Bilgi Ekonomisi Final 18. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Tam rekabeti, aslında var olmayan, geçmişte gerçekleşmemiş, gelecekte de gerçekleşmeyecek olan ideal bir durum olarak gören ve etkin rekabet görüşünü savunan kimdir?


Porter

Marshall

Walras

J.M. Clark

Von Hayek


2.Soru

Bilgi ekonomisinde eksik rekabet aşağıdaki süreçlerden hangisinin sonucudur?


Ar-Ge ve Yenilikçilik

Dengesiz kalkınma

Dengesiz büyüme

Küresel rekabet

Hukuksal yetersizlik


3.Soru

2000-2009 yılları verilerine göre, aşağıdaki ülkelerden hangisi GSYİH’sinin %3’ünden fazlasını Ar-Ge faaliyetlerine ayırmıştır?


ABD
Almanya
Fransa
Finlandiya
Hollanda

4.Soru

Türkiye'de BİT sektörü ithalatı, BİT sektörü ihracatının neredeyse kaç katıdır?


Bir

İki

Üç

Dört

Beş


5.Soru

Eğitim ve iş gücü piyasası arasındaki ilişkiyi inceleyen çeşitli teoriler ve bu teorilerin dayandığı varsayımlar bulunmaktadır. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde "Bireyleri farklı verimlilik düzeylerine göre tanımlama" temel varsayımı olan teorik yapı belirtilmiştir?


Beşeri Sermaye Teorisi
Eleme Hipotezi
Kuyruk Hipotezi
İkili İş Gücü Piyasası Teorisi
Yüksek İş Gücü Verimliliği

6.Soru

Bilgi toplumu eğitim modelinde kişisel araştırma aşağıdaki ölçütlerden hangisinin karşılığı olarak yer almaktadır?


Öğretmenin rolü

 

Öğrencinin rolü

 

Öğrenme yöntemi

 

Eğitim programları

Başarı ölçütü


7.Soru

Aşağıdaki ülkelerden hangisi küçük ülke avantajını kullanarak bilgi toplumuna başarılı ve hızlı bir geçiş sağlamıştır?


Karadağ

İzlanda

Finlandiya

 Lihtenştayn

Lüksemburg


8.Soru

Aşağıda yer alan ifadelerden hangisi bilgi ekonomisinin temel özellikleri ile çelişmektedir?


Ekonominin fiziki yapılanmasına göre, sanal yapılanma bünyesel bir değişim olup; kurumsal yapı, işleyiş ve içerik olarak tümüyle değişime uğrar.
Üretici ve tüketici arasındaki, aracı insanlar, işletmeler ve işlevler, kendilerini, ekonomik değer yaratma zincirinin üst basamaklarına taşımadıkları süreci ortadan kalkma sürecine giriyor.
Yenilikler bilgi ekonomisini sürekli ateşlerken ürünler, sistemler, süreçler, pazarlar ve insanlar birlikte yenilenirler.
Bilgi hem üretirken hem tüketirken yenilenmesinin getirdiği öğrenme süreçlerinin karşılıklı aktarımı, üretici ile tüketiciyi birbirine daha bir yakınlaştırır.
Bilgi çağının kuruluşları ve iş sistemleri zaman ve mekandan bağımsız olarak değişik yerlerde ve her an gerçekleşebildiği için sorunsuz çalışmaktadırlar.

9.Soru

İlköğretim eğitiminin devlet tarafından ücretsiz sağlanması ve devletin çeşitli düzeylerde burs, barınma, yemek hizmetlerini vermesi eğitimin hangi özelliği ile ilgilidir?


Eğitimin yatırım ve tüketim özelliği
Eğitimin sürdürülebilir olması
Eğitimin dışşallığı
Erdemli mal özelliği
Yarı kamusal mal özelliği

10.Soru

Davit A. Kolb'un öğrenme çevrimi aşamaları aşağıdakilerden hangisiyle başlar?


Somut deneyim

Gözleme ve düşünme

Soyut kavramlaştırma

Aktif deney yapma

Uzatma


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eğitimin işçinin potansiyel verimliliğinin belirlenmesinde önemli bir etkisinin olmadığı görüşünü savunur?


Beşeri sermaye teorisi

Kuyruk hipotezi

İkili işgücü piyasası teorisi

Dördüncü sanayi devrimi

Eleme hipotezi


12.Soru

Klasiklerin serbest rekabet görüşü, Neo-Klasiklerde hangi modele dönüştü?


Statis denge

İdeal durum

Neo liberal

Tam 

Doğal


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eğitimin sağladığı temel kazanımlardan biri değildir?


İyi bir eğitim, iş olanaklarında istikrar ve düzen sağlamaya yardımcı olur.
İş koşullarındaki değişmelere uyabileme yeteneği, sosyal konum ve saygınlığın kazanılmasını sağlar.
Teknolojik gelişme olanağı sağlar ve böylece dolaylı olarak sermayenin verimliliğini etkiler.
Eğitilmiş insanların bireysel çıkarlarını daha kolay elde etmelerini sağlar.
Çalışma kapasitesi ile emeğin verimliliğini doğrudan doğruya etkileyerek geliştirir.

14.Soru

e-Devletler bir şampiyonlar ağı oluşturmalı, daha kesin bir biçimde çoğu özel şirkette olduğu gibi bilgi genel müdürlüğü(Chief Information Officer) pozisyonu olmalıdır.

Yukarıda önerilen çözüm yolu aşağıdaki e-Devlet engellerinden hangisine ilişkindir?


Liderlik başarısızlığı

Mali engeller

Güvensizlik

Kötü teknik tasarım

Zayıf koordinasyon


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bürokratik örgütler olarak Kamu kurumlarındaki yapısal özelliklerden birisi değildir?


Önceden belirlenmiş kurallara dayalıdır

Yetki alanları yasalarla belirlenmiştir

Belirli beceriler kazanmış insan kaynağına sahiptir

Çalışanların görevleri için gerekli kaynaklar üzerinde mülkiyet hakları yoktur

Bireyler kendi başlarına karar alabilir


16.Soru

Bilgi ekonomilerinin kurulumu bağlamında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki uçurumun büyümesini ifade eden kavrama ne ad verilir?


Dijital Bölünme

 

Dijital Uçurum

 

Dijital Verimlilik

 

Dijital Endeks

 

Dijital Farklılaşma


17.Soru

Enformasyon sektörlerine ait ürün ve hizmetler, üretim sürecinde hem _______ hem de ________ olma özelliğine sahiptir?


İhracat, ithalat

Yatırım, Maliyet

Maliyet, İthalat

Girdi, Çıktı

Maliyet, İhracat


18.Soru

Serbest rekabet yaklaşımında devletin temel görevi aşağıdakilerden hangisidir?


Bağımsızlığını ilan etmek

Sosyal güvenlik sağlamak

Tek bir lider seçmek

Davranış serbestliğini korumak

Rekabet ortamı yaratmak


19.Soru

AR-GE harcamaları kaç alt gruptan oluşur?


Sadece Uygulamalı araştırma grubu (tek)

Uygulamalı araştırma ve temel araştırma grubu (iki)

Geliştirme ve temel araştırma grubu (iki)

Temel araştırma, uygulamalı araştırma ve geliştirme (üç)

Geliştirme ve AR-GE (iki)


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eğitimin genel amaçları arasında sayılamaz?


İnsan gücünü geliştirme amacı
Sosyal eşitlik amacı
Tarım kültüründen koparma amacı
Eğitim ve öğretim kalitesinin ve etkinliğinin artırılması amacı
Ulusal kimliği geliştirme amacı