Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 14 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

12 Kasım 1942’de Başbakan Şükrü Saraçoğlu döneminde kabul edilen Varlık Vergisi ile amaçlanan nedir?


Azınlıklardan vergi almak
Kamu ile özel sektör arasında ki çatışmayı önlemek
Toplanan vergilerle devlet gelirlerini artırmak
Türkiye’nin dış ticaret hacmini genişletmek
Tarım ve sanayi sektöründe üretimi artırmak

2.Soru

Türkiye’de İşçi Sendikaları Konfederasyonları hangi yılda kurulmuştur?


1950

1951

1952

1953

1954


3.Soru

Gazetelerdeki dini içerikli yazı dizileri hangi tarihte kontrol altına alınmaya başlanmıştır?


1945

1944

1943

1942

1941


4.Soru

Çok partili hayata geçiş döneminin önemli adımlarından biri olan 12 Temmuz Beyannamesi'ne bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Çok partili siyasi hayatın devlet meselesi olarak görüldüğü
Bürokrasinin her iki parti tarafından da adil muamele görmesi gerektiği
İki parti arasındaki emniyetin, memleketin emniyeti demek olduğu
İktidar ve muhalefetin demokrasiye uygun şekilde davranacaklarını birbirlerine temin etmeleri gerektiği
Devlet Başkanı İsmet İnönü'nün Demokrat Parti'ye nazarla iktidar partisine yakın olduğu

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk’ün Dış Politikalardaki uygulama esaslarından değildir?


Gerçekçilik

Tam bağımsızlık

Barışçılık

Akılcılık

Ulusalcılık ve bireyselcilik


6.Soru

ABD’nin II. Dünya Savaşı nedeniyle yıkıma uğrayan Avrupa ülkelerine ekonomik yardımda bulunmasını öngören ve Türkiye’nin de dâhil edildiği girişim aşağıdakilerden hangisidir?


Atlantik Antlaşması
Ödünç ve Kiralama Kanunu
Truman Doktrini
Marshall Planı
Eisenhower Doktrini

7.Soru

Hilafetin kaldırılması sırasındaki ilmi ve tarihi izahları ile Türkiye Büyük Millet Meclisindeki tereddütleri gideren dönemin Adliye vekili kimdir?


Vasıf Çınar,
Halil Hulki Bey
Seyyid Bey,
İsmail Suphi Bey
İsmet İnönü

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, 31 Mart 1975'te kurulan Milliyetçi Cephe Hükümeti'nin koalisyon ortağı olan partilerden biri değildir?


Adalet Partisi
Milli Selamet Partisi
Cumhuriyetçi Güven Partisi
Milliyetçi Hareket Partisi
Milli Kalkınma Partisi

9.Soru

Soğuk Savaş döneminde 1947 itibari ile Türkiye’nin Batı Bloku ’nu tercih etmesinde ki başlıca neden nedir?


ABD’nin SSCB’ye desteğini kesmesi
İngiltere’nin SSCB’ye desteğini kesmesi
Türkiye’nin benimsediği Batıcılık ilkesi
Türkiye’nin yaşadığı güvenlik endişesi
Türkiye’nin ideolojik küresel bloklaşmada yer alması

10.Soru

Atatürk Araştırma merkezi hangi dönemde kurulmuştur?


Tek parti dönemi
Demokrat parti dönemi
1960 darbesinden sonra
1971 Askeri Muhtırası sonrasında
1980 darbesinden sonra

11.Soru

I- Türkiye halkı vakit, servet ve ithalatta israf yapmaz, kullandığını kendi üretir
II- Sağlıklı bir çoğalma ilk tercih olmalıdır. Sağlığı korumak, spor yapmak, hayvanları sevmek, cinslerini geliştirmek ve çoğaltmak için çalışır
III- Türk tekel çalışmayı tercih eder serbestliğe karşıdır
17 Şubat-4 Mart 1923 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilen Türkiye İktisat Kongresi’nde Türkiye devletinin uygulayacağı ekonomik modeli Misak-ı İktisadi ilkeleri ile görebilmekteyiz. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bunların arasındadır?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


12.Soru

Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Türkiye’yi askeri olarak da Batı Bloku’nun bir üyesi haline getirdiği söylenebilir?


2. Dünya Savaşı sonrasındaki Sovyet taleplerinin reddedilmesi
Kore’ye 1950’de Türk askeri birliğinin gönderilmesi
NATO’ya 1952 yılında üye olunması
Askeri üslerin ve tesislerin kurulması
ABD ile ilişkilerin politikada birinci gündem oluşturması

13.Soru

Türkiye’de, 17 Nisan 1940 tarihinde köylü nüfusu mahallerinde eğitip üretici duruma getirmek ve köyden kente göçü engellemek amacıyla kurulan Köy Enstitüleri, aşağıdaki Milli Eğitim Bakanlarından hangisinin döneminde kurulmuştur?


Şükrü Saracoğlu
Hasan Âli Yücel
İsmail Hakkı Tonguç
Hasan Saka
H. Numan Menemencioğlu

14.Soru

Birinci beş yıllık kalkınma planı hangi dönemi kapsamaktadır?


1938-1942
1945-1950
1953-1957
1963-1967
1957-1961