Çalışma Ekonomisi 1 Ara 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Belirli bir dönemde bir firmanın, iş kolunun veya ülkenin ürettiği toplam reel üretim miktarının, bu üretimin elde edilmesi için kullanılan toplam emek-saat miktarına bölünmesiyle elde edilen oran aşağıdakilerden hangisidir?


Eksik istihdam

İşsizlik oranı

Emek verimliliği

Bağımlılık oranı

İşgücüne katılma oranı


2.Soru

Ücret oranındaki bir değişmeye bağlı olarak sermayenin emek yerine kullanılması nedeniyle emek talebinde meydana gelen değişme aşağıdakilerden hangisidir?


İkâme Etkisi

Ölçek Etkisi

Arz Etkisi

Talep Etkisi

Sermaye Etkisi


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çalışma ekonomisinde;  "mikroekonomik" konulardan biridir?


İstihdam ve işsizlik

Verimlilik

Kişisel kazançların dağılımı

Ücret yapısı

Emeğin kalitesi


4.Soru

5. Bir ülkedeki nüfusun üretici durumda bulunan yani ekonomik faaliyete katılan kısmına ne ad verilir?


İstihdam edilenler

İşgücü

İşsiz

Aktif nüfus

Çalışma çağındaki nüfus


5.Soru

Gelir sabitken ücret değişimine bağlı olarak çalışma süresinin nasıl değişeceğini gösteren etki aşağıdakilerden hangisidir?


İkame

Gelir

Farksızlık

Bütçe kısıtı

Emek arzı


6.Soru

Emek piyasalarının özellikleri ile ilgili aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?


Başlıca işlevi talebin arzı geçmesini sağlamaktır.

Emeğini arz edenlerin oluşturduğu piyasalardır.

Emeğin satılıp satın alındığı ilkesine dayanmaktadır.

İş ve işgücü bulmanın zorluklarından beslenmektedir.

Tüm piyasalar arasında en büyük önem taşıyanıdır.


7.Soru

Ücret oluşumunu açıklarken kendi çalışma süresini hür bir şekilde seçebilen bir kişinin zamanını çalışmak ile boş zaman (çalışma dışında kalan faaliyetler) arasında faydasını maksimize edecek (ençoklayacak) şekilde nasıl dağıtacağı sorusundan hareket eden teori aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir? 


Neoklasik teori 

Klasik Teori 

Keynesyen Teori 

Monetarist Teori

Post Keynesyen Teori 


8.Soru

____________ bir malın diğer mal ve hizmetlere göre arzu edilebilirliği hakkında kişilerin psikolojik hisleri ve sezgileridir.

Verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi yerleştirilmelidir?


Tercihler

Farklılıklar

Fikirler

İhtiyaçlar

Öncelikler


9.Soru

Yukarıdaki tabloda “Tam Rekabetçi Bir Firmanın Kısa Dönem Üretim ve İstihdam Değerleri” verilmiştir. Tabloya göre “Emeğin Marjinal Ürünü” değerlerini gösteren (3) numaralı sütunun tam ve doğru olarak gösterimi hangi seçenekte yer almaktadır?10.Soru

Emek talep esnekliğini belirleyen unsurlar ………………………………… adı altında ele alınmaktadır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


Azalan Verimler Kanunu

Mahreçler Kanunu

Marshall Hicks Türetilmiş Talep Kanunları

Talep Esnekliği Kanunu

Marjinal Verim Kanunu


11.Soru

Diğer şeylerde değişme yokken hükumetin iş makinelerinden alınan vergileri önemli ölçüde azalttığını varsayalım. Bu durum vinç operatörleri talebini nasıl etkiler?


