Çalışma Ekonomisi 1 Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir meslekte iş gücünün çalışma kararını etkilemez?


İşveren sayısının artması

İşlerin ücret dışı yönleri

Ücret dışı gelir

Bireylerin boş zamanı tercih etmeleri

Diğer ücret oranları


2.Soru

'Geriye kıvrımlı bireysel emek arz eğrisi ........ ücret düzeylerinde .......sebebiyle ....../.....ücret düzeylerinde .......sebebiyle .....dir'

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan alanları sırası ile aşağıdakilerden hangisi doğru bir şekilde tamamlar?


düşük- ikame etkisi- pozitif/ yüksek- gelir etkisi- negatif

düşük- gelir etkisi- pozitif/ yüksek- ikame etkisi- negatif

yüksek- ikame etkisi- pozitif/ düşük- gelir etkisi- negatif

düşük- dışlama etkisi- negatif/ yüksek- yayılma etkisi- pozitif

düşük- yayılma etkisi- negatif/ yüksek- dışlama etkisi- pozitif


3.Soru

Eş maliyet doğrusunun eğimi aşağıdakilerden hangisidir?


Ücret oranının pozitif değeri

Ücret oranının negatif değeri

Emeğin fiyatı ile sermayenin fiyatının birbirine oranının negatif değeri

Sermayenin fiyatı ile emeğin fiyatının birbirine oranının pozitif değeri

Sermayenin fiyatının negatif değeri


4.Soru

Çalışma süresinin yetersizliği nedeniyle ilave bir iş arayan ve bu işte çalışmaya müsait olanların durumunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Eksik istihdam

Zamana dayalı eksik istihdam

Yetersiz istihdam

Emek Verimliliği

Gelire dayalı yetersiz istihdam durumu


5.Soru

Aktif nüfusü 60 milyon olan bir ülkede işgücünün nüfusu 50 milyon iken istihdam edilenlerin sayısı 30 milyon ise istihdam oranı yüzde kaçtır?


%50

%60

%55.5

%66.6

%75


6.Soru

Türkiye İstatistik Kurumunun tanımına göre; “istihdam edilenler,.................(1) ve işbaşında olmayanlar olarak ikiye ayrılırlar. ..............(2); yevmiyeli, ücretli, maaşlı, kendi hesabına, işveren ya da ücretsiz aile işçisi olarak referans dönemi içinde .....................(3) ekonomik faaliyette bulunan kişilerdir. İşbaşında olmayanlar ise işi olanlardan, çeşitli nedenlerle referans döneminde işlerinin başında bulunmayan ancak işleri ile ilişkileri devam eden kişilerdir.

Yukarıdaki parçada numaralandırılmış yerleri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


(1) Kurumsal nüfus

(2) işbaşında olanlar

(3) en az bir saat

(1) işsizler

(2) işbaşında olanlar

(3) referans haftasında

(1) işbaşında olanlar

(2) istihdamda olanlar

(3) haftada 45 saat

(1) işbaşında olanlar

(2) işbaşında olmayanlar

(3) en az bir saat

(1) işbaşında olanlar

(2) işbaşında olanlar

(3) en az bir saat


7.Soru

Aşağıdaki kavramlardan hangisi "Emek talebinin diğer üretim faktörlerinin fiyatlarındaki değişmelere ne ölçüde duyarlı olduğunun göstergesi" ifadesine karşılık gelmektedir?


Arz esnekliği

Ürün talep esnekliği

Üretilen malın fiyat esnekliği

Emek talep esnekliği

Emek talebinin çapraz ücret esnekliği


8.Soru

Karını maksimize etmek isteyen işveren, işe alacağı son işçinin firmaya sağladığı parasal getiri maliyetinden büyükse nasıl hareket eder?


İstihdamı azaltır.

İstihdamı artırır.

İstihdamı kaldırır.

İstihdamı sabit yapar.

İstihdamı denge rakamlarına getirir.


9.Soru

Emek talep esnekliği değerinin bir (1) olması durumunda aşağıdaki durumlardan hangisi söz konusudur?


Ücret oranındaki artış emek talebini hiç etkilemiyor.

Ücret oranındaki artış emek talebini oransal olarak daha az etkiliyor.

Ücret oranındaki artış emek talebindeki artışa eşit oluyor.

Ücret oranındaki artış emek talebini oransal olarak daha fazla etkiliyor.

Cari ücretin üzerinde hiçbir işçi istihdam edilmiyor.


10.Soru

İşverenlerin mal ve hizmet üretebilmek için talep ettiği “Emek” kavramı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Emek talebini etkileyen ücret dışı unsurlar vardır.

Kısa dönemde piyasalarda emek değişken faktördür.

Başta ücretler olmak üzere çok sayıda unsura bağlı olarak emek talebi artar ve azalır.

Günlük hayatta, emek piyasalarında firmaların işgücüne olan talepleri sabit seyir izler.

