Çalışma İlişkileri Tarihi Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

  1. Sosyal güvenliğin temel ilkelerinden biri olan “zorunluluk”a dayalı düzenlemeleri içermemektedir.
  2. Hem işçiler hem de işveren yararına bazı koruyucu hükümler içermektedir.
  3. İşçinin yargı yoluyla hak arayabilmesine ve tazminat alabilmesine ilişkin hükümler getirilmiştir.
  4. İşveren iş kazalarına karşı gerekli önlemleri almaması durumunda kazadan kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlü tutulmasını sağlamaktadır.
  5. İşçilerin gelir ve borç durumları arasındaki dengeyi korumaya yönelik önlemler içermektedir. 

Borçlar kanununa ilişkin yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


I ve III

II-III ve IV

II ve V

I-III ve IV

I ve IV


2.Soru

Umumi Hıfzısıhha Kanunu ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?


Yasada, kadınlara doğum öncesi ve sonrası üçer
ay izin verilmesi hükmü bulunmaktadır

Yasa ile 50’den fazla işçi çalıştıran işyerlerinde, işverenler çalışanların sağlık
kontrollerini yaptırmakla yükümlü tutulmuştur

Yasada, izin sırasında ücret ödenmesine ilişkin bir düzenleme yoktu.

Yasaya göre tüm çalışan kategorileri için gece çalışması günde 8 saati geçemeyecektir.

Yasaya göre 12 yaşından küçük çocuklar maden ve sanayi kesimlerinde çalıştırılamaz. 


3.Soru

1913-15 Sanayi Sayımı sonuçlarına göre, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki sanayi kuruluşlarının hakkında seçeneklerden hangisi söylenemez?


Tarıma dayalı çağdaş bir sanayileşmenin varlığı

Çok büyük bölümünün; gıda, toprak, deri, tahtacılık, tekstil ve kâğıt gibi sanayilerden oluşması

Küçük üreticiliğin yaygın olması

Gerçekleştirilen sayımın önemli sanayi kuruluşlarını kapsaması

Sanayi sayımının bugünkü coğrafyadan farklı olarak sınırlı bir bölgeyi kapsaması


4.Soru

Türkiye'de tek parti döneminde çalışma ilişkilerini dolaysız olarak düzenleyen temel yasa aşağıdakilerden hangisidir?


1936 tarihli İş Kanunu

1938 tarihli Cemiyetler Kanunu

1940 tarihli Milli Korunma Kanunu

1947 tarihli Sendikalar Kanunu

1949 tarihli T.C. Emekli Sandığı Kanunu


5.Soru

1963 tarihli ve 274 sayılı Sendikalar Kanunu ve 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, hangi tarihe kadar Türk çalışma yaşamının temel hukuksal belirleyicileri olmuşlardır?


1963

1983

1961

2001

2012


6.Soru

Aşağıdaki kentlerden hangisi kadın işçilerin 1943 yılı itibariyle %69'unun çalıştığı yerler arasındadır?


Ankara

Bursa

İzmir

Çanakkale

Antalya


7.Soru

Toplu iş sözleşmesi kurumu Türk iş hukukuna ilk kez hangi yasa ile girmiştir?


 Cemiyetler Kanunu (1938)

Borçlar Kanunu (1926)

Anayasa (1924)

İş Kanunu (1936)

Takrir-i Sükûn Kanunu (1925)


8.Soru

Geçmişin olaylarını yorumlayabilmek için, tarih her zaman aşağıdakilerden hangisini gerektirir?


Kuram

Olgu

Nedensellik

Olay

Dönemsellik


9.Soru

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Tatil-i Eşgal kanununa dair yanlış bir ifade yer almaktadır?


Türkiye çalışma ilişkileri tarihinde, toplu iş ilişkileri konusunda dolaysız bir biçimde düzenleme yapan ilk kanundur.

Kamuya kurumlarında sendika kurulmasına olanak sağlamıştır.

Çalışma hayatında modern, kapitalist bir düzen getirmiştir.

Çalışanlara grev özgürlüğü getirmiştir.

İş uyuşmazlıklarının çözümü için uzlaştırma kurumu oluşturmuştur.


10.Soru

1932 yılında Türkiye'nin Uluslararası Çalışma Örgütüne üye olması sonrası ilişkilerin zayıf kalmasının nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?


