Afet Senaryosu ve Tatbikatlar Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet yönetim sisteminde hazırlık aşamasında yapılacak bir çalışmadır?


Senaryo çalışmaları

Tatbikatlar

Enkaz yönetimi

Geçici iskan

Tamir ve güçlendirme çalışmaları


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğal duruma ilişkin verilerden biridir?


Şehirlerdeki Başlıca Tesislere Ait Veriler

Yol Verileri

Bina Verileri

Jeolojik Veriler

Altyapı Verileri


3.Soru

Acil durum yönetiminde birincil sorumluluğun bireyde ve ailesinde olduğu; tüm ailelerin kendi yaşadıkları yerdeki risklerin bilincinde olmaktan ve bir aile müdahale planı geliştirmekten sorumlu olduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?


Japonya

ABD

Portekiz

Finlandiya

Kanada


4.Soru

Türkiye’de afetlerle doğrudan ilgili ilk yasa ne zaman çıkarılmıştır?


1935

1940

1945

1950

1955


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi farklı tür ve büyüklükteki tehlikeler karşısında, insanların ve yaşam çevrelerinin uğrayabileceği fiziksel, toplumsal, ekonomik veya çevresel zarar ve kayıpların ölçüsü olarak tanımlanır?


Tehlike değerlendirmesi

Tehlike haritası

Tehlike analizi

Zarar görebilirlik

Afet yönetimi


6.Soru

İstanbul’da iki farklı senaryoya göre (7.5 veya 7.7 büyüklüğünde bir deprem için ön görülen) muhtemel Kayıp ve Hasar Durumu; yaklaşık 750.000 bina, 3.040.000 hane ve 9.000.000 nüfus üzerinden yapılan analizlere göre; beklenen ölü sayısı kaçtır?


70.000 ila 90.000 ölü

5.000 ila 20.000 ölü

20.000 ila 40.000 ölü

150.000 ila 180.000 ölü

100.000 ila 120.000 ölü


7.Soru

"Risk yönetimi" kavramı ilk defa hangisinde açık bir şekilde vurgulanmıştır?


 Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Konferansı 2015 

1994 Doğal Afet Zararlarının Azaltılması Konferansı

2005 Afetlerin Azaltılması Dünya Konferansı

1666 Büyük Londra Yangını sonrası

1755 Lizbon Tsunamisi sonrası


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afetin büyüklüğünün etki ettiği ana bölgelerden biri değildir?


Olayın yoğun yerleşme alanlarına olan uzaklığı

Fakirlik ve az gelişmişlik

Hızlı ve kontrolsüz nüfus artışı

Yeterli sayıda tatbikat yapılmaması

Bilgisizlik ve eğitim eksikliği


9.Soru

Risk analizi yapılarak can ve mal kayıp tahminleri yapılması hangi çalışmalar içinde yer alır?


Afet Senaryoları hazırlanırken yapılması gereken çalışmalar 

Acil müdahale sırasında yapılması gereken çalışmalar

Sigorta ödeme işlemleri sırasında yapılası gereken çalışmalar

Enkaz kaldırma sırasında yapılması gereken çalışmalar

İmar planı hazırlama sırasında yapılması gereken çalışmalar


10.Soru

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile yapılan anlaşmaya uygun olarak İstanbul’da hangi yıllar arasında çalışmalar yapmıştı?


2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005


11.Soru

"Belirli bir formatta ve erişim güvenliğine uygun olarak bilgisayar ortamına aktarılan nitelikli veri bütünü" şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Veri

Bilgi

Veri tabanı

Bilgi sistemi

İşlem süreci


12.Soru

Afet tehlike ve riskinin belirlenmesi çalışmaları sonucunda elde edilen ve farklı büyüklük ve konumlardaki tehlikelerin gerçekleşmesi halinde meydana gelebilecek tüm zarar ve kayıpları tahmin etmeye yarayan bilimsel çalışmalar olarak tanımlanan ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Tatbikat senaryosu

Eylem planı

Acil durum

Afet senaryosu

Tatbikat


13.Soru

Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olaylara ne ad verilir?


Acil durum

Afet      

Tatbikat

Arama kurtarma

Güvenlik açığı


14.Soru

Toplumların nüfus yoğunluğu, yaş ve cinsiyet oranları, bilgi ve eğitim düzeyi gibi nüfus ve eğitimle ilgili faktörleri içeren zarar görebilirlik çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?


Ekonomik Zarar Görebilirlik

Fiziksel Zarar Görebilirlik

Sosyal Zarar Görebilirlik

Kültürel Zarar Görebilirlik

Politik Zarar Görebilirlik


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında yönetmeliğe göre işyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlardan biri değildir?


Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali

İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar

Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali

Sabotaj ihtimali

Çalışan sayısı


16.Soru

Türkiye’de kaç ilde Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü kurulmuştur?


5

7

11

15

20


17.Soru

Afet senaryoları aşağıdaki aşamalardan hangilerini içermelidir?

I. Bütün varlıklara ait veri ve bilginin toplanması

II. Tehlike analizinin yapılması

III. Risk analizi


I ve II

II ve III

I ve III

Yalnız III

I, II ve III


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Yasal olarak hazırlanmak zorunda olan planlardan biri değildir?


Üniversite ve Bağlı Birimlerin Afet ve Acil Durum Planı

Hastane Afet ve Acil Durum Planı

Böcek Isırması ve Acil Durum Planı

Belediye Afet ve Acil Yardım Planı

İl Afet Müdahale Planı


19.Soru

FEMA hangi ülkede faaliyet göstermektedir?


ABD

Japonya

Kanada

İngiltere 

Rusya


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Afet Senaryoları hazırlanırken yapılması gereken çalışmaların dışında kalır?


Risk analizi yapılarak can ve mal kayıp tahminleri yapılır

Risk altındaki arabalar belirlenir

Risk altındaki tesisler belirlenir

Risk altındaki binalar belirlenir

Risk altındaki önemli yapılar belirlenir