Almanca 1 Final 32. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kişi hak ve ödevleri, kişileri devlete ve topluma karşı koruyan hak ve hürriyetlerdir. Bunlara "koruyucu haklar" da denilir. Bunlar Anayasamızın "kişinin hakları ve ödevleri" bölümünde düzenlenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi  bu hürriyetlerden biridir?


Düşünce ve inanç hürriyeti

Hak arama hürriyeti

Cezaların kanuniliği ve şahsîliği

Kişi güvenliği

İspat hakkı


2.Soru

Kind: Papa, mein Hals tut so weh!                                                           Vater: Du musst _________________________. Welche Aussage passt in den Dialog?  Verilen diyaloğa uygun cümle hangisidir?


in die Schule gehen

zum Arzt gehen.

zu deinem Opa gehen.

bei deinem Freund bleiben.

arbeiten gehen


3.Soru

Was ist richtig?

Ich fahre immer _____ dem Auto in den Urlaub.


ohne

zu

an

mit

unter


4.Soru

I. 1776 tarihli Virginia Haklar Bildirgesi

II. 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi

III. 1876 Kanun-u Esasi 

IV. 1791 Birleşik Devletler Anayasası Değişikliği

Yukarıdakilerden hangileri insan haklarının iç hukuklarda yer almasının ilk örnekleri arasındadır? 


II-III-IV

I-II-IV

I-III

II-III-IV

I-IV


5.Soru

Aşağıda verilen saat nasıl okunur?

Wie spricht man die folgende Uhrzeit aus?

“08:30”


Halb acht.

Es ist halb neun.

Es ist dreißig vor neun.

neun Uhr dreißig.

Es ist null acht dreißig.


6.Soru

"Ich arbeite in der Disco." Wie lautet die Frage? Hangi soru uygun olur?


Wie ist deine Schule?

Wie geht es dir?

Wer ist das?

Wo arbeitest du?

Wann hast du frei?


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi devletin insan haklarıyla ilgili ödevlerinden değildir?


Tanıma

Dokunmama

Koruma

Temel hak olma

Temin-Tedarik


8.Soru

……….. gehen wir ins Kino, ……….. können wir zum Essen gehen.  Welche Wörter passen in die obigen Lücken?  Cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisidir?


Zuerst / später 
Wenn / zum Schluss 
Wann / schon 
Danach / später 
Weil / doch 

9.Soru

Bringen Sie den Dialog in die richtige Reihenfolge.

Aşağıda verilen cümleleri karşılıklı konuşma şeklinde sıraya diziniz.

  1. S: Ist hier noch frei
  2. R: Bist du auch Au-pair
  3. R: Ja bitte
  4. S: Ja! Du sprichst aber gut Deutsch
  5. S: Gut, danke schön!


12345

54321

23541

13425

13524


10.Soru

Ergaenzen Sie den Dialog.

A. Guten Morgen, wie heissen Sie?

B.Guten Morgen, ich heisse Zühre.

A. .... .... .... ....?

B. Ich kann sehr gut kochen, komme mit Kindern und Tieren sehr gut aus.


Was sind ihre Fremdsprachen?

Wie lange arbeiten Sie?

Was sind ihre Faehigkeiten?

Was machen Sie beruflich?

Wie ist ihr Name?


11.Soru

Was machen Sie am Wochenende? Soru cümlesine cevap olabilecek cümle hangisidir?


Der Taxifahrer hat frei

Lisa ist nicht zu Hause

Ich gehe zu Fuß

Ich gehe in den Zoo

Ich freue mich


12.Soru

Was passt in die Lücke? (Boşluğu hangi sözcük doğru biçimde tamamlar?)

Hallo, ich bin Tamara und wer __________ ihr?

-Ich bin Ayşe. ich heiße Yasemin.


bist

ist

sind

seid

sein


13.Soru

Ergaenzen Sie die Frage. ..... ...... ...... ? Das ist Herr Müller.


