Çalışma Ekonomisi 1 Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 13 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Emek talebini incelerken sermaye (K) sabit ve emek (L) değişken ise …………(A)……..dönem, her iki faktör de değişken ise ………(B)………..dönem olduğunu bilmemiz gerekir.

Yukarıda yer alan (A) ve (B) boşluklarına gelmesi gereken ifadeler hangi seçenekte tam ve doğru olarak verilmiştir?


(A) kısa dönem - B (uzun dönem)

(A) uzun dönem - B (kısa dönem)

(A) kısa dönem - B (belirsiz dönem)

(A) uzun dönem - B (ikinci dönem)

(A) birinci dönem - B (ikinci dönem)


2.Soru

Diğer şeyler eşitken İİBF mezunlarının yapabilecekleri iki işten banka memurluğunun  ücretinin artması sigortacılık arzını nasıl etkiler?


Sigortacılık arz eğrisi sola doğru kayar

Sigortacılık arz eğrisi sağa doğru kayar

Sigortacılık arz eğrisi üzerinde aşağıdan yukarıya doğru hareket olur

Sigortacılık arz eğrisi üzerinde yukarıdan aşağıya doğru hareket olur

Sigortacılık arzında herhangi bir değişme olmaz


3.Soru

Ücret oranı ve ücret dışı gelir veri iken bireyin elde edebileceği bütün gelir ve çalışma süresi kombinasyonlarını gösteren eğridir. Bu eğriye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Bütçe Kısıtı

Farksızlık Eğrisi

Gelir Etkisi

İkâme Etkisi

Geriye Kıvrımlı Bireysel Emek Arz Eğrisi


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tam rekabetçi piyasadaki bir firmanın kısa dönem emek talep eğrisini gösterir?


Piyasa emek talep eğrisi

Emeğin marjinal ürün geliri eğrisinin negatif eğimli kısmı

Eş ürün eğrisinin negatif eğimli kısmı

Toplam gelir eğrisi

Toplam ürün eğrisi


5.Soru

Grafikte verilen "Geriye Kıvrımlı Bireysel Emek Arzı" eğrisinde X-Z noktaları arasında hangi etki geçerlidir?


İkame etkisi

Gelir Etkisi

İşsizlik etkisi

Piyasa etkisi

Ürün etkisi


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ücret oranı ile istihdam düzeyinin ters yönde ilişkili olmasının sonucudur?


Ücret oranları düşük olduğu için

Emek talebi türetilmiş talep olduğu için

Arz faktörleri sabit olduğu için

Emeğin marjinal ürünün azalması

Emek talebinin ücret esnekliğinin negatif işaretli olması


7.Soru

Çalışma ekonomisinin ana konusu nedir?


Sermaye piyasaları

Emek piyasaları

Sanayi

Ticaret

Enerji


8.Soru

"Cesareti kırılmış işçiler" kimlerdir?


İşsiz kalan ve çalışmak istediği hâlde iş bulamadığı için iş aramaktan vazgeçen kişiler

Çalısma çağı dışında oldugu hâlde çalışmak zorunda olan çocuklar

Yaşlılar

Ev kadınları

Engelliler


9.Soru

Kısa ve uzun dönem emek talep eğrileri arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


Kısa dönem emek talep eğrisinin istihdamdaki değişime daha fazla duyarlı olması

Kısa dönem emek talep eğrisinin istihdamdaki değişime daha az duyarlı olması

Uzun dönem emek talep eğrisinin ücret değişimine daha az duyarlı olması

Kısa dönem emek talep eğrisinin ücret değişimine daha az duyarlı olması

Kısa dönemde emek talebinin ikame etkisi sebebiyle azalması


10.Soru

I. Firmanın faaliyet gösterdiği ürün piyasası ne kadar rekabetçi ise o firmanın
emek talebi esnekliği o derece azalacaktır.

II. Ürün talebi esnekse fiyat artışı satışlarda büyük miktarda azalmaya neden olacak, bu da emek talebini düşürecektir.

III. Ürün talebi esnekse fiyatlarda meydana gelen düşüş, mala olan talebi arttıracağından, emek talebinde önemli ölçüde bir artışa neden olacaktır.

Ürün talebinin esnekliği ile o ürünün üretiminde kullanılan emeğe olan talebin
esnekliği ilişkisi bakımından yukarıda verilenlerden hangisi/ hangileri doğrudur?


I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III

Yalnız I


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 'ikame etkisini' açıklamaktadır?


Ücret artışlarının emek arzını nasıl değiştireceğini gösteren etkidir.

Gelir sabitken ücret değişimine bağlı olarak çalışma süresinin nasıl değişeceğini gösteren etkidir.

Ücret düşüşlerinin çalışma koşullarını nasıl etkileyeceğini gösteren etkidir.

Ücret oranı ve ücret dışı gelirin emek piyasasını nasıl yönlendireğini gösteren etkidir. 

Düşük ücret düzeylerinde çalışma süresinin nasıl şekilleneceğini gösteren etkidir.


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi farksızlık eğrisi için doğru bir ifadedir?


Üzerindeki her noktada farklı gelir ve boş zaman kombinasyonları ile aynı fayda düzeyini gösteren eğridir.

Ücret oranı ve ücret dışı gelir veri iken bireyin elde edebileceği bütün gelir ve çalışma süresi kombinasyonlarını gösteren eğridir.

Düşük ücret düzeylerinde ikâme etkisi sebebiyle pozitif, yüksek ücret düzeylerinde ise gelir etkisi sebebiyle negatif eğimli arz eğrisidir.

Emek piyasasında çeşitli ücret düzeyleri ile çalışma süreleri arasındaki ilişkiyi gösteren eğridir.

Gelir sabitken ücret değişimine bağlı olarak çalışma süresinin nasıl değişeceğini gösteren etkidir.


13.Soru

İktisadın temel konularından olan Nedret Kanunu'na göre, miktarı azalan şey değerlenecektir. bu durum farksızlık eğrisinin özelliklerinden hangisinin bir nedenidir?


Farksızlık eğrisi konvekstir

Farksızlık eğrisi negatif eğimlidir

Farksızlık eğrisi kesişmez

Farksızlık eğrisi orjinden uzaklaştıkça daha yüksek fayda sağlar

farksızlık eğrisi farklı gelir-boş zaman tercihlerini gösterir