Çalışma İlişkileri Tarihi Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

24 Ocak kararlarından kısa bir süre sonra toplu iş sözleşmelerinde izlenecek ana politikaları belirlemek amacıyla, hükümet tarafından Toplu Sözleşme Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur. Kurul, Başbakanlık Müsteşarı Turgut Özal imzasıyla özel sektör ve kamu sektöründe toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde izlenmesini istediği ana prensipleri bir genelgeyle saptamıştır. Hangisi bu genelge kapsamında ele alınan konulardan biri değildir? 


Kıdem tazminatına ilişkin esas sürelerin arttırılmaması

Yıllık izin sürelerinin uzatılmaması

Haftalık çalışma saatlerinin azaltılmaması

Ek mali yükümlülükler getirecek yeni maddelere yer verilmemesi 

Yıllık maaş artışlarının sınırlı tutulmaması


2.Soru

Türkiye’de sendikaların “yükseliş dönemi” aşağıdakilerden hangisidir?


1940-1960 dönemi

1960-1980

1970-1990

1980-2000

1990-2010


3.Soru

Sendika aidatının kaynaktan kesilmesi uygulaması nasıl adlandırılır?


Check-off

Aidat

Ödeme

Kesinti

Sendikacılık 


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de 2. Dünya Savaşı sonra iktisat politikalarında uygulanan değişikliklerden biri değildir?


Altyapı ve inşaat yatırımlarına öncelik verilmesi

İthal ikameci politikalara ağırlık verilmesi

Özel girişime öncelik verilmesi

Dış piyasaya yönelik tarım ve madencilik faaliyetlerine ağırlık verilmesi

Dış iktisadi ilişkilere açık politika izlenmesi


5.Soru

Kıdem tazminatı tutarı hangi yılda 30 güne çıkarılmıştır?


1944

1961

1975

1982

1987


6.Soru

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu'na ilişkin ifadelerden hangisi doğrudur?


Bu yasayla, hafta tatili 45 saat olarak kabul edilmektedir.

Bu yasayla, daha önce pazar günleri uygulanmakta olan tatil cuma gününe kaydırılmaktadır. 

Bu yasayla, hafta tatili 35 saat olarak kabul edilmektedir.

Bu yasayla, daha önce cumartesi günleri uygulanmakta olan tatil pazar gününe kaydırılmaktadır. 

Ulusal bayram olarak sadece 29 Ekim ve ayrıca 30 Ağustos kabul edilmektedir.


7.Soru

"Gazino kapitalizmi” denen süreç ile ifade edilen aşağıdakilerden hangisidir?


Küreselleşme

 Sermaye birikim sürecinin malileşmesi

Yeni uluslararası işbölümü

Büyük depresyon

Esnek çalışma biçimleri


8.Soru

1989-90 yıllarında grev dışı eylemlerinin en yaygın ve kapsamlısı ……………………..olarak adlandırılan eylem dizisi olmuştur.

Boşluğu en doğru şekilde hangisi tamamlar?


Bahar Eylemleri

Oturma Grevleri 

Dayanışma Grevleri

Siyasal Grevler

Açlık Grevleri


9.Soru

Çalışma ilişkilerinin incelenmesinde kullanılan karşılaştırmalardan hangisi, işçi, işveren ve devlet arasındaki pazarlıklarla ulaşılan bir sosyal anlaşmaya dayanır?


Piyasa Modeli

Korporatist Model

Ren Modeli

Neo-Amerikan Modeli

Çatışmacı Model


10.Soru

1980 sonrası dönemin temel özelliği çalışma ilişkilerinde ____________ ve ____________ güçlenmesidir.

Verilen cümledeki boşluğa hangi seçeneğin getirilmesi en uygun olur?


