Çocuk Gelişiminde Program Ara 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Özel bir okul öncesi eğitim kurumu bir eğitim öğretim yılı boyunca yeni bir programı uygulamıştır. Bu programın ne kadar başarılı olduğu, çocukların ne düzeyde öğrendiklerini, geliştiklerini ve eksikliklerini belirlemek  istemektedirler. Bu amaçla program geliştirmenin hangi sürecini gerçekleştirmelidirler? 


Tasarlama

Planlama

Pilot uygulama 

Programın denenmesi

Değerlendirme


2.Soru

Öğrenme yaşantılarının merkeze alınarak düzenlendiği, eğitim sürecindeki tüm ilgililerin sürece katılmasının öngörüldüğü, program geliştirmede tümevarım yaklaşımının izlendiği program geliştirme modeli aşağıdakilerden hangisidir?


Taba modeli

Tyler modeli

Taba-Tyler modeli

Alexander modeli

Lewis modeli


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Bloom taksonomisine göre duyuşsal alanda yer alan bir hedeftir?


Kavrama

Uygulama

Sentez

Değerlendirme

Tepkide bulunma


4.Soru

Hangisi sosyal dezavantajlı grubu oluşturan kişilerin taşıdığı özelliklerden biri değildir?


Gelir düzeyi olarak toplumun en altında yer alırlar.

Kırsala dayalı bir geçmişe sahiptirler.

Sosyal ve ekonomik ayrımcılığa uğramaktadırlar.

Kırsalda sayıları oldukça düşüktür.

En çok büyük şehirlerde görülürler.


5.Soru

Bloom taksonomisinin hangi basamağında birey, belirli ölçütlere dayalı olarak bir konu ya da sorun konusunda yargılamada bulunma, eleştirme, karar verme, savunma, doğruluğunu kanıtlama gibi üst düzey etkinliklerde bulunur? 


Kavrama 

Uygulama 

Değerlendirme 

Analiz 

Sentez 


6.Soru

Çocuğun yaşama en iyi koşullarda başlaması, ailenin de okuma, meslek edinme ve ekonomik yeterlilik konusunda desteklenmesinin hedeflendiği farklı amaçlara yönelik bakım ve eğitim programı hangisidir?


İki Kuşağa (Jenerasyona) Yönelik Programlar

Ev Ziyaretlerine Dayalı Programlar

Kurum Merkezli Anaokulu Programları

İlköğretim Okulları Bünyesindeki Kurum Merkezli Programlar

Sağlık Hizmetlerine Yönelik Ev Ziyareti Programları


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eğitimin genel amacı doğrultusundaki işlevlerinden biri değildir?


Toplumsal

Siyasal

Bireysel

Davranışsal

Ekonomik


8.Soru

"Program ile yetişkinlerin çevreyi düzenleyerek, günlük rutinler hazırlayarak ve destekleyici bir sosyal iklim yaratarak, çocukların etkin öğrenme yaşantılarını, amaçlı etkinliklerini, problem çözme becerilerini, sözel ifadelerini, küçük ve büyük grup deneyimlerini teşvik ederek çocuğun gelişimlerini desteklemek amaçlanmaktadır. Program, yüksek nitelikli ve etkin öğrenmeye olanak tanıyan okul öncesi programlarının, çocukların sosyoekonomik özelliklerinden kaynaklanan olumsuzlukları azaltmalarına ve yüksek akademik başarı kazanmalarına yardımcı olduğunu kanıtlaması ve bu yönüyle erken müdahalenin uzun dönemli etkilerine dikkat çekmesi açısından önem taşımaktadır".

 

Yukarıda açıklanan program aşağıdakilerden hangisidir?


Okul Öncesi Çocuklar İçin Ev Eğitim Programı

Head Start Programı

Aile-Çocuk-Ev Destekli Program

Perry Çok Kapsamlı Anaokulu Projesi

Öğretmen Olarak Aileler Programı


9.Soru

Aşağıdakilerden hanisi sosyal dezavantajlı çocukların genellikle sergilediği davranışlardan biridir ?


Yoksulluk

Şiddete maruz kalma

Tehlikeli işlerde çalıştırılma

Alkol ve madde kullanma

Sokakta yaşama


10.Soru

Ayşe öğretmen sınıfında kurallara uymayan ve olumsuz tutumlar içinde olan öğrencisine cezalar vermiştir. Cezaların kısa süreli bir etkisi olduğunu fark edip ne yapacağını düşünmeye başlamıştır. Ayşe öğretmen çözüm odaklı ne yapabilir?


