Almanca 1 Ara 25. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Was passt in die Lücke?

Wir __________ eine Suppe.


backen

braten

bauen

schneiden

kochen


2.Soru

Bireyi özgürlüklerinin korunması açısından uluslararası hukukta hak sahibi yapan sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?


BM İnsanlığa Karşı Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi

İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Küçültücü Muameleye ve Cezaya Karşı Sözleşme

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi

Avrupa Sosyal Şartı

Ulusal Azınlıkları Koruma Çerçeve Sözleşmesi


3.Soru

Mein Auto ist _______________ . Cümlesinde boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir?


gehen

laufen

kaputt

tanken

kommt


4.Soru

Wieviel Uhr ist es? 

3:45 Uhr.


Es ist viertel vor drei.

Es ist viertel vor vier.

Es ist viertel nach drei

Es ist viertel nach vier.

Es ist halb drei.


5.Soru

Aşağıda verilen cümlede boş bırakılan yere gelecek uygun kelime hangisidir?

Ich bin gut in Mathamatik. Ich kann gut …………


Rechnen

Organizeren

Schreiben

Programmen

Reparieren


6.Soru

Sarah hat braun__ lang__ Haare.

Welche Endungen passen in die obigen Lücken?

Cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangileri doğru şekilde tamamlar?


-e/ -e

–e / -es

–em / - en

–en / -e

–e / -er


7.Soru

Und wer ............... du? soru cümlesinde boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir?


ist

bin

bist

seid

sind


8.Soru

İnsan hakları sözleşmelerinden hangisinde, sözleşme izleme komitelerine ağır ve sistematik ihlallerle ilgili soruşturma yetkisi verilmiştir?


Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi

Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi

Her Türlü Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Sözleşmesi

Çocuk Hakları Sözleşmesi

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşmesi


9.Soru

Wie schmeckt der Fisch? Sorusuna verilecek cevap ne olmalıdır?


Sie ist gut

Er schmeckt lecker

Er ist billig

Er kommt aus Ankara

Sie ist gesund


10.Soru

Mein Name ……… Robert und wohne ………. Kreuzberg.


ist-in
bin-am
sind-in
bist-am
bist-in

11.Soru

Ergaenzen Sie bitte den unten angegebenen Satz mit dem passenden Possessivartikel. "İst das ...... Schwester?"


mein
dein
meine
deine
sein

12.Soru

Kişilerin, sözleşmeyle güvence altına alınan haklarının korunması amacıyla ortak güvence sistemi kuran kurum hangisidir?


Genel Sekreterlik

Bakanlar Komitesi 

Parlamenterler Meclisi 

 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 

 Avrupa İnsan Hakları Komisyonerliği


13.Soru

Er hat ........  Haare. Welches Wort passt in die obige Lücke? Cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


groß
lange
kurz
grün
blond

14.Soru

Birincil yargılama yetkisinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden önce ilgili devletin ceza mahkemesine ait olması durumu hangi ilke gereğidir?


Tamamlayıcılık ilkesi

İç hukuk yollarının tüketilmiş olması ilkesi

Öncelik ilkesi

Belirlilik ilkesi

Kanunilik ilkesi


15.Soru

Was passt in die Lücke? (Boşluğu hangisi doğru biçimde tamamlar?)

Wo __________ Sie?

-In der Schillerstaße.


kommst

seid

heißen

sein

wohnen


16.Soru

„Machen wir _____ Salat?“ Welches Wort passt in die Lücke? Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


einen

ein

einer

eines

einem


17.Soru

İnsan hakları, demokrasi, temel özgürlükler ve hukukun üstünlüğü ilkelerine verilen önem vurgulanmıştır. Ayrıca temel hakların korunması hususunda İHAS devre dışı bırakılarak topluluğa özgü bir koruma mekanizması oluşturulmuştur.

Yukarıdaki bilgi hangi anlaşmaya aittir?


1997 Amsterdam Anlaşması

1999’da yürürlüğe giren Amsterdam Anlaşması

1993’te yürürlüğe giren Maastricht Antlaşması’

2003 tarihinde yürürlüğe giren Nice Antlaşması

1999 ’da yürürlüğe giren Nice Antlaşması


18.Soru

Was passt in die Lücke?

Ich glaube, sie machen __________ Salat.


einen

ein

einer

eine

eines


19.Soru

"Wann frühstückt Lisa?" Wie lautet die Antwort? Sorunun cevabı ne olmalıdır?


am Vormittag

am Morgen

am Nachmittag

am Abend

Nachts


20.Soru

İnsan hakları hukukunda genel kural aşağıdakilerden hangisidir?


İnsan haklarının belirlenmesi

İnsan haklarının sınırlandırılması

İnsan haklarının korunması

İnsan haklarının genişletilmesi

İnsan haklarının yorumlanması