Esnekliğin ve kuralsızlaşmanın

Esnekliğin ve yasallığın

Katılığın ve kuralsızlaşmanın

Katılığın ve demokratikleşmenin

Demokratikleşmenin ve özgürlüğün


11.Soru

2000 li yılların başında Türkiye tarafından imzalanan ILO sözleşmesi işverenlerin hangi açıdan daha çok itirazına yol açtı?


toplu sözleşme

iş güvenliği

grev hakkı

çalışma koşulları

emeklilik


12.Soru

Türkiye'deki ilk toplumsal anlaşma kaç yılında imzalanmışıtr?


1967

1978

1980

1982

1984


13.Soru

Çalışma ilişkilerinin incelendiği farklı dönemlerde terminolojide de değişiklikler yaşanmıştır. Birinci dönemde endüstri ilişkileri olarak adlandırılan terim, ikinci dönemde ne olmuştur?


Endüstriyel ilişkiler

Çalışma ilişkileri

Sanayi ilişkileri

Post-modern ilişkiler

Post-endüstriyel ilişkiler


14.Soru

Çalışma ilişkileri alanının giderek gelişmesi ile devletin bu alana yönelik bağımsız
bir örgütlenmesi olarak kurulan Çalışma Bakanlığı hangi yıl kurulmuştur?


1951

1954

1948

1946

1945


15.Soru

I. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB),

II.Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB),

III. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK),

 Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri zorunlu üyelik sistemine dayalı odalardan oluşan konfederasyonlardır?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I,II

I,II,III


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Tatil-i Eşgal Kanunu ile ilgili doğru bilgilerden biridir?


İş uyuşmazlıklarında uzlaştırma kurumu ilk kez düzenlenmiştir.

Toplu iş sözleşmesi kurumu Türk iş hukukuna ilk kez girmiştir.

Sendika yasağı rejiminden sendika özgürlüğü rejimine geçilmiştir.

Kıdem tazminatı kurumu Türk iş hukukuna ilk kez girmiştir.

Sendikal haklar ilk kez açık bir anayasal güvenceye kavuşmuştur.


17.Soru

1980 sonrasında yaşanan grevler ve işçi eylemlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


12 Eylül askeri darbesi sonrasında tüm grevler 2000’li yıllara kadar yasaklanır.

Yasal düzenlemelerle grevlere önemli engeller getirilir.

Grev eğilimi 1989-1995 arasında ciddi bir artış gösterir.

Grev eğiliminde 2000’li yıllarda önemli düşüşler yaşanmaya başlanır.

Grev erteleme mekanizması da yaygın biçimde kullanılır.


18.Soru

Fordizmle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Fordizmde sanayi üretiminin çoğunluğu, özel amaçlı makinelerle büyük fabrikalar içinde üretilmektedir.

Fordizm, yalnızca kitlesel üretime değil, ayrıca kitlesel tüketime dayanan bir sistemdir.

Fordizm, kitlesel üretimi ve kitlesel tüketimi olanaklı kılacak bir sosyal ve siyasal sistemi besler.

Fordizmin birinci aşaması, 1914-1929 yılları arasındaki İngiliz modeli Fordizmdir.

Fordizmin ikinci aşaması, ABD’de Başkan Roosevelt’in “New Deal/Yeni Anlaşma” politikaları ile başlamıştır.


19.Soru

I. Yasa toplu iş sözleşmesi yapma ehliyetini, işçi sendikalarına ve konfederasyonlara vermiştir. II. Yasa’ya göre yetki için gerekli 2 koşuldan biri olan işkolu barajı; işçi sendikasının kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin
en az yüzde onunu üye kaydetmiş olmasıdır.  III. Yetki tespit işlemleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. 2822 Sayılı Yasa' ya ilişkin yukarıda verilen bilgilerden hangisi/ hangileri doğrudur?


I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III

Yalnızca I


20.Soru

Çalışma ilişkileri konusunda, dönemlerin sosyoekonomik yapısını temel alarak 1945 sonrası birinci dönemi tanımlamak için hangi ifadeyi kullanırlar?


Fordist

Post-Fordist

Post-modernist

Modernist

Post-endüstriyel