Afet Tıbbı ve Yönetim İlkeleri Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi 3. Derece yanık için söylenebilir?


Yaklaşık 48 saatte iyileşir

Deride içi sıvı dolu kabarcıklar (bül) vardır.

Derinin tüm tabakaları etkilenir.

Kendi kendine 1-2 haftada iyileşir.

Yoğun ağrı vardır.


2.Soru

  1. Ölüm ve yaralanma riski olan bir iş yapmak
  2. Duygusal yükün ağır olması
  3. Çok rahatsız edici manzaralara şahit olmak
  4. Zaman baskısı

Yukarıda verilenlerden hangileri yardım çalışanlarının afet gibi zorlayıcı ortamlarda karşılaştıkları farklı stres kaynağı olabilir?


I ve II

I ve III

II ve IV

I, II ve IV

I, II, III ve IV


3.Soru

1.  İlk anda afet bölgesine giderek bölgede kurulan hizmet grubuna destek olacak daha çok uzman personelden oluşturulan ekiplerdir. 

2.  Saha destek ekipleri, hizmet grubunda yer alan bakanlıkların merkez ve taşra teşkilatındaki personelden oluşturulur.

3. Bu personel izleme, değerlendirme, yönetim ve operasyon amacıyla afet bölgesinde görevlendirilir.

Yukarıda saha destek ekiplerinin teşkiliyle ilgili verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız 1

1 ve 2

1 ve 3

2 ve 3

1, 2 ve 3


4.Soru

Psikolojik ilkyardım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Profesyonel olmayan kişiler tarafından da uygulanabilen pratik bir yöntemdir.

Anlatılan hikaye, duygu ve düşünceler aynı durumdaki kimselerle paylaşılmalıdır.

Afetten etkilenen kişiler yaşadıkları duygular hakkında konuşturulmalıdır.

Psikolojik ilkyardım hizmetinin devamlılığı konusunda bilgilendirme yapılmalıdır.

Psikolojik ilkyardım profesyonel bir terapi ve danışmanlık yaklaşımıdır.


5.Soru

En belirgin etkisi binaların yıkımdan kaynaklanan travmaya bağlı ölüm ve yaralanmalar olan doğal afet aşağıdakilerden hangisidir?


Sel

Tsunami

Deprem

Tayfun

Hortum


6.Soru

Ülkemizde acil durum ve afet hallerinde psikososyal müdahalelerin koordinasyonundan hangi bakanlık sorumludur?


Sağlık Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Maliye Bakanlığı


7.Soru

Aşağıdakilerden hangi sahra hastanesi kurulması için gerekli üç temel kriterden biridir?

-  

-   

-   

-   


Yeterli ve temiz su kaynağının, hasta başına günlük 150-200 litre olacak şekilde temin edilmesi

 Lojistik destek için ulaşım yollarının oluşturulması ve bir lojistik zincirinin kurulması

Ekip içerisinde uluslararası personel yer alacaksa, çevirmenlerin görevlendirilmesi

Kurulacak sahra hastanesinde, afetin oluşturmuş olduğu sağlık sorunlarını karşılayacak düzeyde sağlık hizmeti verilebilir olmalıdır.

Güvenilir bir elektrik kaynağı ve alternatif olarak jeneratörlerin sağlanması gerekmektedir


8.Soru

Afet tıbbı uygulamalarında kaç acil durum basamağı bulunmaktadır?


1

2

3

4

5


9.Soru

Yetişkinlerde Kalp Masajı ve Yapay Solunumun Birlikte Uygulanması için aşağıdaki işlemleri sıralayınız:

I- Hastanın ağız içi kontrol edilir; yabancı cisim var ise çıkartılır.

II- Hastanın solunum yapıp yapmadığı 10 sn kontrol edilir.

III- Hasta sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılır.

IV- 30 kalp basısı uygulanır, bu işlem dakikada 100 bası olacak şekilde uygulanır.


IV- III- I- II

 IV- II- III- I 

II- III- I-  IV

III- II-I-  IV

III- I- II- IV


10.Soru

Bebeklerde normal solunum sayısı dakikada ne kadardır?


