Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Ara 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Saltanat hangi tarihte kaldırılmıştır?


1 Eylül 1922

1 Ekim 1922

1 Kasım 1922

1 Aralık 1922

1 Ocak 1922


2.Soru

Türk Devleti’nin Laik bir devlet olduğuna dair ifade 1924 Anayasası’na hangi tarihte eklenmiştir?


1929

1930

1935

1937

1938


3.Soru

17 Kasım 1924 tarihinde hangi parti kurulmuştur?


Müdafaa-i Hukuk

Hakimiye-i Milliye

Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası

Cemiyet-i Osmaniye

Misak-ı Milliye fırkası


4.Soru

1927 nüfus verilerine göre erkek nüfusunun azalması hangi nedene bağlanmaktadır?


Salgın hastalıklar

Savaşlar

Dışa yapılan işçi göçleri

Yaşam standartları

Doğal afetler


5.Soru

Lozan Antlaşması’nda Yunanistan’ın Türkiye’ye savaş tazminatı olarak verdiği bölge aşağıdakilerden hangisidir?


Batı Trakya

Karaağaç

İmroz ve Bozcaada

Doğu Trakya

Edirne


6.Soru

1927 yılında ülke genelinde kaç il, kaç ilçe vardı?


72 il, 232 ilçe

63 il, 328 ilçe

55 il, 432 ilçe

47 il, 231 ilçe

36 il, 365 ilçe


7.Soru

Türk İnkılabı olarak değerlendirilen söz konusu değişimler hangi yıldan itibaren çeşitli platformlarda tartışılan konulardır?


1826
1839
1908
1860
1876

8.Soru

Osmanlı Devletinden devralınan %6 okuma yazma oranının 1940’da %24’e çıkması değerlendirilirken hangisi söylenemez?


1928 Harf İnkılabının başarısı
Yeni oluşturulan Türk Alfabesinin Türk Milleti tarafından kolay öğrenildiği
Takip edilen eğitim öğretim politikalarının başarılı olduğu
Türk milletinin eğitim öğretim konusundaki istekliliğini
Yeni alfabeninde Türk dili yapısına uymadığı

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin en uzun süre kullanmış olduğu alfabedir?


Göktürk
Uygur
Arap
Latin
Kiril

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halifeliğin kaldırılmasının sonuçlarından biri değildir?


Halife Abdülmecid ve ailesi İsviçre'ye gönderilmiştir
Milli hakimiyet kanunlaşmış, esasları belirlenmiştir
Padişah Vahidettin İngilizlere sığınmış, ülkeden ayrılmıştır
Milli, demokratik, çağdaş ve laik devlet kurma zemini tamamlanmıştır
Osmanlı hanedanı üyeleri yurt dışına çıkarılmıştır

11.Soru

Aklı hür, vicdanı hür nesillerin ancak eğitimle mümkün olacağı düşüncesiyle daha millî mücadele devam ederken Ankara’da yapılan toplantı aşağıdakilerden hangisidir?


Muarif Kongresi

Kültür Şurası

İktisat Kongresi

Eğitim Şurası

İlmi Araştırmalar Kongresi


12.Soru

Birinci beş yıllık sanayi planı hangi yıl uygulamaya konulmuştur?


1928

1930

1932

1934

1936


13.Soru

Osmanlı devletinin yıkıldığı tarihlerde okur-yazar nüfus oranının aşağıdaki hangi yüzdelik dilimde olduğu tahmin edilmektedir? 


1-May
6-Oct
Nov-15
16-20
21-25 

14.Soru

I- Türkiye halkı vakit, servet ve ithalatta israf yapmaz, kullandığını kendi üretir.
II- Sağlıklı bir çoğalma ilk tercih olmalıdır. Sağlığı korumak, spor yapmak, hayvanları sevmek, cinslerini geliştirmek ve çoğaltmak için çalışır.
III- Türk tekel çalışmayı tercih eder serbestliğe karşıdır
17 Şubat-4 Mart 1923 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilen Türkiye İktisat Kongresi’nde Türkiye devletinin uygulayacağı ekonomik modeli Misak-ı İktisadi ilkeleri ile görebilmekteyiz. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bunların arasındadır?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


15.Soru

Hilafetin haklarını hiç kimsenin ve hiçbir meclisin kısıtlayamayacağını dolayısıylameclisin halifenin meclisi olduğunu savunuyorlardı. Buna mukabil konuya açıklıkgetirmek üzere hilafetin asıl bu düzenleme ile gerçek yerini bulduğunu savunan 30kadar makaleden oluşan bir derleme bir kitap neşredilmiştir.Bu kitabın adı aşağıdaki şıkların hangisinde belirtilmiştir?


Hilafet ve millî Hâkimiyet
Hilafet-i İslamiye
Büyük Millet Meclisi
Yeni Sisteme Geçiş
Milli Hakimiyet

16.Soru

Halifelik Atatürk ilkelerinden hangisinin bir gereği olarak kaldırılmıştır?


Milliyetçilik
Cumhuriyet
Devletçilik
Laiklik
Halkçılık

17.Soru

4 Mart 1925 tarihli Takrir-i Sükûn Kanunu’ndan aldığı yetkilere dayanarak 3 Haziran 1925 tarihinde Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nı kapatan kurum aşağıdakilerden hangisidir?  


Türkiye Büyük Millet Meclisi
Cumhurbaşkanı 
Hükûmet 
İstiklal Mahkemeleri 
Genelkurmay Başkanlığı

18.Soru

Seçeneklerdeki devletlerden hangisi Sadabad Paktı'na dahil olmamıştır?


Türkiye
İran
Suriye
Irak
Afganistan

19.Soru

Mustafa Kemal Paşa’nın daha Erzurum Kongresi sırasında Mazhar Müfit Bey’e “mücadelenin başarıyla sonuçlanmasından sonra” kabul edileceğini söylediği konu aşağıdakilerden hangisidir?  


Saltanatın kaldırılması
Laikliğin kabul edilmesi
Devletçiliğin benimsenmesi 
Liberal iktisadi politikaların izlenmesi 
Latin harflerinin kabul edilmesi 

20.Soru

I. Halife saltanat olmaksızın devletin başkanı ve sahibidir. II. Hilafet hükümet demektir. III. Hilafetin hakları hiçbir meclis ya da hükümetce kısıtlanamaz. IV. Hilafet olmazsa devlet meşruiyetini yitirir. V. Halk hilafesiz idare istememektedir. Bu iddialardan hangileri halifeye biat edilmesi gerektiğini savunan vekillere aittir?


I, II ve V
I, II ve III
II, III ve IV
III, IV ve V
I, II ve IV