Emek talebinin türetilmiş bir talep olduğu gerçeği emek piyasalarının en belirgin özelliğidir.


11.Soru

Bir firmanın belirli bir miktarda üretimi sağlayabilmesi için kullanabileceği çeşitli emek ve sermaye kombinasyonlarını gösteren aşağıdakilerden hangisidir?


Eş-ürün Eğrisi

Eş-maliyet Doğrusu

Piyasa Emek Talep Eğrisi

Kısa Dönem Emek Talep Eğrisi

Emeğin Marjinal Ürün Geliri


12.Soru

Emek piyasasındaki genel kabul görmüş standart tanımları hangi kurum oluşturmaktadır?


 Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)

Dünya Bankası (WB)

NATO

IMF

Birleşmiş Milletler (UN)


13.Soru

Hem emek hem de sermaye faktörleri değişken olduğunda ücret oranı ile firmanın istihdam düzeyi arasındaki ilişkiyi gösteren eğri aşağıdakilerden hangisidir?


Eş-ürün eğrisi

Eş-maliyet eğrisi

Piyasa emek talep eğrisi

Kısa dönem emek talep eğrisi

Uzun dönem emek talep eğrisi


14.Soru

Diğer unsurlarda bir değişme yokken sermaye fiyatının ucuzlaması eş maliyet doğrusunda nasıl bir değişikliğe yol açar?


Eş maliyet doğrusu başlangıca göre basıklaşır.

Eş maliyet doğrusu başlangıca göre dikleşir.

Eş maliyet doğrusunda herhangi bir değişiklik olmaz.

Eş maliyet doğrusu öncekine paralel biçimde sağa kayar.

Eş maliyet doğrusu öncekine paralel biçimde sola kayar.


15.Soru

Normal çalışma süresinden az çalışan Hasan Bey ilave çalışmaya müsait ve isteklidir.

Hasan Bey'in emek piyasalarındaki konumu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Cesareti kırılmamış işgücü

İkame etkisikuvvetliolanbirey

Zamana Dayalı Eksik İstihdam

Yüksek insan sermayesi yatırımına sahip

İşsiz


16.Soru

Koordinat sisteminde K ve L düzleminde çizilen ''Eş Maliyet Doğrusunun'' K eksenini kestiği yer aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi noktayı göstermektedir? 


Firmanın elindeki tüm maliyet bütçesi ile satın alabileceği maksimum Sermaye miktarını göstermektedir. 

Firmanın elindeki tüm maliyet bütçesi ile satın alabileceği maksimum Emek miktarını göstermektedir. 

Firmanın elindeki tüm maliyet bütçesi ile satın alabileceği maksimum Sermaye ve Emek miktarını göstermektedir. 

Firmanın elindeki tüm maliyet bütçesi ile satın alabileceği minimum Emek ve  Sermaye miktarını göstermektedir. 

Firmanın elindeki tüm maliyet bütçesi ile satın alabileceği ortalama Emek ve  Sermaye miktarını göstermektedir. 


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "Eş-maliyet doğruları"nın özelliklerinden değildir?


Eş-maliyet doğrularının başlıca özelliği, “negatif eğimli olmaları” dır.

Eğiminin sabit ve faktör fiyatlarının birbirine oranına (w/r) eşit olmasıdır.

Üretim bütçesindeki değişikliklerin eş-maliyet doğruları ile gösterilebilmesidir.

Faktör fiyatlarındaki değişikliklerin eş-maliyet doğruları ile gösterilebilmesidir.

Faktörlerin birbirlerini mükemmele oldukça yakın bir şekilde ikame etmeleri gerekmektedir.


18.Soru

"Sigortacılık ve muhasebecilik mesleklerinden sigortacılığın ücretinde bir değişme yokken muhasebeciliğin ücreti artarsa, muhasebeci olmak daha cazip hale gelecek, bu işi seçenlerin sayısı artarken sigortacılığı seçenlerin azalacaktır." Yukarıda verilen örnek emek arzını etkileyen ücret dışı unsurlardan hangisi kapsamındadır?


Ücret dışı gelir

İşlerin ücret dışı yönleri

Emek piyasasında işçi sayısının artması

Diğer ücret oranları

Bireylerin boş zamanı tercih etmeleri


19.Soru

I- Doğuştan objektiftir, II- Psikolojik his ve sezgilerdir, III- Kişiden kişiye farklılık gösterir, IV- Öncelik açısından sıralanabilir

Aşağıdakilerden hangisi tercihlerin özellikleri arasında sayılamaz?


Sadece I

Sadece II

Sadece III

Sadece IV 

II ve IV


20.Soru

Emek talep eğrisinin negatif eğimli olması, aşağıdakilerden hangileri arasında ters yönlü bir ilişki olduğunu gösterir?


Ücret oranı - istihdam düzeyi

Ücret oranı - işyeri maliyeti

İşgücü maliyeti - ücret talep düzeyi

İstihdam düzeyi - verimlilik

Verimlilik - işgücü maliyeti