30-60/dk

16-22/dk

12-20/dk

18-24/dk

24-30/dk


11.Soru

I. Çocuk ya da ergen olmak
II. Fiziksel hastalık öyküsüne sahip olmak
III. Psikolojik hastalık öyküsüne sahip olmak
IV. Sağlıklı olmak
Yukarıdakilerden hangi veya hangileri Psikososyal destek açısından önceliğe sahiptir?


Yalnız IV

IIve IV

III ve IV

I,II ve III

I,II,III ve IV


12.Soru

Afetten kurtulan bir kimsenin afetin yıkıma neden olduğu sokaklara uğramak istememesi aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

 


Kopup gitme

Genel tepkisizlik

Kaçınma

Uyarılmışlık

Yeniden yaşantılama


13.Soru

Afet öncesinde karşılaşılabilecek tüm risklerin değerlendirilmesi sonrasında yapılan hazırlık çalışmalarına ne denir?


Zarar azaltma

Yanıt

Planlama

İyileştirme

Koruma


14.Soru

Dünya genelinde afet yönetimi stratejisinin belirlenmesi ve uygulanmasından sorumlu kuruluş olan Birleşmiş Milletler Uluslararası Afet Risk Azaltma Stratejisinin kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?


UNISDR

UNIDRE

UNIDER

UNIRSD

UNIDRS


15.Soru

Dünya Sağlık Örgütü tarafından , sağlık hizmetlerinde planlama yapabilmek, müdahalede bulunabilmek, bu hizmetleri değerlendirebilmek amacı ile sağlıkla ilgili verilerin süreğen, sistematik olarak toplanması, analizi, yorumlanması, ilgili tüm birimlere dağıtılması olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Sürvelins

Sürveyans

Süreyan

Sürmeyans

Sürdeyans


16.Soru

Genellikle hastalıkların ve sağlık sorunlarının nedenleri ve oluşumu ile ilgili istatistik metotların kullanarak çalışmaların yapıldığı bir alan olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Epidemiyoloji

Epiyoloji

Epikmiyoji

Erikmiyoloji

Erikomiyoloji


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özellikle dikkat sorunları, hafızada gerileme, konsantrasyon sıkıntılarının oluşması hangi belirtilerdir?


Duygusal Belirtiler

Fiziksel Belirtiler

Bilişsel Belirtiler

Davranışsal ve Sosyal Belirtiler

Görsel Belirtiler


18.Soru

Olay yeri komuta devri aşağıdaki durumlardan hangisinde gerçekleşmez?


Daha kalifiye bir kişi komutayı devraldığında,

Olayın durumunda meydana gelen değişim nedeniyle yönetici değiştirilmesi için yasal bir gereklilik ortaya çıktığında,

Olayın daha karmaşık hale gelmesi ya da kriz doğması nedeniyle bir yerel yetkilinin olayın komutasını devralmasının mantıklı olduğu durumlarda,

Hesap verme sorumluluğu olduğundan dolayı,

Uzun süreli olaylarda, iş ve dinlenme gereksinimlerinin karşılanmasında,


19.Soru

Hastane cihazlarının zarar görmesi afetlerin hangi etkisine bir örnektir?


Barınmaya doğrudan etkileri

Sağlık sistemine dolaylı etkileri

Toplum sağlığına dolaylı etkileri

Toplum sağlığına doğrudan etkileri

Sağlık sistemine doğrudan etkileri


20.Soru

1. Afet sonrası kullanılabilecek sağlam özel tanı ve tedavi merkezlerinin tespitini sağlar.

2. Afet durumlarında, özellikle depremlerde, ihtiyacın çok fazla olacağı tahmin edilen ortez ve protez üreten ve/veya uygulayan merkezlerin sağlamlığını tespit eder, ihtiyacı karşılayacak şekilde çalışmalarını sağlar.

3. Afet durumunda özel yataklı kurumların kapasitelerinin ihtiyaca ve olanaklara göre artırılmasını sağlar.

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri tıp meslekleri şubesinin görevlerindendir?


Yalnız 1

1 ve 2

1 ve 3

2 ve 3

1, 2 ve 3