Ağ Yönetimi Ve Bilgi Güvenliği Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Ağ üzerindeki gönderici ve alıcının birbirlerine gerçek gönderici ve alıcı olduklarını kanıtlamalarını ifade eden güvenlik servisi aşağıdakilerden hangisidir?


Gizlilik

Kimlik doğrulama

İnkar edilememe

Mesaj bütünülüğü

Kullanım kolaylığı


2.Soru

Aşağıdaki biyometrik özelliklerden hangisi fizyolojik özelliktir?


Ses

Koku

El Yazısı

Dudak Hareketi

Tuş Vuruşu


3.Soru

Verinin iletileceği ağ üzerinde en uygun yolu belirleyen OSI katmanı aşağıdakilerden hangisidir?


Fiziksel

Veri bağlantısı

İletim

Oturum


4.Soru

Uç dğümler arsında bağlantının oluşturulması, kullanılması ve sonlandırılmasıdan sorumlu olan OSI katmanı aşağıdakilerden hangisidir?


Fiziksel

Veri bağlantısı

İletim

Oturum


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi TLS protokolünün temel amaçları arasında değildir?


Kriptografik güvenlik

Sürdürülebilirlik

Geliştirilebilirlik

Bağıl Verim

Birlikte Çalışabilirlik


6.Soru

Kullanıcıların istemi dışında kendi e-posta sunucularına gelen genellikle reklam içerikli mesajlar aşağıdakilerden hangisini ifade eder?


Spam e-posta

Dolandırıcılar

Olta saldırıları

Bilgisayar solucanları

Kripto virüsler


7.Soru

Açık anahtar şifreleme aşağıdakilerden hangisidir?


Kriptografik Şifreleme

Algoritmik Şifreleme

Simetrik Şifreleme

Asimetrik Şifreleme

Kerberos Şifreleme


8.Soru

Bir e-posta içerisinde aşağıdakilerden hangisinin olmaması e-posta göndericisini ispat etmeyi zorlaştıran bir durumdur?


Dijital imza

SHA algoritması

Sertifika sürümü

Sertifika seri nosu

Sertifika geçerlilik başlangıcı


9.Soru

Hangileri sistem güvenliğinin temel kavramlarındandır?

I. Güvenlik Açığı

II. Tehdit

III. Risk

IV. Saldırgan

V. İnsan faktörü


I ve II

II ve III

III ve IV

I, II, III, IV

Hepsi


10.Soru

Aşağıdaki bilgilerden hangisi Açık Anahtar Altyapısı’nın özelliklerinden biri değildir?


Sertifika yayımlamak

Sertifika servislerinin üçüncü partilerle alışveriş sağlanması

Sertifika iptal etmek

Sertifikaların ve iptal listelerinin saklanması ve erişime açılması

Anahtar yaşam döngüsünü yönetmek


11.Soru

Güvenliğin tek noktaya bağlı olduğu ve aktif saldırı durumunda güvenlik zaafiyeti oluşturan anahtar dağıtımı aşağıdakilerden hangisidir?


Simetrik Şifreleme ile Anahtar Dağıtımı

Anahtar Dağıtım Merkezi Kullanarak Anahtar Dağıtımı

Kriptografik Şifreleme ile Anahtar Dağıtımı

Merkezi Olmayan Anahtar Dağıtımı

Asimetrik Şifreleme ile Anahtar Dağıtımı


12.Soru

Aşağıdakilerin hangisi sunucu SMTP isteğinin karşılık bulması için kullanılması gereken porttur?


TCP 25

TCP 33

TCP 80

TCP 255

TCP 587


13.Soru

İnsanların fizyolojik veya davranışsal özelliklerinin belirli ölçütlere göre belirlenmesine ve daha sonra kimlik doğrulaması için karşılaştırılması üzerine kurulan yöntem hangisidir?


Biyometrik

Asimetrik

Kodlama

Şifreleme

Denetim


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi açık anahtar altyapısı temel işlevlerinden değildir?


Sertifika Yayımlamak

Sertifika İptal Etmek

Sertifikaların İptal Listelerinin Saklanması

Anahtar Yaşam Döngüsünü Yönetmek

Sertifika Listelerine Erişilmesini Engellemek


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi X.509 sertifika yapısı içerisinde yer almaz?


Versiyon

Seri Numarası

Başlık

Yayımlayan

Dijital İmza


16.Soru

10 kişilik bir grup simetrik şifreleme algoritmalarını kullanarak haberleşmektedir. Gruba yeni iki kişi eklenmesi durumunda kaç adet yeni gizli anahtara ihtiyaç duyulur?


12

2

120

21

20


17.Soru

I. İstasyon (Kablosuz istemci)
II. Temel Hizmet Kümesi
III. Dağıtım Sistemi
IV. Erişim Noktası
Yukarıda sıralananlardan hangisi veya hangileri IEEE 802.11 standardında tanımlanan terimlerdendir?


Yalnız I

Yalnız II

I, II, IV

II, III, IV

I, II, III, IV


18.Soru

Zararlı kodlar barındıran ve çoğunlukla kullanıcının iradesi dışında bilgisayarın işlem yapmasını sağlayan küçük boyutlu programlara ne ad verilir?


Truva atı

Solucanlar

Oltacılar

Dolandırıcılar

Hiçbiri


19.Soru

Fiziksel katman, ortam erişim denetimi katmanı ve mantıksal bağlantı denetimi katmanından oluşan standarta ne ad verilir?


WLAN

IEEE

HTTP

SSH

SSL


20.Soru

Veri bitlerinin alıcıya nasıl iletileceğinden sorumlu OSI katmanı aşağıdakilerden hangisidir?


Fiziksel

Veri bağlantısı

İletim

Oturum