Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Ara 16. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Dünya savaşı sırasında Osmanlı kendi toprakları dışında başka ülkeler için hangi cephede savaşmıştır?


Kafkasya
Suriye
Galiçya
Irak Cephesi
Filistin Cephesi

2.Soru

I. Arap milliyetçiliğinin desteklenmesi II. Anadolu’da misyonerlik çalışmalarının yürütülmesi III. Hindistan ve uzak doğu sömürgelerine ulaşma 5. Yukarıda belirtilenler aşağıdaki devletlerden hangisinin Osmanlı devleti politakısını şekillendirmektedir?


Fransa
İngiltere
Rusya
Almanya
Yunanistan

3.Soru

Seçeneklerden hangisi Rusya’nın Sırplar'ı, İngilizlerin ve Fransızların ise Yunanlar'ı ayrı bir devlet olarak ortaya çıkarma isteğinin ardında yatan temel düşünceler arasında yer almaz?


Rusya'nın Akdeniz’e kolayca açılmak istemesi.
İngiltere Hindistan sömürgesinin ulaşım emniyetini sağlamak istemesi.
İngilizlerin Süveyş Kanalı'nın kontrolünü eline almak istemesi.
İngiltere, Fransa ve Rusya'nın Şark meselesinde çıkar saplamak istemeleri.
Küçük Kaynarca Antlaşması ile resmi hüviyet kazanan dış müdahalelere milliyet bağı da katmak istenmesi.

4.Soru

I. 15. Madde

II. 16. Madde

III. 114. Madde

IV. I. Madde

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Kanun-i Esasi'nin eğitimle ilgili maddeleri arasında yer almaktadır?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

II, III ve IV

Hepsi


5.Soru

II. Meşrutiyet Dönemi'nde kaç kez genel seçim yapılmıştır?


1
2
3
4
5

6.Soru

İngilizlere kapitülasyonları dahi aşan imtiyazların verildiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? 


Paris Antlaşması  
Hünkâr İskelesi Antlaşması 
Küçük Kaynarca Antlaşması 
Ziştovi Antlaşması 
Balta Limanı Antlaşması 

7.Soru

Sultan Abdülmecit döneminde aşağıdaki yeniliklerden hangisi olmamıştır?


Nizamiye Mahkemeleri kuruldu.
Nizam-ı Cedit kuruldu.
Darülmuallimin açıldı.
Donanma güçlendirildi.
Meclis-i Maarif-i Umumiye kuruldu.

8.Soru

Osmanlı Devleti’nin 1838 yılında imzaladığı  Balta Limanı Antlaşması’nın , Osmanlı Devletini etkileyen en önemli sonucu nedir?


Osmanlı nın Rusyaya karşı batının desteğini sağlaması,

Mısır valisi kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın Osmanlı ya karşı isyanını bastırması,

Batılı ülkelerin  osmanlı ülkesinde serbestçe ticaret yapma imtiyazı elde etmesi,

Rus gemilerinin boğazlardan serbest geçiş hakkı elde etmesi,

Venedik ve Cenevizlilerin ticari imtiyazlarının  sınırlandırılması,


9.Soru

Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti kendi toprakları dışında aşağıdaki cephelerden hangisine asker göndermiştir?


Irak
Galiçya
Hicaz
Filistin
Süveyş Kanalı

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi I. Meşrutiyet Dönemi'nde çıkarılan kanunlardan biri değildir?


Eğitim ve öğretim işini herkes özgürce yapabilir.
Ülkedeki çeşitli dinsel inanışlardaki toplumların eğitimine karışılmayacaktır.
Ülkedeki tüm okullar devletin denetiminde olacaktır.
Osmanlı bireylerinin tümü için ilköğretim zorunlu olacaktır.
Medreseler kapatılacaktır.

11.Soru

Osmanlı devletinin son dönemlerinde uygulanan Osmanlıcılık politikası aşağıdaki olaylardan hangisiyle geçerliliğini tümüyle yitirmiştir?


