Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Ara 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aile sosyal hizmeti kapsamındaki çalışmalardan biri değildir?


Ailenin sorun çözme becerilerini geliştirme

Evde yara bakım hizmetleri verme

Aile adına savunuculuk yapma

Yanlış anlamaları düzeltme, 

Fiziksel ve duygusal sınırları netleştirme


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi alkol ve madde bağımlılığındaki risk etmenleri arasında yer almaz?


Olgunluk/yaşlılık döneminde olma

Aile içi iletişim sorunları, huzursuzluk, eş çatışmasının yoğunluklu yaşandığı aileler

Aile içi sosyal destek mekanizmalarında zayıflık

Yoksulluk, göç ve kentsel uyum sorunları, başka bir yaşama heves etme hayalleri

Sevgi ve ilgi yoksunluğu içinde büyüyen bireyler


3.Soru

Evli çiftlerden birinin eşini sürekli hemcinsleriyle kıyaslaması, maaşını küçümsemesi, kökenini küçümsemesi aşağıdaki ismar türlerinden hangisine örnektir?


Ekonomik şiddet

Psikolojik (duygusal) şiddet

Fiziksel şiddet

İhmal

Ayrımcılık


4.Soru

Aile sosyal hizmetinde ön değerlendirme aşamasında kullanılacak araçlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Yeni davranış öğrenme stratejileri; pratisyenler tarafından ailenin işlevselliğini değerlendirmek ve tedavi müdahalelerini geliştirmek için kullanılan araçlardır. 

Eko- mapler, aile üyelerinin aile iletişim şekillerini anlamalarını ve belirlemelerini kolaylaştırırlar.

Genogramlar, sosyal hizmet uzmanı ve aile üyeleri için sorunlu, duygusal ve davranışsal örüntüleri kuşaklararası bağlamda inceleyen bir araçtır. 

Eko haritada, kısaltma ve simge kullanılamaz. 

Tekniğin ilk geliştiricisi Zastrow’dur.


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi küfür, hakaret ve aşağılamayı içeren bir istismardır?


Fiziksel istismar

Cinsel istismar

Duygusal istismar

Ekonomik istismar

Kendi kendini istismar


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir sosyal yapıda yer alan sözlü ve sözel olmayan davranışlarıdır?

 


Kalıp

 

Yapı

 

İletişim

 

İlişki

 

Kural

 


7.Soru

8 yaşındaki oğulları Ali'yi imkanları olduğu halde hiç okula göndermemiş olan Nebahat-Cengiz çifti hangisini yapmış olurlar? 


Fizikisel istismar

Cinsel istismar

Ekonomik istismar

İhmal

Duygusal İstismar


8.Soru

Sistem yaklaşımına göre aile göre ailenin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

 


Evlilik, soy ya da evlat edinme yoluyla bir araya gelip ortak bir evde yaşayan insan grubudur.

 

Nüfusu yenileme, milli kültürü taşıma, çocukları sosyalleştirme, ferdi yalnızlaştırmama, ekonomik, biyolojik ve psikolojik tatmin işlevlerinin yerine getirildiği bir sosyal kurumdur.

 

Aile, aile üyelerinden birinin fikrine dayanarak onun duygu ve hayallerine göre tanımlamaktır.

 

Aile, bir geçmişi paylaşan, duygusal bağı olan, bireysel aile üyelerinin ve ailenin bütününün ihtiyaçlarını karşılamak için stratejiler planlayan bireylerden oluşmuş kompleks bir yapıdır.

 

Aile, birbiriyle yakın ilişki içerisinde olan, sıklıkla yüz yüze iletişimde bulunan, ortak normların ve ortak derin etkileşimlerin paylaşıldığı birincil gruplardır.


9.Soru

Ailenin üreme işlevine yönelik aile politikalarının kaynağı temel olarak kaç konudan kaynaklanır?

 


1

 

3

 

2

 

4

 

5


10.Soru

Aile ile yapılan çalışmalar esnasında dikkate alınması gereken belli başlı ögelerden aşağıdakilerden hangisi “Aile içi ögelerin” içine girmez?

 


Aile içi sistem örüntüleri

Liderlik

Otorite yapıları

 

Dost çevre ilişkisi

 

Otorite yapılarında oluşan bozulma ve kaybolma

 


11.Soru

Hangisi boşanmayla ilgili özelliklerden doğru değildir?


Eşlerin yaşı: 20’li yaşlardaki çiftler boşanmaya daha fazla eğilimlidir.

