Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Çocukların korunması meselesinin devlet tarafından ilk defa düzenli bir şekilde ele alınmasına hangi devlet döneminde, kimin imparatorluğunda rastlanmaktadır?


İlhanlılar - Gazan Han

İlhanlılar -  Hülagu Han

İlhanlılar - Cengiz Han

Altın Orda Devleti - Cuci Han

Altın Orda Devleti - Batu Han


2.Soru

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi hangi yılda imzaya açılmıştır?


1981

1973

1976

1990

1992


3.Soru

I. Çocuk Mahkemesi

II. Belediyeler

III. Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube

Suça sürüklenen ve suç mağduru olan çocuklar, bağımlılar ve haklarında hüküm verilmeyen çocuklara yukarıdakilerden hangisi veya hangileri hizmet vermektedir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

Yalnız III

I ve III


4.Soru

İlk çocuğu 13 yaşın altında olan çiftler aile yaşam döngüsünün hangi aşamasında yer almaktadır? 


I. Döngü

II. Döngü

III. Döngü

IV. Döngü

V. Döngü


5.Soru

Risk altındaki çocuklar kavramsallaştırmasıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Risk altındaki çocuk, sağlık risklerine karşı korunması gereken çocuktur. 

Türkiye literatüründe, suça sürüklenmesi riski olan çocuklarla ilgili olarak hemen hiç araştırma bulunmamaktadır.

Türkiye'de, çocukların sokaklarda yaşamaları, çalışmaları, ihmal ve istismar edilmeleri gibi sosyal riskler yaygın değildir. 

Risk altındaki çocuklarla yapılan çalışmalarda; kurum bakımı ilk çözüm olarak düzenlenmektedir.

Çocuk sağlığı ve korunması, tüm kamu kurumlarının, tüm meslek gruplarının, sivil toplumun ve bütün yetişkinlerin sorumluluğudur.


6.Soru

Sosyal hizmet uzmanı aynı zamanda, aile alt sistemleri arasındaki ilişki biçimlerinin en işlevsel şekilde gerçekleşmesini sağlama konusunda gevşeme eğitimi, sistematik duyarsızlaştırma, alıştırma, tepki önleme, göz hareketlerini duyarsızlaştırma ve yeniden işlemleme gibi teknikler kullanır, bu teknik aşağıdakilerden hangisidir?

 


Anksiyeteyi azaltan terapi stratejiler

 

Bilişsel yeniden yapılandırma stratejileri

 

Yeni davranışlar öğrenme stratejiler

 

Krize müdahale yaklaşımı

Dengeli yaklaşım kavramı


7.Soru

İlk olarak 1937 yılında Edirne’de kurulan, açık cezaevi statüsünde hükümlü/tutuklu çocuklara alternatif hizmet veren kurum aşağıdakilerden hangisidir?


C¸ocuk Eğitimevleri

Çocuk Merkezleri

Sevgi Evleri

Bakıma Muhtaç Yardım Evleri

İl Çocuk Derneği


8.Soru

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda hangi tarihte kabul edilmiştir?


1944

1945

1946

1947

1948 


9.Soru

I. Yıldırma

II. Tek başına bırakma

III. Aşağılama

IV. Kendi çıkarına kullanma

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri duygusal istismar kapsamında değerlendirilebilmektedir?


Yalnız I

I ve III

II ve IV

I, II ve III

Hepsi


10.Soru

Bowen aile sistemleri yaklaşımına göre bir kişinin ebeveyni ile olan çatışmalı duygusal bağından uzaklaşmasında aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılmaktadır?


Duygusal kopma

 

Çözülme

 

Duygusal dağılma

 

Füzyon oluşturma

 

Koalisyon


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  çocukları gözetmek ve eğitmekle görevli kişiler arasında yer almaz?


Öğretmen

Usta

Ana,baba

Bakıcı anne

Yabancılar


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal risk faktörlerindendir?


Yoksulluk

Tek ebeveyn olmak

Üvey anne ya da baba olmak

Çocukta okul başarısızlığı

Anti sosyal arkadaş grubu


13.Soru

"Kol kırılır yen içinde kalır" sözü kadının şiddet ortamında kalmasına neden olan toplumsal değer sisteminin hangi unsurunu ifade eder?