Mein Name ist Günter Müller.
Angenehm.
Darf ich vorstellen?
Freut mich.
Guten Morgen.

14.Soru

1945 yılında BM'nin kurucu Antlaşması ile Örgütün, başlıca yargı organı olarak kurulan kuruluş hangisidir?


Uluslararası Adalet Divanı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

Uluslararası Ceza Mahkemesi

Avrupa Adalet Divanı

Avrupa Adalet Mahkemesi


15.Soru

Ekonomik ve Sosyal Konseyin kararı ile 27 Mayıs 1970 tarihinde “insan hakları ve temel özgürlüklerinin ihlallerine ilişkin bildirimler ile ilgilenmeye dair usuller belirlenmiştir. Bu usulde, kişilerin tek tek haklarının ihlal edilip edilmediği ve dolayısıyla mağduriyetlerinin kişisel olarak nasıl giderileceği üzerinde durulmamakta, şika^yetin olduğu ülkedeki genel durum üzerinde karara varılmak suretiyle bu hedefe dolaylı yoldan ulaşılmaktadır. Bu prosedüre ancak belgelerle saptanmış insan hakları konuları ihlalleri konu edilebilir. Bu prosedür öncelikli olarak kişisel başvuruda bulunanların sorunlarını çözmek için değil, önemli İnsan hakları ihlallerine çözüm bulmak amacıyla kullanılır.
Yukarıda bahsedilen usul aşağıdakilerden hangisidir?


1235 Usulü

Rapor Usulü

Soruşturma Usulü

Bireysel Başvuru Usulü

1503 Usulü


16.Soru

Ich habe heute Nachtdienst. Ich arbeite zwischen .......- ....... Uhr. Finden Sie die passende Uhrzeit, die den oben angegebenen Satz richtig ergänzt. Yukarıda verilen cümleyi uygun şekilde tamamlayan saat aralığı aşağıdakilerden hangisidir?


07.00-09.00

02.00 -04.00

15.00- 17.00

11.00-14.00

16.00-18.00


17.Soru

1807 tarihli Sened-i İttifak ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur?


Sened-i İttifak insan hakları hukukunun uluslararası kaynakları arasındadır.

Hak ve hürriyetleri güvence altına almak isteyen bir toplumun iktidara karşı koyması sonucu ortaya çıkmıştır.

Sened-i İttifak ile hak ve hürriyetleri kısıtlayıcı bazı maddeler getirilmiştir.

Sened-i İttifak merkezi idareyi güçlendirerek kamu düzenini sağlamak, can ve mal güvenliğini sağlamaya yöneliktir.

Sened-i İttifak vergi toplama ile ilgili herhangi bir hüküm getirmemiştir.


18.Soru

BM sistemi içinde insan haklarını geliştirecek organları destekleyen, İnsan Hakları Merkezi ve diğer bazı kuruluşlar aracılığıyla talepte bulunan ülkelere insan hakları konusunda teknik ve mali yardımda bulunan, insan hakları konusunda BM tarafından yürütülen eğitim ve kamuyu bilgilendirme programları arasında koordinasyonu sağlayan; dünyada İnsan Hakları ihlaline neden olan tehditlere ve tehlikelere karşı aktif bir rol oynayan ve insan hakları merkezinin idaresini gerçekleştiren örgüt aşağıdakilerden hangisidir?


Uluslararası Adalet Divanı

BM Genel Kurulu

İnsan Hakları Konseyi

Güvenlik Konseyi

İnsan Hakları Yüksek Komiserliği


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı sonrası gerçekleştirilen uluslararası ceza yargılamaları için kurulmuş olan mahkemedir?


Uluslararası Ceza Mahkemesi

Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi

Nuremberg Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi


20.Soru

Wollen Sie bar oder mit Karten zahlen?Was bedeutet “bar” auf Türkisch?Verilen cümlenin Türkçesi aşağıdakilerden hangisidir?


Ucuz

Pahalı

Veresiye

Nakit

Faiz