Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Final 22. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Osmanlı Devleti, İngiltere ve Fransa'nın 20. yüzyılın başında Rusya'yı da itilaflarına dahil ederek Osmanlı Devleti üzerindeki paylaşım anlaşmalarını şekillendirmesine karşın, milli birliğini yeni sağlamış olan Almanya'yı bir denge unsuru olarak dış ilişkilerinde önemli bir noktaya getirmiştir.Aşağıdakilerden bilgilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin, Almanya'yı bir denge unsuru haline getirdiğinin göstergelerinden biridir?


Dış borçların düzenlenmesi için kurulan Duyun-u Umumiye İdaresi'nin kurulması ve üyeleri arasında alacaklı olan ülkelerin temsilcilerinin bulunması
1890 yılı sonuna göre Almanya’nın gerek ithalat ve gerekse ihracat içindeki payı yaklaşık %2 civarında olduğu hâlde; 1913 yılına gelindiğinde ithalatta %17,6 ve ihracatta %8,3 düzeyine çıkması
Türk Ticaret Bankası ve Milli Aydın Bankasının kurulması
1920 yılında vatandaştan alınan vergiler arasında en fazla paya sahip olan vergi türünün aşar vergisi olması
1927 yılında yatırımcıları sanayi alanına çekmek için çıkarılan Teşvik-i Sanayi Kanunu

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Muharrem Kararnamesi ile 1881 yılında kurulan Düyun-u Umumiye'nin yönetiminde yer almamıştır?


Almanya
Rusya
İngiltere
İtalya
Avusturya

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesini sağlayan gelişmeler arasında yer almaz?


II. Mahmut tarafından yapılmak istenen düzenlemelerin yetersiz kalması.

Askeri, siyasi ve mali konularda sıkıntıların olması.

Siyasi gelişmelerin köklü ıslahatları gerekli kılması.

Avrupalı devletlerin desteğinin sağlanmak istenmesi.

Meşrutiyet yönetiminin olumsuz sonuçlarının ortadan kaldırılmak istenmesi.


4.Soru

"Millet Meclisinin hakkını ve hâkimiyetini savunmak, otokratik şef usulü bir idareye karşı meşru ve yasal yanıt vermek, yasal kurallara aykırı millet egemenliği ile örtüşmeyen ayrıcalıkları, örgütleri ve uygulamaları ortadan kaldırmak için örgütlendiklerini belirten"

Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinin demokratik bir nitelik kazanmasında önemli bir görev yapmış olan ,zaman zaman da hükûmete karşı muhalefet görevini yapan  grup hangisidir?


Birinci Grup,

İkinci Grup,

Tesanüd Grubu,

İstiklal Grubu,

Islahat Grubu,


5.Soru

1914 yılı sonuna göre Misak-ı Milli sınırları içerisinde yer alan beş büyük şehir aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?


İstanbul - Ankara - İzmir - Bursa - Diyarbakır

İstanbul - Ankara - İzmir - Bursa - Adana

İstanbul - İzmir - Bursa - Adana - Konya 

İstanbul - Ankara - İzmir - Bursa - Eskişehir

İstanbul - İzmir - Bursa - Eskişehir - Trabzon


6.Soru

Ankara hangi tarihte Başkent olmuştur?


23 Eylül 1923
9 Ekim 1923
13 Ekim 1923
11 Ağustos 1923
24 Temmuz 1923

7.Soru

Osmanlı'nın Karlofça Antlaşması'ndan sonra imzaladığı en ağır antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?


Kars-ı Şirin Antlaşması

Küçük Kaynarca Antlaşması

Ankara Antlaşması

Zitvatorok Antlaşması

Nasuh Paşa Antlaşması


8.Soru

Birinci TBMM. de yer alan, her ilde bir öğretmen okulu açmayı,  kızların öğrenimine de İslam gelenekleri çerçevesinde, erkeklerinki kadar özen gösterileceğini belirten,Sultanî okulları kaldırıp il merkezlerinde yedişer yıllık idadi okulları açmak ve bu idadilerin son iki yılında meslek okullarına ilişkin programlar uygulamak istiyen grup hangisiydi?


Halk Zümresi Grubu,

İstiklal Grubu,

Tesanüd Grubu,

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu

Islahat Grubu,


9.Soru

Kısa süre çalışmış olan son Osmanlı Meclis-i Mebusanının yaptığı en önemli iş aşağıdakilerden hangisidir?


Mustafa Kemal ve arkadaşlarına verilen ölüm cezalarının kaldırılmasıdır,

Misak-ı Millî (Millî Ant) olarak geçen belgeyi kabul etmesidir,

Kuva-i Milliye mebuslarından oluşan Fellah-i Vatan gurubunun kurulmasıdır,

Son Osmanlı Meclis-i Mebusanının başkanlığına Kuva-i Milliyeci Rauf Orbay ın seçilmesidir,

Bütün Kuva-i Milliye güçlerinin tek çatı altında toplanması kararının alınmasıdır,


10.Soru

I.Dünya savaşı sırasında Anadolu yu işgal edemeyen İtilaf devletleri, Anadolu ya yönelik işgal hareketini hangi olaydan sonra gerçekleştirmeye çalışmışlardır?


