Çalışma İlişkileri Tarihi Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Dönem içerisindeki kurumsal düzenlemelerin ücretler üzerinde etkisi açısından bakıldığında aşağıdakilerden hangisinin ücret artışları üzerinde etkili olduğu söylenebilir?


Asgari ücret etkisizliği 

Kadın iş gücünün artması 

Genel sözleşme hakları 

İş ihtilaflarının fazlalaşması  

Sanayileşme 


2.Soru

Avrupa'da farklılaşan Fordizm farklı ülkelerde farklı biçimde yaşanmıştır. Aşağıdakilerden hangilerinde ülke ve biçim eşleşmeleri doğru olarak verilmiştir? I- Almanya’da “esnek Fordizm" II- Fransada "geç Fordizm" III- İtalya'da "devlet Fordizmi" IV- Gelişmiş ülkelerde çevre Fordizmi"


II-III

I-III

I-IV

II-IV

I-II


3.Soru

1980 sonrasının iktisat politikalarının temel hedefi aşağıdakilerden hangisidir?


Dış borçlanma

İthalat yapma

Dışa açık sanayileşme

İçe yönelik sanayileşme

Tasarruf yapma


4.Soru

I. Ekonomik hayat II. Sosyal hayat III. Çalışma hayatı İşveren örgütleri arasındaki iş bölümü dikkate alındığın, TİSK yukarıdaki konulardan hangileri ile sorumludur?


Yalnız I

I ve II

II ve III

I ve III

Yalnız III


5.Soru

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra başlayan ve 1970’li yılların sonuna kadar olan döneme iktisat yazınında ne ad verilir?


Refah devri

Esnek Fordizm

Geç Fordizm

Keynes çağı

Kapitalist dönem


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ikinci dünya savaşı sonrası dönemde Keynesçi politikaların karşılaştığı sorunlardan birisi değildir? 


Sendika üye sayılarının artması

Yüksek kamu harcamaları

Enflasyon baskısı

Sendikaların aldığı yüksek ücret artışları

Sendikaların pazarlık güçlerinin artması


7.Soru

1960’ların ikinci yarısından sonra gelişen özel sektör sendikacılığı hangi iki sendika konfederasyonu arasında gerilime neden olmuştur?


Hak-iş - DİSK

Hak-iş - TİSK

DİSK - MİSK

Türk-iş - MİSK

Türk-iş - DİSK


8.Soru

1980 sonrası küresel çapta yaşanan ekonomik ve toplumsal dönüşümün tümünü anlatmak için yaygın bir biçimde kullanılan ifade, _____________.

Yukarıda verilen cümledeki boşluğa getirilmesi gereken en uygun sözcük aşağıdakilerden hangisidir?


Köleleşmedir

Küreselleşmedir

Zenginleşmedir

Demokratikleşmedir

Fakirleşmedir


9.Soru

Türkiye’de sendika özgürlüğü rejiminden sendika hakkı rejimine geçiş olarak kabul gören 5018 sayılı Sendikalar Kanunu hangi yıl çıkarılmıştır?


1947

1946

1948

1950

1951


10.Soru

275 sayılı Sendikalar kanunda yasal olan ancak 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’na göre yasal olmayan grev türü hangisidir?


Siyasi amaçlı grev

Genel grev

Dayanışma grevi

Hak grevi

Menfaat grevi


11.Soru

Aşağıdaklerden hangisi 4688 sayılı Kanun’da, 4 Nisan 2012 tarihli ve6289 sayılı Kanun’la bazı önemli değişikliklerden biri değildir?


Zorunlu tahkim sistemi getirilmiştr.

Kamu görevlilerine sınırlı bir toplu sözleşme olanağı tanınmıştır.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kurulmuştur.

Kanunun ismi değiştirilmiştir.

Memurlara grev hakkı verilmiştir.


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti'nin çalışma hayatıyla ilgili sahip olduğu eğilimlerden biri değildir?


İşçi-işveren ilişkilerinde işçi görüşlerine az önem verilmektedir.

Toplu iş ilişkileri alanındaki uygulamalar değerlendirildiğinde partinin otoriter yüzü ön plana çıkmaktadır.

İşçi-işveren ilişkilerin düzenlenmesinde ve iş uyuşmazlıklarının çözümünde ağırlığı devlete vermektedir.

Bireysel iş ilişkileri alanındaki uygulamalar değerlendirildiğinde partinin koruyucu yüzü ön plana çıkmaktadır.

Sınıf mücadelesine destek vererek işçilerin sendikal kazanımlar elde etmesini desteklemektedir.


13.Soru

1970 yılında yürürlüğe giren, işçi sendikalarına en az üçte bir oranında baraj (işkolu) getirilmesi yönünde değişiklik yapan kanun aşağıdakilerden hangisidir?


1475

4857

657

275

274


14.Soru

Aşağıdaki örgütlenmelerden hangisi, haklarını savunduğu taraf bakımından diğerlerinden ayrılmaktadır?


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB)

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK)

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ)


15.Soru

Türkiye’de sendika yasağı rejiminden sendika özgürlüğü rejimine geçilmesi aşağıdakilerden hangisi ile olmuştur?


Çalışma Bakanlığının kurulması 

İş ve İşçi Bulma Kurumunun kurulması

1947 İşçi ve İşveren Sendikaları ve Sendika Birlikleri Hakkında Kanunu

1947 İşçi ve İşveren Sendikaları ve Sendika Birlikleri Hakkında Kanun

1946 Cemiyetler Kanunu değişikliği


16.Soru

Hangisi Kamu toplu iş sözleşmelerine yönelik doğru bir bilgi değidir? 


Kamuda işyeri ve işletme ölçekli toplu pazarlığın yerine bir tür ulusal ölçekli toplu pazarlığın geçmesine yol açmıştır

Toplu pazarlığı merkezileştirici bir rol oynamıştır.

Bahar Eylemleri öncesinde gerçekleştirilmiştir.

Darbe sonrası MGK tarafından alınan karar gereği gerçekleştirilmiştir.

Hem toplu eylemlerin örgütlenmesi hem de toplu iş sözleşmelerinde alınan yüksek oranlı zamlar açısından son derece etkili olmuştur.


17.Soru

2821 sayılı Yasa kimlere sendika üyeliğini yasaklamaz?


Din, ibadet işlerinde çalışanlara,

Öğrencilere

Özel öğretim kurumlarında öğretmenlik yapanlara,

Özel güvenlik görevlilerine,

İşçi olan herkese,


18.Soru

1970’li yıllarda faaliyet gösteren işveren sendikası konfederasyonu aşağıdakilerden hangisidir?


TİSK

MİSK

DİSK

Hak-iş

Türk-iş


19.Soru

1960 ile 1980 döneminde Check off uygulaması sayesinde sendikalar nasıl bir gelişim sağlamıştır?


Sendikaların mali olarak güçlenmesine yol açmıştır.

Partiler üstü politika kapsamında sendikaların güçlenmesi sağlanmıştır.

Grev ve lokavt hakları verilmiştir.

Sendikaların siyasi güç ile etkin olması sağlanmıştır.

Memurlar dahil tüm çalışanlara sendika hakkı tanınmıştır.


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 275 sayılı yasada yer alan düzenlemelerden birisi değildir?


Grev yasağı kaldırılmıştır.

İki düzeyli bir yetki sistemi öngörülmüştür.

Toplu pazarlık ve grev kurumsallaşmıştır.

Lokavta yer verilmemiştir.

işyeri ve işkolu düzeyinde ayrı toplu iş sözleşmelerine olanak verilmiştir.