Kadının kendini suçlaması

Geleneksel kadınlık rolünün benimsenmesi

İki ebeveynli aile idealdir algısı

Evin ve evliliğin mahremiyeti

Kadının kendi yaşamsal ihtiyaçlarını ihmal etmesi


14.Soru

Çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme konusunda; çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeye yönelik alınan tedbirler aşağıdakilerden hangisidir?


Eğitim tedbiri

Barınma tedbiri

Sağlık tedbiri

Danışmanlık tedbiri

Bakım tedbiri


15.Soru

Mayer ve Trommsdorff; çocuğun değerine ilişkin yapıları incelenmiş. Çalışmanın bulgularına göre hangi iki ülke dışında tüm kültürlerdeki yetişkinler, iki veya üç çocuğa sahip olmanın gerektiğini belirtmişlerdir?


İsrail, Çin

Hindistan, Endonezya

Türkiye, Güney Afrika

Fransa, Almanya

Polonya, Rusya


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çocuk dostu özel sosyal politika ve hizmetler kapsamına giren başlıca hedef konularından biri değildir? 


Cinsiyet ayrımcılığı yapılmaksızın çocuklara sevgi, merhamet ve özen gösterilmesi

Güvenli, sağlıklı ve sorunsuz evler ve ortamlarda yaşamaları

Öğrenme, oyun, boş zaman, toplumsal ve kültürel yaşam olanaklarından yararlanıp kişiliklerini geliştirebilmeleri

Yetişkinlerin veya başka çocukların şiddetinden, ihmalinden sömürüsünden veya ayrımcılığından korunmaları

Psikolojik sorunlar ve risk teşkil eden tutum ve davranışlardan uzak bir ortamda olmaya devam etmeleri 


17.Soru

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin şemsiye haklarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Taraf Devletlerin, çocuğun ana-babasının, inançları nedeniyle, cezaya tabi tutulmasına karşı korunması, eşitlik-ayrım gözetmeme ilkesiyle ilgilidir. 

Taraf Devletlerin, çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi için mümkün olan azami çabayı göstermesi, eşitlik ilkesiyle ilgilidir. 

Mahkemeler, idari makamlar veya yasama organları tarafından yapılan bütün faaliyetlerde, çocuğun yararının gözetilmesi, eşitlik ilkesiyle ilgilidir. 

Taraf Devletlerin, her çocuğun temel yaşama hakkına sahip olduğunu kabul etmesi, çocuğun yaşama ve gelişme hakkıyla ilgilidir. 

Her çocuğun, kendisini ilgilendiren herhangi bir konu ya da işlem sırasında görüşlerini serbestçe ifade etmesi gelişme hakkıyla ilgilidir. 


18.Soru

Çocuğun ruh sağlığını ve gelişimini bozan, reddetme, aşağılama, tehdit etme, suçlama gibi söz ve davranışlara süreğen olarak maruz
kalması hangi istismar durumunu anlatmaktadır?


Cinsel istismar

Fiziksel istismar

Duygusal/psikolojik istismar

Ekonomik istismar

Çocuk ihmali


19.Soru

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'yle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Sözleşmede, çocuk haklarının içeriğinde yalnızca çocuklara özgü haklar bulunur. 

Çocuğun yaşama hakkı, güvenli yaşama hakkı, yaşamını sürdürme ve geliştirme hakkı temel haklarıdır.

Sözleşme 26 Ocak 1969 tarihinde imzaya açılmıştır.

Türkiye sözleşmeyi imzalamamıştır. 

Sözleşme, şu an 103 ülke tarafından imzalanmış durumdadır.


20.Soru

 Çocuk Koruma Kanunu’nun beşinci maddesinde koruyucu ve destekleyici tedbirlerden bahsedilmektedir. Koruyucu ve destekleyici tedbirler, çocuğun öncelikle kendi aile ortamında korunmasını sağlamaya yönelik danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık ve barınma konularında alınacak tedbirlerdir. Söz konusu tedbirlerin yerine getirilmesinde aşağıdakilerden hangisi  ilişkili değildir?


T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,
 

Milli Eğitim Bakanlığı,

Sağlık Bakanlığı,

 Kamu kurum ve kuruluşlarından

İç İşleri Bakanlığı