Çalışma İlişkileri Tarihi Ara 9. Deneme Sınavı

Toplam 16 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Faaliyet alanları

II. Sendika faaliyetleri

III. İşçi niteliği

IV. İşçi sayısı 

V. İş güvenliği

Yukarıdakilerden hangileri İş Kanunu’nun kapsama ilişkin temel sınırlaması arasında yer alır?


I-III-IV

III-IV-V

II-IV-V

I-II-IV

II-III-V


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet döneminde 1930’lu yılların ortalarına kadar yürürlükte kalan, 27 Temmuz 1909 tarihli, toplu çalışma ilişkilerinin sendikal örgütlenme, iş uyuşmazlıklarının çözümü ve grev boyutlarına ilişkin önemli düzenlemeler getiren kanunun ismidir?


Tatil-i Eşgal Kanunu

Cemiyetler Kanunu

Sendikalar Kanunu

Umumi Hıfzısıhha Kanunu

Borçlar Kanunu


3.Soru

Umumi Hıfzısıhha Kanunu hangi tarihte çıkarılmıştır?


1934

1926

1930

1923

1940


4.Soru

1936 İş Kanununun çıkarılması üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? 


İşçi kesiminin niceliğinin artması.

İşçi kesiminin büyük kuruluşlarda toplulaşması. 

İşçi kesiminin kamu kuruluşlarında toplulaşması. 

Küreselleşme

İç ve dış koşullar. 


5.Soru

I.   1920-1936 dönemi

II.  1920-1946 dönemi

III. 1930-1960 dönemi

IV.  1947-1960 dönemi

V.   1960-1980 dönemi

VI. 1980 sonrası dönem

Türkiye çalışma ilişkileri tarihinin cumhuriyet sonrası dönemleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak yapılmaktadır?


I, III, IV, V

II, III, IV, V

III, IV, V, VI

II, IV, V, VI

I, IV, V, VI


6.Soru

Türkiye Cumhuriyetinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı aşağıdaki hangi tarihte kurulmuştur?


1936

1932

1928

1924

1920


7.Soru

I. Hafta tatili 24 saat olarak kabul edilmektedir. II. Hafta tatilinin, belirli sınırlamalarla cumartesi günü saat 13’ten itibaren uygulanması öngörülmektedir. III. Ulusal bayram olarak sadece 29 Ekim günü kabul edilmektedir.  Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu' na (1935) ilişkin yukarıda verilenlerden hangisi/ hangileri doğrudur?


I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III

Yalnızca I


8.Soru

Türkiye çalışma ilişkileri tarihinde, toplu iş ilişkileri konusunda dolaysız bir biçimde düzenlemeler yapan ilk kanun aşağıdakilerden hangisidir?


Mecelle

Cemiyetler Kanunu

Borçlar Kanunu

Tatil-i Eşgal Kanunu

İş Kanunu


9.Soru

Osmanlı İmparatorluğun son dönemlerinde iş dünyasında kadınların sayısının artmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 


Erkek işgücünde yaşanan kayıplar 

ucuz iş gücü sağlamaları

sendikal faaliyetlere katılmamaları

Erkeklerden daha verimli çalışmaları

kötü çalışma koşullarına itiraz etmemeleri


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu’nda işçilerin çalışma koşullarının ücret gelirleri ve çalışma süreleri açısından değerlendirilmesi ile ilgili doğru bilgilerden değildir?


İşçilerin ücret gelirleri, işgücü içerisindeki diğer çalışan kategorilerinden daha yüksektir.

Kadın ve çocuk işçi ücretleri, erkek işçi ücretlerinden çok daha düşük düzeydedir.

Osmanlı İmparatorluğu’nda tüm kategoriler itibariyle gündelik çalışma süreleri çok uzundur.

20. yüzyıl başlarına değin işçi sendikalarının ücret düzeyleri üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.

İmparatorlukta haftalık çalışma günlerinin 6-6.5 gün olduğu görülmektedir.


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çalışma ilişkilerinin kurumsallaşmasında devletin rollerinden biri değildir?


Devletin çalışma ilişkilerini kuşatan hukuksal çerçeveyi belirlemesi

Dolaysız bir biçimde bir işveren olma niteliğiyle kendi mülkiyetindeki iktisadi kuruluşlarda da ağırlıklı olarak işçi
statüsünde bulunan kişiler istihdam etmesi

Ülkenin dış dünya ile olan iktisadi, siyasi, toplumsal vb. tüm ilişkilerinin, o ülke üzerinde etkide bulunması

Çalışma ilişkilerinin işçi ve işveren tarafları açısından, uyulması zorunlu minimum (en az) standartlar koyması 

Devletin iktisadi ve toplumsal hayata ilişkin kararları, izlemiş olduğu politikalar, çalışma ilişkileri sistemini dolaylı olarak da olsa etkilemesi


12.Soru

Tatil-i Eşgal Kanunu hangi tarihte ihdas edilip yürürlüğe girmiştir?


1848

1863

1878

1908

1909


13.Soru

İşverenler, çalışma koşulları üzerinde isteklerini karşı tarafa kabul ettirmek için aşağıda verilenlerden hangisini kullanmaktadır?


İnformal ilişkiler

Sosyal medya

Grev

Lokavt

Siyasal ilişkiler


14.Soru

Türkiye'de 1923 yılında tarım sektörünün GSMH içindeki payı kaçtır?


4,6

5,5

13,2

39,8

89,6


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı döneminde kurulan çalışma örgütlerinden biri değildir?


Osmanlı Terakki-i Sanayi Cemiyeti

Osmanlı Sanatkâran Cemiyeti

Polis Nizamı Cemiyeti

Osmanlı Sanatkâran Cemiyeti

Osmanlı Amele Cemiyeti


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çalışma ilişkilerinin kurumsallaşmasının öğelerinden biri değildir?


Çalışma ilişkilerinin taraflarının örgütlenmeleri ve bu örgütlerin toplumsal boyutta kabul edilmiş olması

Tarafların, birbirlerinin örgütlerini, çalışma ilişkilerinin düzenlenmesinde işbirliği yapılacak kuruluşlar olarak tanımaları

Uyuşmazlıkların çözümüne yardımcı barışçı çözüm yollarının varlığı

İş mücadelesi araçları olarak, grev ve lokavtın kurumsallaşmış olması

Çalışma sürelerinin ve ücretlerin taraflar arasında bireysel olarak belirlenmesi