Afet Yönetimi 1 Ara 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki ifadelerde Zarar azaltma aşaması konusunda afet türleriyle ve onlara olan temel yaklaşımı doğru şekilde verilmiştir?


Deprem tehlikesini engellemek mümkündür

Kasırga tehlikesini engellemek mümkün değildir 

Tsunami tehlikesini engellemek mümkündür

Salgın tehlikesini engellemek mümkün değildir

Göç tehlikesini engellemek mümkün değildir 


2.Soru

Aşağıda verilenlerden hangisi afet yönetimindeki hazırlık aşamalarından biri değildir? 


Zarar Azaltma

Ön Görme

Hazırlık

Müdahale

İyileştirme


3.Soru

Acil durum ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


Acil durum günlük hayatta her alanda karşılaşılabilir.

Müdahale, söz konusu alanda özel bilgi ve donanım sahibi kişi ve kuruluşlar tarafından sağlanır.

Müdahale önceden belirlenen görev tanımları, standart işleyiş ve haberleşme-raporlama düzeni çerçevesinde gerçekleştirilir.

Acil durumlar genellikle yerel imkanlarla baş edilebilen çaptadır.

 Acil durumlar afet kavramını da kapsayan genel bir kavramdır. 


4.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yapı denetim sürecinin aşamalarından birisi değildir?


Proje aşaması

Laboratuvar aşaması

İnşaa aşaması

Yapının kullanıma açılış aşaması

Kullanım sonrası denetim aşaması


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çevresel dirençsizliğin etmenlerinden biri değildir?


Kontrolsüz arazi kullanım planlaması

Zayıf çevresel yönetim

Doğal kaynakların aşırı tüketimi

Risk kontrolü yapabilen ekosistem hizmetlerinin zayıflaması

İklim değişikliği


6.Soru

Zayıf çevresel yönetim, doğal kaynakların aşırı tüketimi, risk kontrolü yapabilen ekosistem hizmetlerinin zayıflaması, iklim değişimi  gibi faktörler hangi duruma neden olmaktadır?


Ekonomik dirençsizlik

Kamusal dirençsizlik

Fiziksel dirençsizlik

Çevresel dirençsizlik

Sosyal dirençsizlik


7.Soru

Aşağıdaki tanımlardan hangisi ''kriz yönetimi'''ni en iyi şekilde tanımlamaktadır?


Can ve mal kayıplarına karşı koruma girişimi

Afet oluşması durumunda oluşacak zararların azaltılmasına yönelik faaliyetler

Afet sonrası afetlerin etkilerinin analizi, müdahale ve normal yaşama dönme çabalarına yönelik faaliyetleri içeren süreç

Afetin yaratacağı etkileri en aza indirgeyecek hazırlıkların yapılması

Erken uyarı


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kriz ve acil durumun ortak özelliklerinden biri değildir?


Olayın ortaya çıkması ile başlamaları

Pik seviyeye ulaşmaları

Alınacak önlemlerle neden olan sebeplerin ortadan kalkması

Önlemler sonucu normale dönüşün sağlanması

Sürekli olmaları


9.Soru

  1. Fiziksel çevre bileşenleri
  2. Sosyokültürel çevre bileşenleri
  3. Bireysel ve eğitsel bileşenler
  4. Yönetsel ve hukuksal bileşenler
     

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri kentsel alanlarda oluşabilecek afetler karşısında toplumun ve kurumların dirençliliğini arttıracak afet risklerinin analizinde kullanılabilecek bileşenler arasında yer almaktadır.


I ve II

II, III ve IV

Yalnız III

I ve III

I, II ve IV


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğanın kendi davranışları sonucu ortaya çıkan doğa kaynaklı afetlerden biridir?


Orman yangınları

Endüstriyel yangınlar

Büyük trafik kazaları

Kimyasal, biyolojik kazalar

Kuraklık


11.Soru

Hasar tespiti ve toplum güvenliğinin sağlanması aşağıdaki aşamalardan hangisine aittir?


