Afet Yönetimi 1 Ara 16. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet yönetim döngüsü içinde yer almaz?


Zarar azaltma

Bekleme

Hazırlık

Müdahale

İyileştirme


2.Soru

Modern afet yönetiminin en önemli evrelerinden biri olup can ve mal kayıplarının tamamen önlenmesi veya mümkün olduğunca en az düzeye indirilmesine yönelik faaliyetleri kapsayan afet yönetimi aşaması hangisidir?


Hazırlık 

Yönlendirme 

Müdahale 

İyileştirme 

Zarar azaltma


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet yönetiminin aşamalarından biri değildir?


Zarar azaltma aşaması

Hazırlık aşaması

Müdahale aşaması

Erken uyarı aşaması

İyileştirme aşaması


4.Soru

Normal düzeni bozan, toplum için olumsuz sonuçlar doğurma olasılığı bulunan fiziksel, sosyal, ekonomik ve politik olayların ortaya çıkması hali aşağıdaki hangi kavram ile açıklanmaktadır?


Kriz

Afet

Acil durum

Afet yönetimi

Zarar


5.Soru

Bilimsel çalışmalar, AR-GE çalışmaları ve eğitim programları ile afet yönetimine katkı sağlayan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?


Özel sektör

Akademik kuruluşlar

Medya

Yerel yönetimler

Sivil toplum kuruluşları


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afetlerin birincil etkilerinden sayılır?


kanser oranı artışı

işsizlik oranı artışı

suç oranı artışı

köprülerin yıkılması

kitlesel göç


7.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi "ağırlıklı olarak mühendislik ve mimarlık çözümleri gerektiren, yapıların öncelikle herhangi bir afet karşısında zarar görmeyecek şekilde tasarlanması ve inşa edilmesini hedefleyen, afetin şiddetine göre ise yapının alacağı hasarın en aza indirilebilmesini ve içinde bulunanların güvenli bir şekilde tahliye edilebilmesini sağlayan teknik, yönetsel ve hukuksal çalışmaların bütünü" şeklinde tanımlanmaktadır?


Afet riski önleme yaklaşımı

Yapısal zarar azaltma yaklaşımı

Yapısal bütünlüğü koruma yaklaşımı

Yapı güçlendirme yaklaşımı 

Yapısal sürdürülebilirlik yaklaşımı


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afetlerde zarar azaltma aracı olarak kullanılabilir?


Sosyal etkinlikler düzenlemek

Yeşil alanların ve doğal yapıyı korumak

Binaları çağdaş mimari anlayışıyla yapmak 

Arazilerin rayiç bedellerini güncellemek

Bölgenin eğitim düzeyini belirlemek


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afetlerin dolaylı(ikincil) etkilerine örnek olarak gösterilebilir ?


Yapıların yıkılması 

Topoğrafyanın değişmesi

Sosyal ve politik huzursuzluklar

Altyapı sistemlerinin hasar görmesi

Can kayıpları ve yaralanmalar


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet olmadan önce zarar azaltma çalışmalarının durumunu ifade eder?


Kaynak Kullanımında Kısıtların Fazla Olması

Daha Sınırlı Kaynak Kullanımı

Kaynak Çeşitliliğinin Fazla Olması

Kaynak Kullanım Planlamasının Önündeki Kısıtların Fazlalığı

Kaynak Çeşitliliğinin Az Olması


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet sonrası ortaya çıkabilecek maliyetler konusunda bir finansal kaynak oluşturmak için yapılabilecek zarar azaltma araçlarındandır?

 


Sigorta sistemi oluşturma

Yapısal denetim

Kültürel denetim

Ekonomik denetim

Hukuksal denetim oluşturma


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi müdahale aşamasında gerçekleştirilen faaliyetlerden biridir?


Enkazların kaldırılması

Hasarların tespit edilmesi

Afetzedelerin rehabilitasyonu 

Afet sonrası uygulanacak kurtarma planlarının geliştirilmesi

Güvenli alanların oluşturulması


13.Soru

Paleosismoloji aşağıdaki seçeneklerden hangisinin bir bileşenidir?


Jeolojik Veri Tabanı

Sismolojik Veri Tabanı

Jeodezik Veri Tabanı

Fırtına Veri Bankası

Hidro-Meteorolojik Veri Bankası


14.Soru

Birleşmiş Millerler çatısı altında zarar azaltma yaklaşımının yeni strateji ve ilkelerinin belirlenmesi sonucunda ortaya çıkan ISDR hangi yılda kurulmuştur?


1995

2001

1998

2003

2000


15.Soru

Gerek afet öncesi gerekse afet sonrası uygulanacak planlama ve stratejik çalışmalarda finans kaynaklarının oluşturulması, toplulukların zarar azaltma sürecine dahil olmaları zarar azaltma araçlarında hangisinin açıklamasıdır.


Mevzuat

Sigorta

Yapısal Denetim

Veri tabanı oluşturma

Eğitsel planlama


16.Soru

Birleşmiş Milletler kararı ile 2015-2030 yılları aşağıdakilerden hangisi olarak kabul edilmiştir?


Doğal afetleri kaydetme onyılı

Doğal afetlerin zararlarını azaltma onyılı

Doğal kaynakları koruma onyılı

Doğal olayları araştırma onyılı

Doğal tehlikeleri değerlendirme onyılı


17.Soru

Etkili eğitim, organizasyon ve yöntemlerle afetin olumsuz sonuçlarına karşı gerekli önlemleri zamanında almayı hedefleyen faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?


Müdahale

Tahmin

Erken uyarı

Hazırlık

Alarm


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kritik Tesi'e örnek olarak verilmez?


hastane

itfaiye binası

electric santrali

hava limanı

müze


19.Soru

Afeti izleyen ilk kaç saat "altın saatler" olarak bilinir?


ilk 24 saat

İlk 12 saat

İlk 48 saat

İlk 1 saat

İlk 72 saat


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Zarar Azaltma önlem ve yaklaşımlarından sayılamaz?


yeni mühendislik teknikleri 

toplumsal farkındalık çalışmaları

yasal-yönetsel direktifler

İmar affı

sosyal adalet politikaları