Konu sermaye ile ilgilidir. Vinç operatörü talebi bundan etkilenmez

Vinç operatörü talep eğrisi üzerinde yukarıdan aşağıya hareket olur

Vinç operatörü talep eğrisi üzerinde aşağıdan yukarıya hareket olur

Vinç operatörü talep eğrisi bütün olarak sağa doğru kayar

Vinç operatörü talep eğrisi bütün olarak sola doğru kayar


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi emek piyasalarını diğer piyasalardan ayıran özelliklerden biri değildir?


Emek istihdamı, çalışan ve çalıştıran arasında kişisel bir ilişkiyi ifade eder.

Emek piyasasına arz edilen emek büyük ölçüde heterojenlik gösterir.

Farklı birçok işi içine alan tek bir emek piyasası bulunmaktadır.

Piyasa hakkında hem işveren hem de işçi bakımından bilgi eksikliği vardır.

İşçinin pazarlık gücü nispi olarak azdır, pazarlık gücü alıcılar lehinedir.


13.Soru

Ülkeler arasında yaygın olan yaş sınırına göre çalışma çağındaki nüfusun yaş aralığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


14-50

15-64

18-64

18-72

18-56


14.Soru

Gelir sabitken ücret değişimine bağlı olarak çalışma süresinin nasıl değişeceğini gösteren eğriye ne ad verilir?


Çalışma etkisi

Gelir etkisi

Gücenmişlik etkisi

İkame etkisi

Boş zaman etkisi


15.Soru

Uzun dönemde emek talebi analiz edilirken üretimde kullanılan sermaye/emek kombinasyonuna teknolojinin sınır getirip getirmediği aşağıdakilerden hangisi yardımıyla incelenir?


Eş maliyet doğrusu

Bütçe kısıtı

Farksızlık eğrisi

Eş ürün eğrisi

Üretim imkanları eğrisi


16.Soru

Emek piyasasında çeşitli ücret düzeyleri ile çalışma süreleri arasındaki ilişkiyi gösteren eğri aşağıdakilerden hangisidir?


Farksızlık eğrisi

Bütçe kısıtı eğrisi

Piyasa emek talebi eğrisi

Piyasa emek arzı eğrisi

Geriye kıvrımlı bireysel emek arz eğrisi


17.Soru

Tam rekabetçi bir firma için emeğin marjinal ürün geliri aşağıdakilerden hangisi ile hesaplanır?


Emeğin Marjinal Ürünü X Ücret Oranı

Emek Miktarı X Ücret Oranı

Üretim / Emeğin Marjinal Ürünü

Üretim X Marjinal Gelir

Malın Fiyatı X Emeğin Marjinal Ürünü


18.Soru

I. Emek talebi esnekse ücret oranındaki bir değişiklik toplam ücret ödemesinin ters yönde hareketine neden olur. 

II. Emek talebi esnek değilse, ücret oranındaki bir değişiklik toplam ücret ödemesinin de aynı yönde değişmesine neden olur. 

III. Emek talebi esnek değilse, ücret oranındaki bir değişiklik toplam ücret ödemesinin ters yönde hareketine neden olur. 

Emek talep esnekliği ve toplam ücret ödemesi arasındaki ilişki hakkında yukarıda verilenlerden hangisi/ hangileri doğrudur?


Yalnızca III

I ve III

I ve II

II ve III

I, II ve III


19.Soru

"Ücret oranı ve ücret dışı gelir veri iken bireyin elde edebileceği bütün gelir ve çalışma süresi kombinasyonlarını gösteren eğridir." ifadesi aşağıdakilerden hangisi için söylenir?


Farksızlık eğrisi

Gelir etkisi

Bütçe kısıtı

İkame etkisi

Geriye Kıvrımlı Bireysel Emek Arz Eğrisi


20.Soru

Üzerindeki her noktada farklı gelir ve boş zaman kombinasyonları ile aynı fayda düzeyini gösteren eğri _____________ eğrisidir.

Aşağıdakilerden hangisi verilen boşluğa yerleştirilmelidir?


Gelir

Boş zaman

Farksızlık

Fayda

Maliyet