Çalışma İlişkileri Tarihi Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Osmanlı İmparatorluğu döneminde çalışan örgütlenmeleri ile ilgili verilen bilgilere dair verilen seçeneklerden hangisi yanlıştır?


Sendikalar II.Meşrutiyet ilanına kadar yasaklanmıştır.

Yasaklı zaman dilimlerinde çalışanların örgütlenmeleri dernekler ile sağlanmıştır.

II.Meşrutiyet’ten sonra çalışan örgütlenmelerinde artış olmuştur.

II.Meşrutiyet sonrasında artan örgütlenmeler siyasi temelli oluşmuştur.

II.Meşrutiyet öncesinde ulusal örgütlenmeler ortaya çıkmıştır.


2.Soru

Kıdem tazminatı kurumu Türk iş hukukuna ilk defa aşağıdakilerden hangisi ile girmiştir?


Milletler Cemiyetine üye olunması 

Uluslararası Çalışma Örgütüne üye olunması 

Sendika hakkının verilmesi. 

İş ve İşçi bulma Kurumunun kurulması. 

İş Kanununun çıkması


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, günümüz anlamında bir işverene bağımlı olarak çalışan, çalışması büyük ölçüde süreklilik gösteren, ücret geliri başat olan işgücü kategorisine verilen isimdir?


İşçi

Grev

Sendika

Emekli

Memur


4.Soru

Ereğli Kömür Havzası’na İlişkin Yasalar kaç yılında yürürlüğe girmiştir?


1919

1921

1924

1927

1930


5.Soru

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu'na göre hafta tatili kaç saat kabul edilmektedir?


12

24

35

40

48


6.Soru

1930’lu yılların sonunda ve 1940’lı yılların başında, toplam işçilerin yarıdan fazlası kaç ilde yoğunlaşmıştır?


1

2

3

4

5


7.Soru

Tarihi diğer bilim dallarından ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?


Sosyal bilim olarak değerlendirilmesi

Kendine özgü metodolojik sorunları olması

Geçmiş dediğimiz zaman dilimiyle ilgilenmesi

Doğa bilimleri arasında yer alması

Çalışma ilişkilerini incelemesi


8.Soru

Osmanlı'da önceleri devlet mülkiyetinde olan tarım arazileri ne zaman özel mülkiyete geçecek şekilde yasayla düzenlenmiştir?


1858

1878

1898

1908

1868


9.Soru

Çalışma ilişkileri kavramına ilişkin verilen özelliklerden hangisi doğrudur?


İşgücü içerisindeki farklı kategoriler arasında kurulan çalışma ilişkileri saf bir biçimde bulunmaktadır.

İşgücü içerisindeki farklı kategoriler arasındaki ilişkiler çeşitlilik göstermemektedir.

Aynı anda birbirinden farklı çalışma ilişkileri bir arada bulunamaz.

Bu kavram aynı zamanda işçilerle işverenler arasındaki ilişkiyi inceleyen sosyal bir disiplini nitelemektedir.

Tarihin değişik dönemlerinde işgücü kategorileri birbirine benzerlik göstermektedir.


10.Soru

Sendikalar konusunda hiçbir düzenleme yapmayan İş Kanunu, bunun yerine aşağıdakilerden hangisini düzenlemektedir?


İşin Tanzimi

İşçi Temsilciliği

İş ve İşçi Bulma

İş Denetimi

İşçi İhtilafları


11.Soru

Seçeneklerden hangisi günümüzün endüstrileşmiş toplumları itibariyle
işgücü statü açısından değerlendirildiğinde, karşımıza çıkan dört ana kategoriden biri değildir?


Ücretliler (işçiler)

 İşverenler

Faal nüfus

Kendi hesabına (bağımsız) çalışanlar

Ücretsiz aile işçileri


12.Soru

I. Ücretliler

II. Derebeyliler

III. İşverenler

IV. Kendi hesabına çalışanlar

V. Ücretsiz aile işçileri 

Aşağıdakilerden hangisinde günümüzün işgücü kategorilerinin tümü birlikte verilmektedir?


I ve II

III ve IV

III, IV, V

I, II III, IV

I, III, IV, V


13.Soru

2821 ve 2822 sayılı yasalar hangi tarihte yürürlükten kaldırılmıştır?


2012

1961

1981

2000

1972


14.Soru

İş Kanunu hangi yıl çıkarılmıştır?


1932

1933

1934

1935

1936


15.Soru

Osmanlı döneminde ücret düzeyleri ve ücretlilerin yaşam standartları göz önünde bulundurulduğunda sektör bazında 3 kata kadar ücret farkının olduğu gözlemlenmiştir. Bu farklılığın en büyük sebebi hangisidir?


Etnik/dinsel farklılık gözetilmesi

Sektör faaliyetlerinin her bölgede olmaması

Vasıflı vasıfsız çalışanın ayırt edilmesi durumu

Ülke coğrafyasının büyük olması

Tarım dışı sektörlerin rağbet görmemesi


16.Soru

Tek Parti Döneminde büyük ölçüde kadın ve çocuk çalışanların korunmasını kapsayan kanun aşağıdakilerden hangisidir?


Umumi Hıfzısıhha Kanunu

Hafta Tatil Kanunu

Tahrir-i Sükûn Kanunu

Medeni Kanun

Borçlar Kanunu


17.Soru

İş Kanunu, toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü konusunda hangi sistemi getirmektedir?


Zorunlu tahkim

Grev yasağı

Lokavt yasağı

Sendika yasağı

İşçi temsilciliği


18.Soru

Seçeneklerden hangisi çalışma ilişkilerinin kurumsallaşmasına yönelik tamalayıcı öğelerden biri değildir?


Çalışma ilişkilerinin taraflarının örgütlenmeleri ve bu örgütlerin toplumsal boyutta formel ve / veya informel düzeyde kabul edilmiş olması

İş mücadelesi araçları olarak, grev ve lokavtın kurumsallaşmış olması

Uyuşmazlıkların çözümüne yardımcı barışçı çözüm yollarının varlığı

Çalışma İlişkileri Sistemi İçindeki Kurumsallaşma ile Sistemin Dışındaki Kurumsallaşma Arasındaki İlişkiler

grev ve lokavtın kurumsallaşmanın önünde bir engel olarak tanımlanması


19.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi çalışma koşullarından bir tanesi değildir?


Çalışma saatleri

İş güvenliği

Ücretler

Çalışma yaşı

İşçi sendikaları


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1908 sonrasında grev patlaması yaşanmasının nedenlerinden biri değildir?


Ücrete ilişkin sorunların çözülemeden birikmiş olması

II. Meşrutiyetin getirmiş olduğu göreli özgürlük ortamı

Gerileyen satın alma gücünü telafi etme düşüncesi

Birçok işkolunda, on binlerce işçinin katılmış olması

Formel sendikal yapı içinde gerçekleştirilmiş olmaları