Mustafa Kemal in Anadolu ya geçmesi
Kongrelerin yapılması
Mondros Ateşkes Antlaşmasının yapılması
Misak-i Milli kararlarının alınması
İç ayaklanmaların çıkması

11.Soru

Damat Ferit Paşa'nın istifasından sonra kurulan hükümet aşağıdakilerden hangi tarihte kurulmuştur?


1918

1919

1920

1921

1922


12.Soru

Yirminci yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti'nin başkenti ve dış ticaretin merkezi olan en büyük şehir aşağıdakilerden hangisidir?


Bursa

İzmir

Ankara

İstanbul

Trabzon


13.Soru

"Cumhuriyet’in ilk yıllarında yani ulusal ekonomiye geçiş süreci içinde  Devlet dış ekonomik ilişkileri denetim altına almaktan uzaktı. Birinci nedeni ülkenin bir ‘merkez bankası’ yoktu."Bu dönemde  devlet Merkez Bankası işlevini hangi banka ile yürütüyordu?


Türk Ticaret Bankası,

İş Bankası,

Halk Bankası,

Ziraat Bankası,

Osmanlı Bankası,


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinde XVIII. asırdan itibaren hemen her döneminde idari, mali, askerî ve kültürel alanlarda yenilikler yapılmaya çalıılmasının ve bunların kalıcı olmaması, devleti ve toplumu dönüştüremdmesininn nedenleri arasındadır?

 

 

 

 


Osmanlı Devletinin XVIII. asırdan itibaren hemen her döneminde idari, mali, askerî ve kültürel alanlarda yenilikler yapılmaya başladığı söylenemez.

İdari, mali, askerî ve kültürel alanlarda yenilikler yapılmaya başladığı ve bunların kalıcı olması devleti ve toplumu dönüştürdüğü söylenebilir.

Devlet hayatiyetini devam ettirebilmek için yüzünü Avrupa’ya dönmüşler ancak gerek idari yapı gerekse toplumsal yapı bunu bir bütün hâlinde kabullenmemiştir.

Bu dönemde girişlilen yenilikler kişilere bağlı olmamış, girişimleri yapan kişilerin görevden ayrılması ile de ortadan kalkmamıştır.

Devletin eski ve işlevini yitirmiş müesseseleri ve kadroları muhafaza edilmemiş, onların yanında yeni usul ve esaslara göre yeni müesseseler kurulmak da istenmemiştir.


15.Soru

Sivas Kongresindeki “Manda ve himaye kesinlikle kabul edilemez.” maddesi ile manda ve himaye fikrinin kesin dille reddi aşağıdakidaki yargılardan hangisine ulaştırır?


Toprak bütünlüğünün.

Milli birlik ve beraberliğin.

Bölgesel kurtuluşun.

Tam bağımsızlığın. 

Uluslararası barışın.


16.Soru

Savaş sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisinde oluşturulan Müdafaa-i Hukuk Grubu aşağıdakilerden hangisine dönüşmüştür?


Halk Fırkası
Serbest Cumhuriyet Fırkası
Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası
Türkiye Komünist Fırkası
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

17.Soru

Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda Galiçya Cephesi’nde savaşmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Rusya karşısında zor durumda olan Almanlara yardım etmek 
Bölgede bulunun Türklere yardım etmek 
Avusturya-Macaristan güçlerine yardım etmek 
Almanya ile birleşmeyi sağlamak 
Bulgaristan güçlerine yardım etmek

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in İstanbul ile iletişimin kesilmesi ve İstanbul’dan Anadolu’ya geçilecek stratejik yerlerin tutulması kararlarını almasına neden olmuştur?


İngilizlerin İstanbul’u işgal etmesi
M. Kemal’in Erzurum’da mebus seçilmesi.
1920’de Meclis-i Mebusanın açılması.
Meclis-i Mebusanın Misak-ı Milliyi benimsemesi.
Sivas Toplantısında kararlar alınması

19.Soru

Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi, Türkiye’nin, Lozan Antlaşması’nın egemenlik haklarını sınırlandıran hükümlerinden kurtulmasını sağlamıştır?


Türk-Rum nüfus mübadelesi
Balkan Antantı
1926 Ankara Antlaşması
Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne girmesi
Montrö Sözleşmesi

20.Soru

Meşrutiyeti kurma yolunda çalışan gizli cemiyetlerden biri olan Vatan ve Hürriyet Derneği'nin kurucusu kimdir?


Mustafa Kemal Atatürk
Namık Kemal
Ahmet Rıza Bey
İsmet İnönü
Kazım Orbay