Yerleşim yeri kırsal alanlarda kentsel alanlara göre daha yüksek boşanma oranları

Nişanlılık süresi: Nişanlılık süresi kısa olanların boşanma oranları yüksektir

Toplumsal sınıf: Boşanmalar, düşük sosyoekonomik düzeylerde daha sıktır

Evlilik süresi: Boşanmaların önemli bir kısmı evlendikten sonraki ilk üç yıl içinde
meydana gelir. Çocuklar büyüdükçe boşanma oranları artar.


12.Soru

Kadının güçsüz ve baskı altındaki konumunu, kadının eşit sivil hak ve fırsatlardan yararlandırılmamasına bağlayan feminist yaklaşım hangisidir?

 


Marksist Feminizm

 

Sosyalist Feminizm

 

Liberal Feminizm

 

Radikal Feminizm

 

Sosyal liberal Feminizm 


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aile, evlilik ve özel hayatta yaşanan tüm deneyimlerin aslında hiyerarşik bir güç ilişkisi dâhilinde kadının sömürüsü ve ezilmesine yönelik sahalar oluşturduğu için siyasi bir alan olduğu fikrinin hızla yayılmasına neden olan slogandır?

 


Feminizm özgürlük Politikasıdır

 

Özel olan politiktir

 

Kadın hakları özgürdür

 

Seçme seçilme özgürlüğü

 

Bilinçli kızkardeşlik anlayışı


14.Soru

Bağlanma kuramı ile ilgili hangi bilgi doğruyu yansıtır? 

 


Anne çocuğun isteklerine cevap vermede geç kalırsa kaçınan çocuk tipi karşımıza çıkar

 

Anne çocuğun isteklerine cevap vermede geç kalırsa kaygılı çocuk tipi karşımıza çıkar

 

Anne çocuğun isteklerine cevap vermede geç kalırsa güvensiz çocuk tipi karşımıza çıkar

 

Anne çocuğa mesafeli durup, çocuğun kendine yaklaşma çabalarını ret ederse güvensiz çocuk tipi karşımıza çıkar

 

Anne çocuğa mesafeli durup, çocuğun kendine yaklaşma çabalarını ret ederse kaygılı çocuk tipi karşımıza çıkar

 


15.Soru

Bir aile çocuğunun okul ihtiyaçlarını karşılama gücü olduğu halde ertelemesi aşağıdaki aile içi şiddet türlerinden hangisi ile açıklanabilir?


Duygusal İstismar

Ekonomik İstismar

Cinsel İstismar

İhmal

Kendi Kendini İhmal


16.Soru

Stratejik yaklaşımda önemli bir bileşen......................... olarak bilinir.

Stratejik yaklaşıma göre noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Kendilik odağı

Aile hiyerarşisi

Bağlanma

Benlik

Özgürlük


17.Soru

Tanışma, ön değerlendirme, planlama, uygulama, son değerlendirme, sonlandırma ve izleme olmak üzere yedi aşamalı planlı sürece ne ad verilir?

 


Sosyal ilişkiler

 

Bireye yönelik

 

Aileye yönelik

 

Çevreye yönelik

 

Sosyal hizmetler


18.Soru

“…Bu kişiler daima başkalarının onayını almaya çalışan “evet efendim”cilerdir. Karşısındakini memnun etmeye çalışırlar ve özür dilerler.” Bahsedilen model Satir’in tanımladığı iletişim örüntülerinden hangisidir?

 


Suçlayıcılar

 

Hesapçılar

 

Yatıştırıcılar

 

Dağıtıcılar

 

Süper mantıklılar


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Carter ve McGoldrick’in yapmış oldukları aile yaşam döngüsü sınıflandırmasında ki IV. Döngüdür?


Çocuksuz-yeni evli çiftler

 

İlk çocuğu iş/okul yaşamında olan çiftler-orta yaşam döngüsü

 

İlk çocuğu 13 yaşın altında olan çiftler

 

İlk çocuğu ergenlik/ilk gençlik döneminde olan çiftler

 

İleri dönemdeki aileler tüm çocuklarını evden  göndermiş aileler


20.Soru

Biyolojik ilişkiler sonucu insan türünün devamını sağlayan, toplumsallaşma sürecinin başladığı, karşılıklı ilişkilerin belirli kurallara bağlandığı, o güne dek toplumda oluşturulmuş özdeksel ve tinsel zenginlikleri kuşaktan kuşağa aktaran, biyolojik, psikolojik, ekonomik, toplumsal ve hukuksal gibi yönleri bulunan toplumsal bir birime ne ad verilir?

 


Cemiyet

Klan

 

Aile

 

Vatandaş

 

Soydaş