Ceza Hukuku Ara 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

“Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hâllerde cezalandırılır” ifadesi TCK'nın hangi maddesinde yer alır?


21

22

23

24

25


2.Soru

Kanunda açıkça suç olarak tanımlanmayan bir fiil, kanunda suç olarak tanımlanan bir fiile bazı yönlerden benzerlik gösterdiğinden bahisle o fiile ilişkin suç tanımı kapsamında cezalandırılamaması hangisiyle ilgilidir?


Kıyas yasağı

Derhal uygulama ilkesi

Belirlilik ilkesi 

Tanımlayıcılık

Uygulanmazlık ilkesi


3.Soru

Geçmişe yürüme yasağı, ceza hukuku kurallarının zaman bakımından uygulanmasının temel dayanağı ne olabilir?


Bu kurala göre, her fiil, islendiği zamanın kanununa tabiidir. Bir fiil islendiği zaman yürürlükte olan kanunlara göre suç¸ teşkil ediyorsa cezalandırılabilecektir. İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç teşkil etmeyen bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez.

Failin aleyhine olan kanun geriye yürür. Çünkü ceza hukukunda geçerli olan geriye yürüme yasağı kuralı vardır.

Derhal uygulama, temel  bir dayanaktır ve bir hükmün yürürlüğe girdiği anda ilgili olan her olaya uygulanmasını ifade eder.

Failin lehine olan kanunun geçmişe uygulanır ve geçmişe uygulanma bakımından bir zaman sınırlaması getirilmiştir.

Yeni kanunun fiili suç olmaktan çıkartması hâlinde, daha önce bu suçu isleyen kişiler hakkında henüz kamu davası açılmamışsa da kovuşturmaya yer olacağı kararı verilecektir.


4.Soru

  1. Kişi tarafından doğrudan doğruya kullanılabilen sübjektif bir hakkın bulunması
  2. Kişinin hakkını tanınma sebebinin sınırları içinde kullanması
  3. Hakkın kullanılması ile işlenen ve tipe uygun olan fiil arasında nedensellik bağının bulunması
  4. Kişinin hakkı üzerinde serbestçe tasarruf edebilme yetkisinin olması

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri hakkın kullanılmasının hukuka uygunluk nedeni oluşturabilmesi için gereken şartlardandır?


Yalnız I

I ve II

II ve IV

III ve IV

I, II ve III


5.Soru

Bir suçun varlığından söz edebilmek için kastın varlığı ne zaman aranmalıdır?


Fail yakalandığı anda

Fiil işlenmeden önce

Fiil işlendiği anda

Fail hakkında cezaya hükmedildiği anda

Ceza infaz edilirken


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde fiilden bahsedilebilir?


Bir kimsenin diğerini vitrin camına iterek camın kırılmasına sebebiyet vermesinde camı kırmak

Hipnoz altındaki kişinin başkasını yaralaması

Bir köpeğin bir insanı ısırması

Heyelan esnasında ayağı kayan kişinin başkasının malına zarar vermesi

Cebir ve tehdit altındaki kişinin sahte senet imzalaması


7.Soru

“Suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır" ifadesi TCK'nın kaçıncı maddesinde yer alır?


20

21

22

23

24


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi suçun kanuni tanımında yer alan maddi unsurlarından biri değildir?


Fiil

Netice

Nedensellik bağı

Fail

Tipiklik


9.Soru

Yapısında hukuka aykırılığa ayrıca yer veren suçların aşağıdakilerden hangisiyle işlenebileceği kabul edilmektedir? 


Doğrudan kastla

Bilinçli taksirle

Olası kastla

Bilinçsiz taksirle

Zorunluluk hâliyle


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilinçli taksiri bilinçsiz taksirden ayırır?


Failin kusurlu olması

Fiilde hukuka aykırılık unsuru bulunması

Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranış

Neticeyi isteme

Fiilin öngörülmüş olması


11.Soru

Sanığın kızının evlilik dışı olan ve erken doğan bebeğini, kuvöze konulması gerekirken diğer sanık ile birlikte alıp ıssız bir yerde bıraktıkları ve bebeğin öldüğü anlaşılmaktadır. Sanıkların eylem ve irade birliği içinde, eylemin işlenmesinde ortak hakimiyet kurarak bebeği …………………….ile öldürme suçunu işledikleri kabul edilmelidir. (1.CD.16.03.2011, E.2010/6237, K.2011/1607)

Yukardaki Yargıtay kararında boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisinin getirilmesi uygundur?


