Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Ara 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Her alanda hızlı bir canlanmanın yaşandığı II. Meşrutiyet Döneminde devleti çökmekten kurtarma amacı güden fikir akımları daha belirginleşmeye başlamıştır. Seçeneklerden hangisi devleti içerisine düştüğü zor durumdan kurtarmaya çalışan bu görüşlerden bir tanesi değildir?


Milliyetçilik
Batıcılık
Osmanlıcılık
Türkçülük
İslamcılık

2.Soru

Seçeneklerdeki devletlerden hangisi I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti ile müttefik olan devletlerden bir tanesidir?


İngiltere
Rusya
Fransa
Amerika
Almanya

3.Soru

I. Arap şeyhlerinin ödüllendirilmesi II. Sürre alaylarına eskiye oranla daha çok önem verilmesi III. Afrika tarikatlarına itibar edilmesi Yukarıda yer alan uygulamalardan hangisi ya da hangileri II. Abdulhamit'in "İslamcılık" politikası güttüğünü göstermektedir?


Yalnız I
Yalnız II
I veII
I ve III
I, II ve III

4.Soru

Osmanlı Devletinin, Trablusgarp egemenliğini ve Kuzey Afrikadaki varlığını sona erdiren, "Uşi Anlaşması" hangi tarihte imzalanmıştır?


1910
1912
1914
1916
1917

5.Soru

Osmanlı Devletinde Duraklama Devri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?


17. yüzy›ldan 18. yüzyılın başlarına kadar olan dönem Osmanlı Devleti’nin Duraklama Dönemi olarak adlandırılır.

Bazı tarihçiler duraklama dönemini Kanuni Sultan Süleyman’a kadar götürmektedir.

Bazı tarihçiler ise dönemin 1579’da Sokullu Mehmet Paşla’nın ölümünden sonra başladığını ifade etmektedir.

Bu dönemde, Osmanlı Devleti geleneksel Doğu- Batı siyasetin yanında Kuzeysiyaseti takip etmiştir.

Bu dönemde Osmanlı Devleti’nin fetih ve zaferlerinin duraklamadığı, ancak iç ve dış nedenlerden kaynaklı olarak devletin idari ve askerî teşlkilatında, iktisadi ve sosyal hayatta bir buhran yaşandığı sözkonusu değildir


6.Soru

1920 yılında toplanan ve Misak-ı milliyi kabul eden son Osmanlı Mebusun Meclisi zamanında padişah kimdir?


II. Abdülhamid
Abdülmecid
Vahdettin
II. Mahmut
III. Mustafa

7.Soru

Osmanlı okul gemisi "Ertuğrul" Japonya'ya hangi padişah tarafından gönderilmiştir?


II. Mahmut
Vahdettin
II. Abdülhamid
III. Mustafa
Abdülmecid

8.Soru

..................... Dönemi bütün hâlinde ekonomik sıkıntılar, dış borç baskısı savaş ve isyanlar ile geçmiştir. Buna mukabil ................... Dönemi’nde başlayan eğitim hamlelerini eldeki bütün imkânları zorlayarak sürdürmek her şeyden önce bilime, öğrenmeye ve gelişmeye verilen önemi göstermektedir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere srasıyla aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi daha uygun düşer?


I.Meşrutiyet-Tanzimat

Tanzimat-I.Meşrutiyet

II. Meşrutiyet-Tanzimat

I. Meşrutiyet-II. Merutiyet

Tazimat-Cumhuriyet


9.Soru

Aşağıdaki padişahlardan hangisi padişahlığı meclis tarafından onanan ve yemin eden ilk padişahtır?


II. Mahmut
I. Abdülhamid
II. Abdülhamid
V. Mehmet Reşat
Sultan Vahdettin

10.Soru

İngiltere, Basra Körfezinden doğru yola çıkıp Rusya ile irtibat kurmak, Türk kuvvetlerinin İran'a girip Hindistan yolunu tehdit etmesini önlemek amacıyla hangi cepheyi açmıştır?


Çanakkale Cephesi
Suriye Cephesi
Kanal Cephesi
Irak Cephesi
Kafkas Cephesi

11.Soru

Osmanlı Devleti, İngiltere'nin Hindistan'a giden sömürge yolunu kontrol etmek amacıyla hangi cepheyi açmıştır?


Irak Cephesi
Yemen Cephesi
Çanakkale Cephesi
Suriye Filistin Cephesi
Kanal Cephesi

12.Soru

1914 Meclis-i Mebusan’ı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


II. Meşrutiyet döneminin en kısa ömürlü meclisidir.
İlk gerçek anlamda çok partili seçim olma özelliğini taşır.
Seçimler çok partili seçimler şeklinde olmuştur.
Mecliste sadece İttihat ve Terakki Partisi mensupları yer almıştır.
Misak-ı Milliyi kabul eden meclistir.

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Lale Devrinin yaşanmasında etkili olmamıştır?


Barış siyasetinin izlenmek istenmesi
Kaybedilen toprakların geri alınamayacağının anlaşılması
Avrupa'nın bilimde, ekonomide ve askeriyede üstünlüğünün kabul edilmesi
Avrupa'nın biliminin örnek alınması
Balkanlardaki iç karışıklık

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Döneminde halkın doğrudan yönetime katıldığı meclis adını taşıyan uzmanlık kurullardan birdir?


Şura-yı Devlet
Meclis-i Mebusan
Muhassıllık Meclisleri
Vilayet Meclisleri
Belediye Meclisleri

15.Soru

Osmanlı İmparatorluğu'nun Kırım'ı kaybetmesine neden olan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?


1639- Kasrı Şirin
1699- Karlofça
1718- Pasarofça 
1774- Küçük Kaynarca
1792- Yaş  

16.Soru

III.Selim’e 2 si Osmanlı hizmetindeki Avrupalı,20 si Türk uyruklu Devlet adamlarından olmak üzere toplam 22 adet Layiha sunulmuşturIII.Selime sunulan bu layihalarda yer alan ortak nokta aşağıdakilerden hangisidir?


İlmiye teşkilatının düzenlenmesi
Askeri alanda reformlar
Yönetim alanında değişiklikler
Maliye alanında yenilikler
Hukuk alanında reformlar

17.Soru

İngiliz-Arap ilişkileri Şam protokolüyle güçlenerek, Cidde, Mekke ve Taif şehrinde isyana kalkan Şerif Hüseyin, hangi tarihte isyanı başlatmıştır.


1912
1913
1914
1915
1916

18.Soru

Bugünkü Anadolu-İran sınırı hangi antlaşma ile belirlenmiştir?


Zoravna Antlaşması
Karlofça Antlaşması
Vestfalya Antlaşması
Zitvatorok Antlaşması
Kasr-ı şirin Antlaşması

19.Soru

I. Kanal cephesi II. Çanakkale cephesi III. Irak cephesi IV. Filistin cephesi Aşağıdak devletlerden hangisi yukarıdaki cephelerin hepsinde Osmanlı devletine karşı savaşmıştır?


Rusya
Fransa
İngiltere
ABD
İtalya

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşifler sonucunda yaşanan gelişmeler arasında yer almaz?


Akdeniz kıyısında yer alan limanların önemini kaybetmesi.
Zenginlik anlayışının toprak sahibi olma düşüncesinden değerli madenlere sahip olmak düşüncesine dönüşmesi
Burjuva olarak adlandırılan tüccarlar zümresinin ortaya çıkması
Avrupa’nın Osmanlı Devleti’ne bağımlılığının artması
Avrupa’nın her alanda güç kazanması