Ceza Hukuku Final 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kısa süreli hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Kısa süreli hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesi istisnalar dışında hâkimin takdirine bağlıdır.

Zararın tamamen giderilmesi kısa süreli hapis cezasının çevrilebileceği bir seçenek yaptırımdır.

Fiil işlediği tarihte on sekiz yaşını doldurmamış olanların mahkûm olduğu kısa süreli ceza  seçenek yaptırımlara çevrilmesi zorunlu değildir.

Seçenek yaptırıma çevirmenin ilk koşulu, ortada kısa süreli hapis cezasına mahkûmiyetin bulunmasıdır.

Mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle ilgili ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alınması bir seçenek yaptırımdır.


2.Soru

Suçun mağduruna ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?


Suçun mağduru kadın veya erkek olabilir.

Suçun mağduru eş olabilir.

Mağdur evli veya bekar olabilir.

Suçun mağduru yaşayan herkes olabilir.

Suçun mağduru sadece yetişkinler olabilir.


3.Soru

Birlikte suç işleme kararı ve fiilin birlikte işlenmesi olmak üzere iki unsuru vardır. neyi ifade eder?


İçtima

İştirak

Müstakil

Müşterek

İştirak


4.Soru

Gönüllü vazgeçmeye ilişkin aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?


Cezayı kaldıran şahsi bir sebeptir.
Tüm suç ortakları bakımından geçerli olur.
Hukuka uygunluk nedenidir.
Cezayı ağırlaştıran nitelikli haldir.
İnfaza etki eden bir nedendir.

5.Soru

A hastanede yatmakta olan kızı için acilen lazım olan ilacı alabilecek parası olmadığı için B'nin cüzdanını çalarak söz konusu ilacı alır. A'nın ceza sorumluluğunu belirleyiniz.


Hakkın kullanılması söz konusudur. Ceza almaz.

Meşru savunmadan yararlanır. Ceza almaz.

Zorunluluk durumundan yararlanır. Cezasında indirim yapılır.

Hırsızlık suçundan cezalandırılır.

İlgilinin rızası hukuka uygunluk nedeninden yararlanır. Ceza almaz.


6.Soru

‘’A, B ve C, ortak hasımları D’yi öldürmek üzere tamamıyla birbirlerinden habersiz bir şekilde tesadüfen aynı yerde ve zamanda pusu kurarlar ve D olay yerinden geçerken aynı anda ateş ederek onu öldürürler. ‘’Olayda hangi faillik ilişkisi vardır?


A, B ve C arasında yan yana faillik ilişkisi vardır.

A, B ve C arasında doğrudan faillik ilişkisi vardır.

A, B ve C arasında müşterek faillik ilişkisi vardır.

A, B ve C arasında dolaylı faillik ilişkisi vardır.

A, B ve C arasında yardım eden faillik ilişkisi vardır.


7.Soru

Süreli hapis cezası, kanunda aksi belirtilmeyen hallerde kaç yıldan fazla olamaz?


15

20

25

30

35


8.Soru

Meşru savunmanın şartları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Saldırıyla orantılı olmak zorundadır

Saldırı bitmişse tekrarı kesin olmalıdır

Başlamamış bir saldırıya karşı meşru savunma yapılamaz

Bitmiş saldırının tekrarı muhtemel ise meşru savunma yapılabilir.

Başka bir kişiyi korumak için meşru savunma yapılabilir.


9.Soru

A ve B'nin iştirak halinde işlediği bir suçta  A için şahsi cezasızlık sebeplerinden biri varsa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?


A, teşebbüs hükümlerine göre cezalandırılır

B yararlanırken, A yararlanamaz

Her ikisi de yararlanır

A yararlanırken, B yararlanamaz

Her ikisi de yararlanamaz


10.Soru

Aracı durumundaki kişinin iradesine hakimiyet yoluyla suçun kanuni tarifindeki fiil üzerinde hakimiyet kurulması şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Azmettirme

Yardım etme

Müşterek  faillik

Yan yana faillik

Dolaylı faillik


11.Soru

Cezai uyuşmazlığın mahkeme önüne gelmeden çözülmesini öngören hangisidir?


