Ceza Hukuku Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

(A), hasmı (B)’nin özel uçağına, uçak havadayken patlamak üzere zaman ayarlı bomba yerleştirmiştir. Bomba, uçak havadayken infilak etmiş, (B)’nin dışında uçağın pilotu (C) de ölmüştür. (A)’nın (C)’ye karşı işlediği suçu, tipikliğin manevi unsurlarından hangisi ile işlediği kabul edilir?


Bilinçli taksir

Olası kast

Bilinçsiz taksir

Doğrudan kast

Kast veya taksir


2.Soru

I. Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hâllerde cezalandırılır.

II. Taksir, kastın hafifletici bir şeklidir.

III. Failin kasten mi, yoksa taksirle mi hareket ettiğinin belirlenemediği hâllerde, taksirden dolayı mahkûm edilmesi gerekir.

IV. Taksirle işlenen suçlarda, teşebbüs ve iştirak hükümleri uygulanmaz.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Yalnız II

Yalnız III

I, II, IV

II, III

I, II, III, IV


3.Soru

Kolluk görevlileri, toplumda huzur ve güvenin sağlanması ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin teminat altına alınması şeklindeki görevlerinin ifası kapsamında gerektiğinde zor kullanma yetkisine sahip kılınmışlardır. Bu yetki hukuka uygunluk sebeplerinden hangisiyle ilişkilidir?


Meşru savunma

İlgilinin rızası

Zaruret hali

Görevin ifası

Haksız tahrik


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sırf hareket suçları arasında yer alır?


Kasten öldürme

Kasten yaralama

İntihara yönlendirme

Mala zarar verme

Çocuk düşürtme


5.Soru

  1. Ceza hukukunun hangi fonksiyonu vardır ve bunu nasıl yerine getirir?


Ceza hukuku, sahip olduğu yaptırımların önleyici etkisiyle, hukuki değerlerin korunması fonksiyonu görmektedir. Ceza hukuku bu fonksiyonu, söz konusu hukuki değerleri ihlal eden saldırıları suç¸ olarak tanımlamak suretiyle yerine getirmektedir.

Devlet toplumsal yaşamı barış içinde devam ettirme fonksiyonu vardır ve görevini ceza hukuku kuralları ile üstelenir.

Hukuk kurallarının yanında toplumsal düzeninin devamı fonksiyonu vardır ve toplumu oluşturan insanların ilişkilerinde esas aldıkları ahlak, din, örf ve âdet kuralları gibi, başka davranış¸ normları da bulunmaktadır.

Devletin başlıca görevi hukuka dayalı bir düzen kurmak ve bunu devam ettirmektir.

Suç¸ teşkil eden haksızlıklar ceza hukukunun ilgi alanında kalmakta ve bu disiplinde fonksiyonunu yerine getirmektedir.


6.Soru

İnfaz rejimine ilişkin düzenlemelerin zaman bakımından uygulanmasında kural olarak hangi ilke geçerlidir?


Derhal uygulama ilkesi

Lehe kanunun uygulanması ilkesi

Aleyhe kanunun uygulanması ilkesi

Ülkesellik ilkesi

Evrensellik ilkesi


7.Soru

TCK’ya göre; kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi hâlinde hangi manevi unsur türüyle hareket edilmiş olur?


Birinci dereceden doğrudan kast

İkinci dereceden doğrudan kast

Olası kast

Bilinçli taksir

Bilinçsiz taksir


8.Soru

Kanunların zaman yönünden uygulanmasına dair ilkeler çerçevesinde düşünüldüğünde ceza infaz rejimine ilişkin düzenlemeler  bakımından geçerli olan ilke aşağıdakilerden hangisidir?


Geçmişe uygulanmazlık

Derhal uygulanma

İleriye uygulanma

Lehe kanunun geçmişe uygulanması

Eski ve yeni kanunun lehe hükümlerinin birlikte uygulanması ilkesi


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kastı kaldıran hata hallerinden değildir?


Suçun maddi unsurlarında hata

Suçun nitelikli unsurlarında hata

Hukuka uygunluk nedenlerinin maddi şartlarında hata

Hukuka uygunluk nedenlerinin sınırında yanılgı

Kusurluluğu ortadan kaldıran nedenlerde hata


10.Soru

Hangisi/leri kastın kapsamına giren unsurlardandır?