Müdahale

Hazırlık

Kurtarma

İyileştirme

Zarar azaltma


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afetlerin ikincil etkilerinden sayılır?


enerji hatlarının kopması

binaların yıkılması

tarım alanlarının yanması

topoğrafyanın değişmesi

canlı türlerin azalması


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi topluma dayalı afet yönetimi ile ilgili yanlıştır?


Bireyler afet olaylarından en fazla etkilenen kesim olduğundan risk yönetiminde
rol almalıdır.

Kişisel korunma yöntemlerinin, afet zamanında toplumda bilinmesi kurumsal çalışmaları da kolaylaştırır.

Toplumun ilk 72 saat kendi imkanlarıyla afetle baş edebilmelerini sağlamak toplum tabanlı afete hazırlığın amacıdır.

Topluma medya kanallarını takibi öğretmek toplum tabanlı afete hazırlığın birinci unsurudur.

Toplum tabanlı afet yönetiminde, toplumun yaşam alanlarında tehlike yaratan unsurlar konusunda bilgilendirilmeleri oldukça önemlidir.


14.Soru

Acil yardım ve ön iyileştirme süreçlerini kapsayan Afete Müdahale aşamasının süresi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?


Afetin büyüklüğüne, afete maruz kalan yerleşimin ve nüfusun özelliklerine

Afete hazırlık yapılan kurumların özelliklerine

Afetten etkilenen ülkenin ekonomik durumuna

Afete müdahale edecek kurumun yapısına

Afete dışarıdan yardım edecek ülke sayısına


15.Soru

Deprem, sel vs. gibi afetlere karşı bir şehirde bilbordlar da reklamlar yayınlanması aşağıdaki hazırlık aşaması faaliyetlerinin hangisine örnek olarak gösterilebilir?


Halkın eğitilmesi

Toplumda afet bilincinin yükseltilmesi

Kritik malzemelerin depolanması

Yerel düzeyde planların hazırlanması

Alarm ve erken uyarı sistemlerinin kurulması


16.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi acil durum ve kriz basamaklarından birisidir?


İyileştirme

Müdahale

Zarar azaltma

Hazırlık

Başlangıç


17.Soru

Afet yönetiminde yer alan hazırlık, zarar azaltma, müdahale etme ve iyileştirme aşamalarından bazıları risk yönetimi, bazıları kriz yönetimi kapsamında değerlendirilir. Buna göre aşağıda verilen afet yönetimi aşamaları ile risk yönetimi ve kriz yönetimi arasındaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?


Zarar azaltma-Risk yönetimi

Müdahale-Kriz yönetimi

Hazırlık-Risk yönetimi

İyileştirme-Kriz yönetimi

Müdahale-Risk yönetimi


18.Soru

• Zarar Azaltma                                                          • İyileştirme                                                                  • Hazırlık                                                                      • Müdahale                                                         Yukarıda afet öncesi ve sonrası yapılması gerekenler sırasız ve karışık bir şekilde verilmiştir.Kelimelerin baş harflerini kullanarak öncelik sırasını da gözeterek yapılması gerekenleri bir grupta nasıl toplayabiliriz ?


Z,H-İ,M

İ,Z-H,M

İ,M-H,Z

H,İ-Z,M

M,Z-İ-H


19.Soru

Yasal ve yönetsel anlamda da uygulanmaya başlanan “Afet Risk Yönetimi” anlayışı hangi yıllar arasında önem kazanmıştır?


1960-1970

1970-1980

1980-1990

1990-2000

2000-2010


20.Soru

Normal düzeni bozan, toplum için olumsuz sonuçlar doğurma olasılığı bulunan fiziksel, sosyal, ekonomik ve politik olayların ortaya çıkması haline ne ad verilir?


Kriz

Acil durum

Afet

Kargaşa

Afet yönetimi