Olası kast

Doğrudan kast

Objektif sorumluluk

Bilinçsiz taksir

Bilinçli taksir


12.Soru

(A)'nın işlediği fiilin cezası 1 yıldır. Hâkim (H),  (A)'nın kişiliği ve ahlaki yargılarını dikkate alarak, bu cezanın yetersiz olduğunu düşünmektedir. (H); (A)'ya daha ağır bir ceza vermek için başka bir suça dair cezayı uygulamayı düşünmektedir. Olaya göre (H); aşağıdaki kurallardan hangisine aykırı hareket etmektedir.


Yorum yasağı. 

Kıyas yasağı. 

Örf ve âdetin ceza hukukunda kaynak değeri olmaması.

İleriye yürüme yasağı.  

Geçmişe yürüme yasağı. 


13.Soru

Suçun kanuni tanımındaki fiili gerçekleştiren, bu fiil üzerinde hâkimiyet kuran, kanuni tanıma uygun haksızlığı gerçekleştiren kişiye ne ad verilir?


Fiil

Fail

Ani suç

Suç

Ceza


14.Soru

Suçun temel şekline ilave edilen ve suçun temel şekline nazaran cezanın artırılmasını veya indirilmesini gerektiren unsurlara ne ad verilir?


Objektif cezalandırılabilme şartı

Şahsi cezasızlık sebebi

Cezayı kaldıran şahsi sebep

Objektif isnadiyet

Suçun nitelikli unsuru


15.Soru

Av alanında karanlıkta geyik zannederek ateş ettiği kişinin birlikte ava gittiği arkadaşı olduğunu ve öldüğünü gören failin içinde bulunduğu duruma ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Suçun manevi unsurunda hataya düşmüştür.

Haksızlık yanılgısı içindedir.

Suçun maddi unsurlarında hataya düşmüştür.

Nitelikli hallerde hata içerisindedir.

Kusurluluğu kaldıran hallerde hataya düşmüştür.


16.Soru

Bir fiilin gerçekleşmesini muhtemel görmekle beraber neticenin meydana gelmeyeceğine yükümlülüklerine aykırı olarak güven besleyen kişinin tipikliğin manevi unsurlarından hangisine sahip olduğu kabul edilir?


Bilinçli taksir

Olası kast

Bilinçsiz taksir

Doğrudan kast

Kast veya taksir


17.Soru

Aşağıda taksirle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?


Objektif olarak öngörülen özen yükümlülüğünün ihlali suretiyle işlenebilen suçlar taksirlidir.

Taksirle işlenen fiiller, kasten işlenen fiillerden mahiyeti itibariyle farklıdır.

Taksirli suçlarda yönlendirici irade, hukukun yasakladığı bir hususu gerçekleştirmeye yöneliktir.

Taksirli suçlarda tipiklik, objektif unsurlardan ibaret olup tipikliğin sübjektif unsurları bulunmamaktadır

Taksirli suçlarda hareketin yöneldiği netice,
tipikliğin dışında bir neticedir.


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi manevi unsurun temel iki şeklinden birisidir?


Taksir

Teşebbüs

Tekerrür

İştirak

Haksız tahrik


19.Soru

I. Kişi tarafından doğrudan doğruya kullanılabilen sübjektif bir hakkın bulunması 
II. Kişinin hakkını tanınma sebebinin sınırları içinde kullanılması 
III. Hakkın kullanılması ile işlenen ve tipe uygun olan fiil arasında nedensellik bağının bulunması 
Yukarıdakilerden hangisi hakkın kullanılması hukuka uygunluk nedeninin şartları arasında yer alır?


Yalnız I

Yalnız II

I, II

II, III

I, II, III


20.Soru

Derhal uygulama kuralın en önemli özelliği nedir?


Kanunun yürürlükte olup olmaması derhal uygulama için bir önem temsil etmez.

Derhal uygulama, birhükmün yürürlüğe girdiği anda ilgili olan her olaya uygulanmasını ifade eder.

Anayasa’ya göre Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen kanun hükümleri, iptal kararının Resmî Gazete ’de yayımlanmasıdır.

Anayasa Mahkemesi bir fiili suç¸ olarak düzenleyen kanun hükmüyle ilgili olarak iptal kararı verdiğinde, bu karar geriye yürümesidir.

Ceza muhakemesi hukukuna ilişkin kuralların zaman bakımından uygulanması konusunda derhal uygulama kuralı geçerli değildir.