I-Suçun konusu

II-Fail

III-Mağdur


I,II ve III

I ve II

I ve III

II ve III

Yalnız III


11.Soru

İngiliz vatandaşları (İ) ve (L) örgüt kurarak; internet üzerinden (X) Türk Kamu Tüzel kişisinin bilişim sistemlerine sızmış ve tüm bilgilerini alarak bir başka devlete satmıştır. Bu olayda düzenlenen suç ile ceza hukukunun hangi dalı arasındaki ilişki görülmektedir?


Devletler hukuku.

İş hukuku.

İdare hukuku.

Anayasa hukuku.

Borçlar hukuku. 


12.Soru

Yapısında hukuka aykırılığa ayrıca yer verilen suçlar aşağıdakilerden ancak hangisiyle işlenebilir?


Olası kast

Doğrudan kast

Dolaylı kast

Bilinçli taksir

Basit taksir


13.Soru

Ceza infaz rejimine ilişkin düzenlemeler bakımından derhal uygulama kuralının geçerli olduğu Türk Ceza Kanunu'nun kaçıncı maddesinde yer almaktadır? 


3

5

5

9

11


14.Soru

Yönlendirici irade tarafından hâkim olunan, belli bir amaca yönelen, etkileri dış dünyada hissedilen insan davranış aşağıdaki kavramlardan hangiis ile ifade edilir?


Haksızlık

Davranış kuralı

Fiil

Netice

Nedensellik bağı


15.Soru

A, bir başkasını öldürmek isterken yanlışlıkla babasını öldürmüştür. 

Bu duruma ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Basit insan öldürme suçunun cezasını alır

Nitelikli insan öldürme suçuna teşebbüsten ceza alır

Nitelikli insan öldürme suçundan ceza alır

Bilinçli taksirle nitelikli insan öldürme suçunun  cezasını alır

Basit insan öldürme suçuna teşebbüsten be nitelikli insan öldürme suçlarından ceza alır.


16.Soru

İdari yaptırım gerektiren fiiler nasıl nitelenir?


Kabahat

Suç

Cürüm

İdari fiil

İdari suç


17.Soru

Hırsızlık suçunu düzenleyen "Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir" (TCK 141/1) hükmüne ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


İlgilinin rıza göstermesi halinde, rıza hukuka uygunluk sebeplerinden birisi olacak ve hukuka aykırılık ortadan kalkacaktır

Burada rızanın yokluğu suçun maddi unsurlarından biri hâline gelmiş bulunmaktadır

Anılan hüküm meşru savunma haline giren hallerden birisi olup, faile ceza verilemez

Rızanın yokluğu fiili suç olmaktan çıkartır

Mağdur rıza gösterse bile fiil yine suç teşkil edecek ve faile ceza verilecektir


18.Soru

Hırsızlık suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu’nun 141. maddesine göre “Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir." Görüldüğü üzere TCK suçu oluşturan hareketin şekli ve nasıl bir hareketle işlenebileceği hususunda herhangi bir özelleştirme yapmamıştır. Buna göre Buna göre hırsızlık suçu fiilin kanuni tanımda düzenleniş biçimine göre nasıl bir suçtur?


Tek hareketli suç

Çok hareketli suç

Serbest hareketli suç

Kesintisiz suç

Seçimlik hareketli suç


19.Soru

"Yolda yürüyen bir kişiye gasp etmek amacıyla saldırılması ve sonucunda kişinin hayatını kaybetmesi" aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?


Bilinçli taksir

Bilinçsiz taksir

Olası kast

Netice

Netice sebebiyle ağırlaşmış suç


20.Soru

İdarenin düzenleyici işlemleri ile suç ve ceza ihdas edilemeyeceği hususu TCK’nın 2. maddesinin ikinci fıkrasında açıkça ifade edilmiştir: “İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz”. Bu ifade aşağıdaki ceza hukukuna hâkim ilkelerden hangisi ile en sıkı şekilde ilişkidedir?


Kusur ilkesi

Suçta ve cezada kanunilik ilkesi

Vicdani kanaat ilkesi

Kıyas yasağı

Delillerin doğrudan doğruyalığı ilkesi