Trablusgarp savaşı,
31 Mart olayı,
Balkan savaşları,
I .Dünya savaşı,
Kurtuluş savaşı.

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde yeniçeri ocağının kimin döneminde kaldırıp yerine hangi ordunun kurulduğunu doğru olarak verilmiştir?


III. Selim –Sekbanı Cedit
II. Mahmut-Asakir’i Mansure-i Muhammediye
III. Selim – Asakir’i Mansure-i Muhammediye
II. Mahmut- Nizamı Cedit
II. Mahmut- Sekbanı Cedit

13.Soru

Aşağıdaki liselerden hangisi II. Abdülhamid Dönemi'nde açılmış idadiler arasında yer almamaktadır?


Ankara Erkek Lisesi

Bursa Lisesi

Erzincan Lisesi

Diyarbakır Lisesi

İzmir Erkek Lisesi


14.Soru

I. Japonya tarzı ilerleme II. Telgrafın yaygın kullanımı III. Arap şeyhlerinin ödüllendirilmesi IV. Okulların yaygınlaştırılması V. Hindistan Şiileri ile siyasal ilişkilerin geliştirilmesi Yukarıdakilerden hangileri, II. Abdülhamid tarafından gerçekleştirilmesine karşın daha sonra II. Abdülhamid’e karşı muhalif güçlerin oluşmasına neden olmuştur?


I ve II
I ve III
II ve IV
II ve V
III ve IV

15.Soru

Tanzimat Fermanının ilanının ardında yatan en temel gerekçe seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


Osmanlı devlet yönetiminde demokratikleşme hareketlerinin gerekliliğine olan inancın artması
Osmanlı Devletinin, varlığını devam ettirmek için desteklerine ihtiyaç duyduğu devletlere bu husustaki kararlılığını ve kabiliyetini göstermek mecburiyetini derinden hissetmesi.
Devlet bünyesindeki azınlıkların taleplerinin toplum tarafından haklı görülmesi
Askerlik süresinin uzunluğunun toplum içinde huzursuzluk yaratıyor olması
Çok partili siyasi hayata geçişin, devletin kurtuluşu için tek çıkar yol olarak görülüyor olması

16.Soru

Mustafa Kemal in I. Dünya savaşındaki en son görevi aşağıdakilerden hangisidir?


Suriye Cephesi
Irak Cephesi
Doğu Cephesi
Çanakkale Cephesi
Trablusgarp Cephesi

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Savaşı'nın sonuçlarından biri değildir?


Fransa 1. Dünya Savaşı'ndan çekildi.
İtilaf Devletleri İstanbul'u ele geçiremediler.
Yardım alamayan Çarlık Rusya'sında Bolşevik Devrimi yaşandı.
İngiltere ve Fransa'nın bu savaşta mağlup olması, sömürge halklarına bağımsızlık yolunda cesaret verdi.
Osmanlı Devleti, Balkan Savaşları'nda kaybettiği prestijini tekrar kazandı.

18.Soru

Coğrafi Keşiflerin öncülüğünü üstlenen iki ulus seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?


İngiltere ve Fransa
İtalya ve Almanya
İspanya ve Portekiz
Hollanda ve İspanya
Avusturya ve İngiltere

19.Soru

I. Emeklilik sisteminin kurulması II. Yazar ve sanatçılara yardımda bulunulması III. Köşklerin yapılması IV. Kütüphanelerin açılması V. Askeri üniformaların değişmesi Yukarıdaki yeniliklerin hangisi kültürel alanda yapılmıştır?


I-II- IV
I-IV-V
II-IV-V
II-III-IV
II-IV-V

20.Soru

93 Harbi (1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi) sonucu imzalanan ve Ermeni sorununun ilk defa gündeme geldiği anlaşma seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


Berlin Antlaşması
Ayestefanos Antlaşması
Lozan Antlaşması
Karlofça Antlaşması
Erzurum Antlaşması