Bilgi Ekonomisi Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi(Porter'a göre) bir sektörde firmanın rekabet gücünün bağlı olduğu 5 temel unsurdan birisi değildir?


Tedarikçilerin pazarlık gücü

Alıcıların pazarlık gücü

Sektöre yeni girecek firma tehditleri

Küresel piyasaların durumu

Sektörde mevcut firmalar arasında rekabetin durumu


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi detaylı verinin bulunmaması durumunda bilgi üretiminin boyutlarını belirlemek amacıyla doğrudan incelenmesine gerek yoktur?


Eğitim harcamaları
Ticaret harcamaları
Araştırma geliştirme harcamaları
Ar-Ge harcamalarının finansal kaynakları
Bilgi ve iletişim teknolojisi harcamaları

3.Soru

E-Devlet'te güvenlik belirli bir takım kriterler göz önüne alınarak değerlendirilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu kriterlerden biri değildir?


Gizililik

Açıklık

Hesap verilebilirlik

Doğrulama

Güven


4.Soru

Ticari amaçla üretilmeyen, dolayısıyla firmaların ve kurumların kendi kullanımları için ürettikleri bilgiler aşağıdakilerden hangisidir?


Birinci bilgi sektörü

İkinci bilgi sektörü

Medyatik bilgi

Birikimli belge sektörü

Tüketici bilgi 


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin alet ve edevatta yurtlanarak, donanım durumuna dönüşmüş biçimidir?


Tasarım

Mikro biyoloji

Piyasa ekonomisi

Bilgi toplumu

Nano


6.Soru

16 yaşındaki Ozan, üniversiteye gitmek yerine bir teknoloji mağazasında çalışmaya başlamış ve üniversiteye giden akranlarına göre daha önce para kazanmaya başlamıştır. Bu durum eğitimin hangi maliyet türüne örnek olarak gösterilebilir?


Eğitimin doğrudan maliyetleri
Eğitimin fırsat maliyeti
Eğitimin özel maliyeti
Eğitimin kamu maliyeti
Eğitimin tüketim maliyeti

7.Soru

Eğitim harcamalarının hem tüketim hem de yatırım özelliği taşımasının nedeni nedir?


Eğitim için yapılan harcamaların uzun dönemde kişisel kazanç sağlaması
Bir kişinin aldığı eğitimin çevresindekilere fayda sağlaması
Eğitimle kazanılan bilgi ve birikimden ömür boyu yararlanılması
Kişilerin eğitim almaktan ve eğitim sonucu ilerleyen zamanlarından zevk alması
Eğitim sonucu yaratıcı beceri ve davranış biçimlerinin ortaya çıkması

8.Soru

Rönesans düşüncesi kaçıncı yüzyılda başlamıştır?


12. yüzyıl

13. yüzyıl

14. yüzyıl

15. yüzyıl

16. yüzyıl


9.Soru

Bilgi toplumu olmanın öncülüğünü aşağıda yer alan hangi iki ülke yapmıştır?


ABD ve Japonya
ABD ve Çin
AB ve Hindistan
Güney Kore ve Çin
Japonya ve AB

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ulusal rekabet avantajlarını dört temel unsurdan biri değildir?


Faktör Koşulları

Talep Koşulları

Bağlantılı ve Destek Endüstriler

Firma Stratejisi, Endüstriyel Yapı ve Rekabet

Kamuoyu yoklaması


11.Soru

Bir kimsenin örtük bilgisini bir başkasıyla paylaşması sürecinde meydana gelen örtük bilginin örtük bilgiye geçişi hangi kavramla açıklanabilir?


Sosyalleşme
Dışsallaşma
İçselleşme
Birleştirme
Sınıflandırma

12.Soru

I. Ekonomik kalkınma için sahip olunan yetenekleri, bilimsel ve teknolojik kapasiteyi, çalışanların bilgi ve yeteneklerini arttırmak II. Farklı bölgelerde yaşayan gruplar arasındaki eğitim farklarını azaltıp, eğitiminden yararlanmada fırsat eşitliğini sağlayarak gelir farklılıklarını en aza indirmek III. Temel eğitimden her bireyin faydalanabileceği bir ortam yaratmaktır.IV. Ulusal dili ve ideolojiyi yaymak Yukarıdakilerden hangileri eğitimin genel amaçlarından sosyal eşitlik amacı ile ilgilidir?


I ve II
I ve III
II ve III
II ve IV
III ve IV

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi birinci bilgi sektörünün alt kategorilerinden değildir?


Bilgi üretimi ve buluş endüstrileri

 

Bilgi dağıtımı ve haberleşme endüstrileri

 

Elektronik eşya endüstrisi

 

Risk yönetimi endüstrileri

 

Araştırma ve koordinasyon endüstrileri


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eğitimin özelliklerinden biri değildir?


Eğitimin dışsallıkları vardır.

 

Eğitim kamusal bir maldır.

 

Eğitim erdemli bir maldır.

 

Eğitimin getirileri vardır.

 

Eğitim yatırım özelliği taşımaktadır.


15.Soru

Bilgi ekonomisi olarak kabul edilen ülkelerden hangisinin 2000-2009 yılları arasında kamu sektörü eğitim harcamalarının GSYİH içindeki payı en düşüktür?


ABD
Almanya
Fransa
İngiltere
Japonya

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi e-Devlet engelleri kapsamındaki kategorilerden birisi değildir?


Liderlik

Mali engeller

Zayıf koordinasyon

Güvensizlik

Dijital bölünmeler ve Seçimler


17.Soru

Piyasalarda ekonomik amaç ve çıkarlarını gerçekleştirmek isteyen ekonomik birimler arasında, zaman içinde ortaya çıkan bir yarış ve karşıtlık şeklindeki ilişki süreci nedir?


Pazar

Ekonomik denge

Ekonomik rekabet

Ekonomik ayrışım

Ekonomik gelişmişlik


18.Soru

Sanayi toplumunun arz ve talep dengesine dayalı görünmez elin fiyatları düzenlediği ilkesi, bilginin üretimi ile birlikte yerini hangi ilkeye bırakmıştır?


Yenilik ve yenilikçi amaçlar ilkesi
Teknolojik ilerleme ilkesi
Bilginin kullanımı ilkesi
Bilgi toplumuna yönelme ilkesi
Karşılıklı etkileşim ilkesi

19.Soru

Aşağıdaki rekabet stratejilerinden hangisinde firma daha çok statik ve istikrarlı bir sektörde, kendine biçtiği rolle yetinmekte, konumunu koruma, kar maksimizasyonu ve maliyet minimizasyonu ile yetinmektedir?


Orta yol stratejisi

Savunmacı strateji

Yetkinlikleri kullanma stratejisi

Oyun teorisi

Eşikte rekabet


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ekibin ve kurumun bilgi üretiminin desteklenmesi sürecinde yer almaz?


Pasif empatinin artırılması.

Güven yaratmak.

Karşılıklı yardım davranışının içselleştirilip yerleşmesi.

Yargılamada ölçülü davranmak.

Cesaretlendirmek.