Öğrencide davranış değişikliği oluşturmak için uzman desteği istemek. 

Aileyle görüşüp onlara başka okula gitmelerini söylemek

Okul yönetimine durumu bildirmek

Öğrenciye sürekli olumlu davranışı olan diğer çocukları göstermek

Çocuğa çok fazla ödev verip meşgul etmek


11.Soru

Öğrencinin programa başlarken sahip olduğu davranışlar ile program sonundaki davranışları arasında farka bakılarak yapılan program değerlendirme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?


Yetişek tasarısına bakarak yapılan değerlendirme

Başarıya bakarak yapılan değerlendirme

Erişiye bakarak yapılan değerlendirme

Öğrenmeye bakarak yapılan değerlendirme

Ürüne bakarak yapılan değerlendirme


12.Soru

Bir toplumun tarihsel süreç içerisinde yarattığı ve kullandığı maddi ve manevi değerlerin tümüne ne ad verilmektedir?


Eğitim

Kültür

Kültürleme 

Kasıtlı kültürleme 

Davranış


13.Soru

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) uygulanan Head Start Programı aşağıdaki programlardan hangisine örnek olarak verilebilir? 


Yetişkin merkezli programlar

Aile merkezli programlar

Çocuk merkezli programlar

Halk sağlığı programları

İki kuşağa yönelik programlar


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “Bir davranışı gösterme eğiliminin güçlendirilmesini” tanımlayan kavramdır?


İpuçları

Katılma

Pekiştirme

Dönüt

Düzeltme


15.Soru

Erken müdahale yaklaşımlarının dayandığı “çevresel değişiklik” varsayımı hangi görüşü vurgulamaktadır?


Bireylerin gelişiminde kritik dönemlerde sağlanan deneyimler etkilidir.

Çocuğun yaşamındaki yoğun deneyimler süreğen ve birikimli bir etki meydana getirir.

Dezavantajlı çocuklara öğrenmeye yönelik yeterli deneyim sağlanmazsa gelişimsel eksiklikler oluşur.

Sadece çocuğa yapılan eğitimler ile anlamlı bir elde etmek olanaklı değildir.

Çocuklara sunulan erken deneyimler kartopu etkisiyle artar.


16.Soru

Bulutay'a (1995) göre çocuklar başlıca kaç nenenden dolayı çalıştırlılmaktadır?


Başlıca üç nedenden dolay çalıştırılmaktadır.

Başlıca iki nedenden dolay çalıştırılmaktadır.

Başlıca dört nedenden dolay çalıştırılmaktadır.

Başlıca beş nedenden dolay çalıştırılmaktadır.

Başlıca altı nedenden dolay çalıştırılmaktadır.


17.Soru

Anne yoksunluğu ya da düzensiz anne-çocuk ilişkilerinin çocuk suçluluğuna yol açabileceğine ilk kez kim tarafından işaret edilmiştir?


Perry

Ennew

Giddens

O'Donnel

Bowbly


18.Soru

Fizik, kimya, biyoloji derslerinin birleşmiş hali ile oluşturulan Fen Bilgisi Dersinin tasarımında konu merkezli program tasarımı yaklaşımlarından hangisinden faydalanılmıştır?


Konu tasarımı

Disiplin tasarımı

Geniş alanlı tasarım

Disiplinlerarası tasarım

Süreç tasarımı


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çocukların gereksinimleri ve ilgilerinin önceden tasarlanamayacağı düşüncesinden hareketle eğitim programı çerçevesinin tüm çocuklara göre planlanamayacağı ileri sürülür?


Çocuk merkezli tasarım

Yaşantı merkezli tasarım

Romantik tasarım

Hümanistik tasarım

Çekirdek tasarım


20.Soru

Okuldaki arkadaşlarından birini tehdit eden ve kesici aletle okula gelen öğrenci ile karşılaşıldığında okul yönetiminin öncelikli tutumu ne olmalıdır? 


Öğrenciye sert bir otorite göstermek

Görmezden gelip vazgeçmesini sağlamak

Gerekli güvenlik önlemlerini alıp müdahale etmek

Yaptığının yanlış deyip okul dışına göndermek

Öğrenciye okuldan atılacağını söylemek