Bilgi Ekonomisi Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

  • Mekanik düşünce ve teknolojilerden atom altının çoklu ağ etkileşimine dayalı kuantum düşüncesiyle doğrusal olmayan, organik işleyişli karmaşıklık teorilerine...
  • Atomik ve mekanik kapitalist piyasa ekonomisinden, ağ etkileşimi içinde işleyen bilgi ekonomisine...
  • Bireycilik yerine grupsal çıkarların yapılandırdığı, sivil toplum kuruluşlarıyla, parlamenter demokrasiden, tabandan başlayan katılımcı demokrasiye...

Toplumsal bütünün yeniden yapılanmasına ilişkin olarak yukarıda verilenler, sırasıyla aşağıdaki alanların hangisi ile eleştirilebilir?


Bilimsel-teknolojik, politik, ekonomik

Sosyal alan, ekonomik, kültürel

Küresel, politik, ekonomik

Bilimsel-teknolojik, ekonomik, politik

Küresel, ekonomik, sosyal


2.Soru

Machlup, yaptığı analizlerde bilgi endüstrisindeki üretim faaliyetlerini gruplandırmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu gruplardan biri değildir?

Eğitim

Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge)

İletişim medyası

Kamu Hizmetleri

Bilgi Hizmetleri 


3.Soru

I. Eğitimli insan-güvenII. Teknolojik alan-yaratıcılıkIII. Politik alan-katılımcı özgürlükIV. Kültürel alan-adaletToplumsal bütünün temel alanları ile bu temel alanların amaç değerleri eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?


a. I ve II
b. I, II ve III
c. I, II ve IV
d. I, III ve IV
e. I, II, III ve IV

4.Soru

Bilgi iletişim teknolojisi üreten sektörlerde meydana gelen işgücü verimliliği artışının kaynağı/kaynakları aşağıdakilerden hangisidir?


Yalnızca sermaye derinleşmesi

Yalnızca toplam faktör verimliliği artışı

Teknoloji ürünlerinin yüksek fiyatlrdan arz ve talep edilmesi

Sermaye birikim oranının hızlı bir biçimde artış göstermesi

Toplam faktör verimliliği artışı ve sermaye derinleşmesi


5.Soru

Internet ve yeni teknolojiler tüketici araştırmasının özellikle hangi maliyetlerini önemli ölçüde azaltmaktadır?


Parasal olmayan maliyetlerini

Tüketici zevk ve tercihlerini belirleme maliyetlerini

Örgüt tasarımındaki bozukluğa ilişkin maliyetleri

Tüketici güvensizliğini

Koordinasyon eksikliğini


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Porat'ın analizlerinde yer alan bilgi üreticileri arasında yer alır?


Bilimsel ve teknik elemanlar

Eğitimciler

İletişim personeli

Bilgi toplayıcılar

Elektronik makine operatörleri


7.Soru

Üniversite ve araştırma kurumları neden bilgi toplumunun “bacasız sanayileri” olarak adlandırılmaktadır?


Çevreye yönelik olumlu etkileri nedeniyle 

Gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetleri nedeniyle

İstihdam yaratmaları nedeniyle

Bilgi toplumunu temsil etmeleri nedeniyle

Üretim düzeyini yükseltmeleri nedeniyle


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilgi ekonomisinin stratejik önceliklerinden değildir?


Bilgi Ekonomisi için Beşeri Sermaye Oluşturmak
Küresel Bağlantılı Ulusal Yenilik Sistemi Oluşturmak
Ulusal Bilişim-Enformasyon Altyapısı Oluşturmak
Dijital Ekonomi için Eğitim Sistemini Düzenlemek
Bilgi Ekonomisi için Uygun Ortam ve Yapılanma Yaratmak

9.Soru

Seçeneklerden hangisi iletişim medyası kalemi altında kalan unsurlardan birisidir?


Bilgi dağıtımı ve haberleşme endüstrileri

Çeşitli kamu faaliyetleri

Bilgi işleme ve dağıtım hizmetleri

Bilgi üretimi ve buluş endüstrileri

Reklam


10.Soru

Bilgi endüstrisinden farklı olarak “bilgi sektörü” kavramını tercih eden ve bu sektörün ABD’nin GSYMH’sı içindeki payını hesaplayan kimdir?


Marc Uri Porat

Peter Monk

Alvin Toffler

Michael Rogers Rubin

Fritz Machlup


11.Soru

Başkalarına aktarılamayan, ancak yakın ilişkide görerek, yaşayarak usta-çırak ilişkisinde kazanılma şansı olan bilgi hangisidir?


Örtük bilgi
Enformatik bilgi
Bilimsel bilgi
Açık bilgi
Yaygın bilgi

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  Principia adlı eserin yazarıdır?


Newton

Kant

Pisagor

Descartes

Spinoza


13.Soru

Mevcut bilgilerden yararlanılarak televizyon, cep telefonu, bilgisayar gibi yeni ürün, malzeme ve cihazların üretilmesi ya da mevcutlarının geliştirilmesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?


Temel Araştırma

Uygulamalı Araştırma

Değerlendirme

Geliştirme

Nicel Araştırma


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yeni ekonominin öğelerindendir?


Bilginin işlenmesi

Hizmet kalitesinin arttırılması

İşgücüne daha fazla önem verilmesi

Küreselleşmenin temel etmen olması

Ticaret kavramının değişmesi


15.Soru

Aşağıdaki ülkelerden hangisi, küresel bir ekonomi olan bilgi ekonomisinde öne çıkan BRICS ülkeleri arasında yer almaz?


Rusya

Hindistan

Çin

Güney Kore

Brezilya


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sermayenin önemini 2. Plana iten unsurdur?


Bilgi çağı
Bilişim alt yapısı
Bilişsel öğrenme
Verimlilik
Esneklik

17.Soru

Bir sistem analizde temel unsurlar olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Sistem bütünü

 

Sistem unsurları

 

Unsurlar arası bağlantılar

 

Açık sistem olarak çevre ile ilişkileri

 

Piyasa Şartları


18.Soru

Teknolojik bilgi birikiminin bin yıllar boyunca gelecek nesillere değişmeden aktarılması nedeniyle geleneksel teknolojik paradigma aşağıdaki hangi toplum tipiyle ilişkilendirilebilir?


Avcı Toplayıcı Toplum

Göçebe Toplum

Sanayi Toplumu

Tarım Toplumu

Bilgi Toplumu


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bazı şeylerin yapılabilirliğine imkan veren ve var olan bilgi birikimidir?


Bilginin yayılması

Ne İçin Bilgi 

Niçinin Bilgisi

Nasılın Bilgisi

Kimin Bilgisi


20.Soru

Bilgi ekonomisinin endekslerle ölçülmesi ilk olarak hangi ülkedeki çalışmalarla başlamıştır?


Japonya

ABD

Almanya

Finlandiya

Fransa