Yaptırım

Uzlaşma

Ceza

Af

Zamanaşımı


12.Soru

Kişinin işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama (algılama yeteneği) ve davranışlarını bu doğrultuda yönlendirme (irade yeteneği) kabiliyetine ne ad verilir?


Kusur yeteneği

Hak ehliyeti

Fiil ehliyeti

Taksir

Kast


13.Soru

Amir A konusu suç teşkil eden bir emri, memuru 'ye vermiştir. Memur B, bu emri yerine getirmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumda söz konusu olur?


A'nın idari sorumluluğu, B'nin cezai sorumluluğu vardır.

A, emrini yazılı verirse B yerine getirmek zorundadır. A'nın cezai sorumluluğu vardır

Sadece B sorumludur

A, B'yi araç haline getirdiğinden sadece A sorumludur

İşlenen suçun azmettiricisi A, faili ise B'dir.


14.Soru

I. Yaş küçüklüğü II. Algı eksikliği III. Sağır ve dilsizlik IV. Dikkat bozukluğu V. Akıl hastalığı Seçenklerden hangisinde kusurluluğu ortadan kaldıran etkenler bir arada verilmiştir?


I, II ve V

II, III ve IV

III, IV ve V

I, III ve V

I, II ve IV


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türk Ceza Kanunu’nda hukuka uygunluk nedeni olarak düzenlenmemiştir?


Görevin ifası

Meşru savunma

Zorunluluk hali

Hakkın kullanılması

İlgilinin rızası


16.Soru

I. Hukuka aykırı ve fakat bağlayıcı bir emrin yerine getirilmesi

II. Hukuka uygunluk nedenlerinden meşru savunmanın sınırının heyecan, korku ve telaş nedeniyle aşılması

III. Cebir ve tehdit dolayısıyla kişinin irade yeteneğinin etkilenmesi

IV. Haksız tahrik dolayısıyla kişinin irade yeteneğinin etkilenmesi

Yukarıdakilerden hangileri TCK’nın öngördüğü sistem çerçevesinde kusurluluğu etkileyen hallerden kabul edilir?


I, II

I, IV

I, III, IV

II, III, IV

I, II, III, IV


17.Soru

I. Kasten işlenen bir suçun ve bu suçu işlemeye yönelik kastın varlığı

II. İcra hareketi niteliğindeki fiillerin gerçekleştirilmemesi

III. Suçun icrasına yönelik elverişli hareketlerin gerçekleştirilmiş olması

IV. İcra hareketlerinin failin elinde olmayan nedenlerle tamamlanamaması veya fail tarafından icra hareketleri tamamlanmış olmasına rağmen neticenin gerçekleştirilememesi

Yukarıda verilenlerden hangileri teşebbüsün şartlarındandır?


I, II ve III

I, II ve IV

I, III ve IV

II, III ve IV

I, II, III ve IV


18.Soru

Bir suçun işlenişine yardım niteliğindeki fiillerle katılan kişilere ne denmektedir?


Azmettiren

Yardım eden

Müstakil fail

Mağdur

Dolaylı fail


19.Soru

Milletvekillerinin yasama sorumsuzluğu aşağıdakilerden hangisine örnek teşkil eder?


Objektif cezalandırılabilme şartı

Şahsi cezasızlık sebebi

Cezayı kaldıran şahsi sebep

Hukuka uygunluk nedeni

Suçun tipiklik unsuru


20.Soru

Ortada birden çok suç bulunmasına rağmen faile tek ceza verilmesinin öngörüldüğü hallerde ________________ söz edilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?


Gerçek içtimadan

Etkin pişmanlıktan

Gönüllü vazgeçmeden

Suçların içtimaından

Fiil tekliğinden