Çalışma Ekonomisi 1 Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kârını maksimize etmek               isteyen işveren, işe alacağı son işçinin firmaya sağladığı ….(A)……. maliyetinden (W) ……..(B)…….olduğu müddetçe istihdamı arttıracak, ……..(C)……….. olduğunda ise istihdamda durma noktasına ulaşılacaktır.

Yukarıdaki parçada verilen (A), (B) ve (C) boşluklarına gelmesi gereken ifadeler hangi seçenekte tem ve doğru olarak verilmiştir?


(A) parasal getiri (MRPL)

(B) büyük olduğu MRPL=W

(C) TP=W

(A) parasal getiri (MRPL)

(B) büyük olduğu TP=MP

(C) MRPL=W

(A) reel getiri (TP/P)

(B) büyük olduğu MRPL=W

(C) MRPL=W

(A) marjinal maliyet (MC)

(B) büyük olduğu MRPL=W

(C) MRPL=W

(A) parasal getiri (MRPL)

(B) büyük olduğu MRPL=W

(C) MRPL=W


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çalışma ekonomisinde; emeğin makroekonomik yönü ile ilgilidir?


Emek arzı

Çalışma-boş zaman kararı

Verimlilik

Katılma oranları

Emek talebi


3.Soru

Gelir sabitken ücret değişimine bağlı olarak çalışma süresinin nasıl değişeceğini gösteren etkiye ne ad verilir?


Gelir etkisi

İkame etkisi

Ücret etkisi

Bütçe etkisi

Emek arz kararı


4.Soru

Ücret oranı ve ücret dışı gelir veri iken bireyin elde edebileceği bütün gelir ve çalışma süresi kombinasyonlarını gösteren eğriye ne ad verilir?


Tam eşitlik doğrusu

Eş maliyet doğrusu

Eş ürün eğrisi

Bütçe kısıtı

Farksızlık eğrisi


5.Soru

Eş-ürün eğrilerinin orijinden bakıldığında dış bükey olmaları hangi kavram ile ilgildir?


Marjinal hasılat oranı

Azalan marjinal teknik ikâme oranı

Ücret oranı

Kar oranı

Artan verim oranı


6.Soru

Bir emek talep eğrisinin orta noktasının esneklik değeri nedir?


Bire eşittir

Sıfıra eşittir

Sonsuzdur

Birden büyük sonsuzdan küçüktür

Sıfırdan büyük birden küçüktür


7.Soru

Aşağıdaki kavramlardan hangileri eksik istihdam tanımı içinde yer almaktadır?

I. Kişi, işin gerektirdiğinden daha fazla formel
eğitime sahiptir.

II. Kişi, formel eğitimi dışındaki bir alanda gönülsüz olarak çalışmaktadır.

III. Kişi, işin gerektirdiğinden daha fazla iş deneyimine ve niteliğe sahiptir.

IV. Kişi, gönülsüz olarak yarı zamanlı, geçici  veya kesintili istihdamdadır.

V. Kişi, bir önceki işinden % 20 veya daha az  kazanmaktadır (çalışma hayatına yeni girenler için aynı mesleki nitelikteki kişilerden % 20 az kazanması koşulu aranır).


I,II,III,IV ve V

II,III,IV ve V

IV ve V 

I,II ve III 

I,IV ve V 


8.Soru

Aktif nüfusun 70 ve istihdam edilenlerin 35 kişi olduğu bir ekonomide istihdam oranı kaçtır?


% 100

%50

%150

%3,5

%7


9.Soru

Emek talebini esneklik değerine göre beş grupta toplanmaktadır aşağıdakilerden hangisi bunlarda birisi değildir?


Ed= 0

Ed<1

Ed=1

Ed>1

Ed>0


10.Soru

Ücret sabitken gelir değişimine bağlı olarak çalışma süresinin nasıl değişeceğini gösteren etkiye ne ad verilir?


Gelir etkisi

İkame etkisi

Bireysel emek arz

Piyasa emek arz

Bütçe kısıtı


11.Soru

Farklı emek talep esnekliklerinin gösterildiği şekilde A ve B boşluklarına gelmesi gereken ifadeler hangi seçenekte tam ve doğru olarak verilmiştir?


