Almanca 1 Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kişiliğin veya vatandaşlık statüsünün sonucu olarak insanın evrensel olarak sahip olduğu sübjektif haklara ne ad verilmektedir?


Temel haklar

Temel hak ve hürriyetler

Kamu hürriyetleri

Kişilik hakları

Vatandaşlık hakları


2.Soru

 „Ich koche eine _____________.“  Cümlesinde boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir?


Salat

Omelett

Zwiebel

Gemüsesuppe

Pizza


3.Soru

Aşağıdaki kelimelerden hangisi „Urlaub“ kavramına uymaz? Welches der folgenden Wörter passt nicht zum Urlaub?


am Strand liegen

baden

wandern

umziehen

ausschlafen


4.Soru

Bir kimsenin, başkasının hakkına zarar vermemek ve yasaların koyduğu kayıtlamalara da uymak koşuluyla bir şeyi dilediği gibi kullanma, ürünlerinden yararlanma, tasarruf etme yetkilerini kapsayan ayni hakka ne denir?


Asgari Yaşam Koşullarına Sahip Olma Hakkı

Sosyal Güvenlik Hakkı

Çalışma Hakkı

Mülkiyet Hakkı

Kollektif Hak


5.Soru

Ich ……..vormittags einkaufen. Welches Wort passt in die obige Lücke? Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


gehe
gehst
geht
gehen
geht

6.Soru

Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan ilk komite olma özelliği taşıyan ve üyelerinin farklı coğrafyalardan, farklı medeniyet temsilcilerinden ve temel hukuk sistemlerinden seçilmesi gereken izleme komitesi aşağıdakilerden hangisidir?


Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Kaldırılması Komitesi

Tüm Göçmen İşçilerinin Haklarının ve Ailelerinin Korunması Komitesi

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi

İnsan Hakları Komitesi

Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Komitesi


7.Soru

''Ich fahre mit dem Bus, ______ es billiger ____.''  Welche Wörter vervollständigen den Satz richtig? Hangi sözcükler cümleyi doğru tamamlar?


aber / fährt

nicht/ sind

weil / ist

und / reist

auβerdem / kommt


8.Soru

Osmanlıda Müslüman ve Hıristiyan tebaa arasında din ve mezhep farklılıklarını sona erdiren ferman aşağıdakilerden hangisidir?


Sened-i İttifak

Tanzimat Fermanı

Adalet Fermanı

Kanun-u Esasî

Islahat Fermanı


9.Soru

Bitte füllen Sie die Lücke aus! "Ich möchte das Handy im Büro ..... ."


eingeben
aufladen
einladen
ausgeben
aufgeben

10.Soru

Eine ............ arbeitet in einem Krankenhaus. Finden Sie den passenden Beruf, der den oben angegebenen Satz richtig ergänzt. Yukarıda verilen cümleyi uygun şekilde tamamlayan meslek aşağıdakilerden hangisidir?


Lehrerin

Pilotin

Taxi- Fahrerin

Ärztin

Kellnerin


11.Soru

"Die Vase steht auf ........... Tisch."Was passt?Yukarıda verilen cümleye hangi şık getirilirse cümle tamamlanmış olur?


der
dem
das
des
die

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi farklıdır?

Welche Wortart’ ist anders?


fröhlich

nett

sprechen

aggressiv

müde


13.Soru

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Sözleşmeye taraf ülke sayısı kadar hâkim görev yapar. Bu hakimlerin kesin seçimi ve göreve başlatılması Aşağıdakilerden hangisinin görevleri arasındadır?


Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin temsilcilerinin,

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin,

Konseye üye ülkelerin parlementolarının,

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin genel kurulunun,

Üye ülkelerin Yargıtay Genel Kurulunun,


14.Soru

Im Sommer scheint  ____________

 Wie heißt das Wort? Kreuzen Sie die richtige Antwort an!

Boşluğa gelmesi gereken anlamca en doğru kelime hangisidir? Doğru cevabı işaretleyiniz.


das Auto

die Grüne

die Blumen

das Regen

die Sonne


15.Soru

Bitte füllen Sie die Lücken aus! Meine Freundin besucht mich  ....  Dezember.


in den
an den
am
ans
im

16.Soru


Welche Antwort passt zum Dialog?

- _____ du Julius
- Nein. Ich bin Florian.


Bist

Sind

Seid

Bin


Ist


17.Soru

‘Recherchieren Sie auf einer deutschen Intenetseite! ‘Recherchieren’ hangi anlamda kullanılmıştır?


Tahkikat

Karşılaştırma

Fiyat taraması

 Araştırma.

Çözümleme


18.Soru

Aşağıdaki sorunun cevabı hangisidir? Wie lautet die Antwort auf die folgende Frage?

- Wo wohnt ihr?

- …


Das ist meine Familie.

Ich bin in Köln.

Ich bin Alex.

Wir kommen aus Köln.

Wir wohnen in Köln.


19.Soru

- ……….. ihr einen Hund?      - Ja, wir haben einen Hund.Welches Wort passt in die obige Lücke.Verilen cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?


Habe

Habt

Hast

Hat

Haben


20.Soru

Vera trinkt _______ Kaffee. Aber sie ______ keinen Tee. Welche Wörter passen in die obigen Lücken? Cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangileri doğru şekilde tamamlar?


mag/ gern
gern /mag
mögen/mag
gern/mögen
mögen/ mag