikkat edilmesi gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?


Pratiktir

Kısadır

Anlaşılırdır

Ulaşılabilirdir

Günceldir


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Değerlendirme protokolünün Birinci konu altındaki başlıklarından birisidir?  


Zarar görebilirliklerin azaltılması

Çevre kalitesi

Zarar görebilirlik değerlendirmesi

Farkındalık oluşturma 

Kalkınma kontrolü 


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Yerel Düzey Sağlık Hizmet Grubu'nun içerisinde yer almaz?


Afet Bölge Komutanlığı 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Garnizon Komutanlığı

Afet Tali Bölge Komutanlığı 


10.Soru

'Form-09 Hasta Dosyası Formu' HAP Hazırlama Kılavuzu’nda hangi kısımda yer almaktadır?


Planlama aşamasında kullanılan formlar

Operasyon anında kullanılan formlar

 Raporlama amacıyla kullanılan formlar

Diğer formlar

Özel kullanım amaçlı formlar


11.Soru

Aşağıda verilen şıklardan hangileri yerel düzey hizmet grubu operasyon planlarıdır?

I-Giriş, İl hizmet grubu teşkili, görev ve sorumlulukları,

II-Hazırlık, kapasite tespiti ve müdahale planlaması, afet anı ve müdahale çalışmaları,

III-Haberleşme usulleri, Raporlama usulleri,

IV-Planın takibi, geliştirilmesi ve güncellenmesi.

V-Plan formatının sonunda da 14 ek doküman yer almaktadır. 


II-III

I-II-IV

III-IV-V

I-II-III-V

I-II-III-IV-V


12.Soru

"Hastane İçi Yangın" HAP kapsamında aşağıdakilerden hangisinin altında bir başlık olarak değerlendirilir? 


Güvenlik ve emniyet 

Lojistik 

Olaya özel planlar 

İş akış talimatı 

Standart operasyon prosedürü 


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İL-SAP ile ilgili doğru bir bilgi değildir? 


Hazırlanan çerçeve illere yön göstermektedir. 

Temel olarak dört grupta toplanabilecek başlıklardan oluşmaktadır.

Sistemin ihtiyaçlarına göre standart bir çerçeve oluşturarak ortak hareket etme amaçlanır.

Planın yapısına yerel ihtiyaçlara yönelik esneklik kazandırmak amaçlanır. 

Sağlık afet ve acil durum planında asgari olarak olması gerekenleri içermektedir.


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) hedefleri arasında yer almaz? 


Afet risk azaltma 

Koordinasyon 

Afete hazırlık 

Afete müdahale 

Genel sağlık müdahalesine katkıda bulunmak 


15.Soru

Tüm temel kişilere, bölümlere ve kurullara planın kopyaları önceden verilmesi afet planına hangi özelliği katar?


Güncellik

Ulaşılabilirlik

Pratik

Anlaşılırlık

Kontrol edilebilirlik


16.Soru

"Afet olarak değerlendirilen olaylar ile dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kasıt ve çeşitli sebeplerle meydana getirilen olayların yol açtığı haller" şeklinde tanımlanan acil durum aşağıdakilerden hangisinde yer alır?


Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

Afet ve Acil Durum Müdahale Yönetim Hizmetleri Yönetmeliği

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü

Okullarda Acil Durum Yönetmeliği


17.Soru

 1. Resmi yaralı sayısını belirlemek
 2. Afet bölgesinde triaj, ilkyardım ve acil tıbbi yardımı yapmak
 3. Afet bölgelerinde görülen kayıplara ve hasarlara ilişkin istatistik oluşturmak

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri TAMP kapsamında sağlık hizmetleri grubunun görevleri arasında yer almaktadır?


Yalnız I

I ve II

Yalnız II

II ve III

I, II ve III


18.Soru

Aşağıdaki olay yönetim araçlarından hangisi spesifik (özellikli) bir işin yapılmasını sağlamak için kurulan bir organizasyonun işlevini, bu işlevin etkili, uyumlu ve sonuç alıcı biçimde nasıl yürütüleceğini, bu amaçla kimin, nerede, ne zaman, ne yapması gerektiğini, bilginin nasıl paylaşılacağını, neyin nasıl kayıt altına alınacağını, kime ne zaman ve nasıl rapor edileceğini önceden ve ayrıntılı biçimde belirten yazılı kuralları kapsamaktadır?


Departman  Müdahale Prosedürü

İş Akış Talimatı

Güvenli Hastane kontrol listesi

Operasyonel Alanlar Formu

Standart Operasyon Prosedürü


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hastane afet ve acil durum müdehale yöntemlerinin başlıklarından biridir ?


HAP C¸erçevesi

Hukuki Dayanak

HAP Eğitimleri

HAP Tatbikatları

Hastane Olay Seviyelerinin Tanımı


20.Soru

Tehlikenin kaynağı, büyüklüğü, oluş sıklığı, süresi ve olası etkileri ile ilgili bilgilerin
toplanmasına yönelik çalışmalar, tehlike analizi olarak tanımlanır.


Afet analizi

Zarar analizi

Acil durum analizi

Tehlike analizi

Risk analizi