A; Ed=-1 ve B; Ed=1

A; Ed=2 ve B; Ed=-2

A; Ed=1 ve B; Ed=0

A; Ed=0 ve B; Ed=0

A; Ed=0 ve B; Ed=1


12.Soru

Emek talep esnekliği sonsuz ise emek talep eğrisinin şekliile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur


Belli bir ücret düzeyinde yatay eksene paraleldir

Belli bir istihdam düzeyinde dikey eksene paraleldir

Negatif eğimli dik bir eğridir

Negatif eğimli yatık bir eğridir

Belli bir ücret düzeyine kadar pozitif, ondan sonra negatif eğimlidir


13.Soru

Çapraz esneklik değerleri pozitif ya da negatif işaret taşıyabilir. Bu durum faktörler arasındaki ilişkinin türüne bağlıdır. Çapraz esneklik değeri pozitif ise bunlar .................. faktörlerdir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


ikâme

tamamlayıcı

emek yoğun

sermaye yoğun

ucuz


14.Soru

Aşağıda yer alan kavramlardan hangileri emek verimliliğini etkiler?

I. Teknolojik gelişmeler,

II. Uzmanlaşma,
III. Emek hareketliliği,

IV. Toplumdaki verimlilik kültürü
V.  Kamu politikaları


I,II,III,IV ve V 

I,II ve III

III,IV ve V 

I,II ve IV 

I,III ve V 


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "Kısa Dönem Emek Talep Eğrisi" ni açıklar?


Veri faktör miktarlarında ve teknoloji düzeyinde üretilebilecek çıktı miktarını gösteren matematiksel bir eşitliktir.

Sermaye ve diğer bütün faktörler sabitken ücret oranı ile firmanın emek talep miktarı arasındaki ilişkiyi gösteren eğridir.

Bir firmanın belirli bir miktarda üretimi sağlayabilmesi için kullanabileceği çeşitli emek ve sermaye kombinasyonlarını gösteren eğridir.

Hem emek, hem de sermaye faktörleri değişken olduğunda ücret oranı ile firmanın istihdam düzeyi arasındaki ilişkiyi gösteren eğridir.

Ücret artışı veya azalışı sonucunda firmanın optimal üretim düzeyinin değişmesine bağlı olarak emek talebinde meydana gelen değişmedir.


16.Soru

Emek talep esnekliği değerinin sıfır (0) olması durumunda aşağıdaki durumlardan hangisi söz konusudur?


Ücret oranındaki artış emek talebini hiç etkilemiyor.

Ücret oranındaki artış emek talebini oransal olarak daha az etkiliyor.

Ücret oranındaki artış emek talebindeki artışa eşit oluyor

Ücret oranındaki artış emek talebini oransal olarak daha fazla etkiliyor

Cari ücretin üzerinde hiçbir işçi istihdam edilmiyor.


17.Soru

İstihdam kararı verilirken son işçinin maliyeti ile getirisi mukayese edilir son işçinin maliyeti ve getirisi nedir?


Ürün değeri ve çarpan etkisi.

Ücret oranı ve marjinal ürün.

İşçinin toplam ürünü ve para birimi cinsi.

Adet cinsinden değeri ve toplam ürün sağlama.

Pratikte karşılaştırma değeri ve önemli problemler.


18.Soru

Q = f (K, L, T) fonksiyonunda L harfi aşağıdakilerden hangisini simgelemektedir?


Üretim

Emek

Tüketim

Sermaye

Teknoloji


19.Soru

I- Sigara , II- Otomobil , III- Beyaz Eşya, IV- Petrol Ürünleri

Yukarıda sayılan sektörlerin hangisinde emek talep eğrisinin esnek olmaması beklenebilir?


I ve IV

II ve III

I ve II

II ve IV

Sadece II


20.Soru

Ücret artışı veya azalışı sonucunda firmanın optimal üretim düzeyinin değişmesine bağlı olarak emek talebinde meydana gelen değişmeyi açıklayan kavram aşağıdaki seçeneklerden verilen kavramlardan hangisidir? 


Ölçek Etkisi 

Marjinal Etki 

Faktör Verimliliği Etkisi 

Uzun Dönem Etki 

Kısa Dönem Etki