Gelişmiş bir sosyal politika mevzuatına sahip olmaması

İşçi ve işveren kuruluşlarının olmaması

1946'ya kadar yapılan sözleşmelerin zorlayıcı maddeler içermesi

Batılı mevzuatların Türkiye'de uyarlanabilirliğinin düşük olması

Türkiye'de bulunan sınıf farklılıklarının ortadan kaldırılamaması


11.Soru

Türkiye’de ilk defa sendikaların kurulması ve faaliyetleri hangi kanunla düzenlenmiştir?


1946 Cemiyetler Kanunu

1947 Sendikalar Kanunu

1962 İş Kanunu

1981 Anayasası

1983 Sendikalar Kanunu


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş kanununun kapsamı dışında tutulan iş alanlarından biri değildir?


Deniz işleri

Hava işleri

Çiftçilik 

Hayvancılık

Ev içinde yapılan işler


13.Soru

Toplumsal tarihin dönemlere ayrılması ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


Dönemleştirmeyi, gerçekliğin bizatihi kendisi, bir olgu olarak kabul edilmelidir. 

Tarihi dönemlere bölmek bir olgu değil, gerekli bir varsayım ya da düşünce aracıdır.

Aydınlatıcı olduğu ölçüde geçerlidir.

Dönemleştirmeyi, ilgili diğer alanlarla bağlantılı biçimde yapılmaya çalışılmalıdır.

Tarihin dönemlere ayrılması çok kolay değildir ve yanlış değerlendirmelere elverişli bir konudur. 


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Milli Korunma Kanunu Uygulamalarıyla olanaklı hale gelmiştir?


Sendikal örgütlere her işçinin üyeliğini mecburi hale gelmesi

İşverenin sosyal yükümlülüklerin yasalarla bağlanması

Emek arzında ortaya çıkan artışa yönelik yeni iş alanlarının kurulması

Yasal tatil olanaklarının arttırılması ve sürenin uzatılması

Kadın ve çocuk işgücü istihdamına ilişkin koruyucu yasal sınırlamaların kaldırılması


15.Soru

Osmanlı İmparatorluğunda madenciliğin gelişme göstermemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


1829 yılından itibaren donanmanın buharlıya çevrilmesi

Devlet tesislerine yakıt sağlama ihtiyacı

Madenlerde çalışan daimi işçi sayısının fazla olması

Madenlerin işletilmesine geç başlanması

Yeterli maden kaynaklarına sahip olunmaması


16.Soru

Osmanlı İmparatorluğunda çalışma sürelerine ilişkin düzenleme aşağıdakileden hangisidir?


Kanun-i Esasi

Mecelle

İkinci Meşrutiyet

Erbab-ı say

Hümayun


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, 1913-1915 sanayi sayımı ile ilgili doğru bilgilerden değildir?


Sayım sonuçları, ücret-emek ilişkisine dayanan sanayi üretiminin yok denecek kadar az olduğunu göstermektedir.

1908 yılında çağdaş anlamıyla bir Osmanlı sanayiinin var olmadığını açık-seçik ortaya koymaktadır.

Sanayi kuruluşlarının çok büyük bölümünün tarımsal kaynaklı sanayiler olduğunu ortaya koymaktadır.

Sayım sonuçlarına göre, 1915 yılı itibariyle sayıma dâhil edilen 264 kuruluştan %8.3’ü devlete aittir.

1915 yılı sayıma dâhil edilen kuruluşlardan büyük bölümü dokuma sanayii alanında faaliyet göstermektedir.


18.Soru

Takrir-i Sükûn Kanunu hangi tarihte kabul edilmiştir?


1920

1923

1924

1925

1926


19.Soru

1936 tarihli iş kanununun en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisinde en doğru biçimde ifade edilmiştir?


Sosyal güvenlik ve ücretlerle ilgili ilk düzenlemeleri içermesi

Tek partili dönemden kalma sınıf farklılıklarını azaltmaya yönelik düzenlemelerin yapılması

Bireysel ve toplu iş ilişkilerine yönelik bütüncül düzenlemeler içermesi

İş ilişkilerini bölgesel farklılıklara bağlı olarak düzenlemesi

Kontrol mekanizmasının iş verenlerin ayrıcalıklarını gözetecek biçimde yeniden düzenlenmiş olması


20.Soru

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu'na göre, aşağıdaki günlerden hangisi ulusal bayram olarak kabul edilmektedir?


1 Ocak günü

23 Nisan günü

29 Ekim günü

1 Mayıs günü

30 Ağustos günü