Çocuk Gelişiminde Program Ara 18. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

  1. Kişi zamirinin sık kullanıldığı
  2. Basit ve tekrarlı bağlaç kullanıldığı ( o halde, çünkü)
  3. "Ben" şahıs zamirini sık kullanıldığı
  4. İmalı anlam içeren bir dilin kullanıldığı
  5. Mantıksal ilişkileri gösteren edatların kullanıldığı                            Yukarıda sıralanan özelliklerden hangileri özenli dili kullanan ailelerin çocuklarına sunacakları dil ortamının özelliklerini yansıtır?


I ve II

II ve III

III ve V

I, III ve IV

I, II, III, Iv ve V


2.Soru

Aşağıdaki kavramlardan hangisi "kasıtlı kültürleme süreci" ifadesine karşılık gelir?


Eğitim

Öğretim

Yöntem

Teknik

Yaşamboyu öğrenme


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi UNESCO’nun dezavantajlılık sınıflamasında bireysel farklara dair bir özelliktir?


Eğitilebilirlik

Göçmenlik

Dil

Din

Irk


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir disiplinin amacından içeriğine, içeriğinden öğretme öğrenme süreçlerine ve değerlendirmeye kadar tüm ögelerini içeren programdır?


Etkinlik programı

Yıllık program

Öğretim programı

Eğitim programı

Ders programı


5.Soru

Öğretmenin sınıfta öğrettikleri, bunların nasıl öğretildiği ve öğrencilerin öğrenme ürünlerini kapsayan eğitim programı aşağıdakilerden hangisidir?


Resmi

Örtük

İşevuruk

Öğretisiz

Destekleyici


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Montessori programına ilişkin doğru bir ifade değildir?


Programda hareket, duyular ve dil gelişimi çok önemlidir.

Her çocuk tek ve eşsiz görüldüğü için çocuğa saygı en başta gelmektedir.

Program günlük yaşam eğitimi, duyuların eğitimi ve akademik materyallerle çocuğa okuma-yazma öğretimi üzerine kurulmuştur.

Ev merkezli programda çocuğun kendine özgü gelişim özellikleri dikkate alınmaktadır. Programda aile, çocuğun tüm gelişim alanlarında eğitilmekte, gelişimi destekleyecek araç-gereç sağlanmakta ve anne-babaya evde oyuncak yapımı öğretilmektedir.

Anaokulu programı beden eğitimi, müzik, günlük yaşam, duyu, dil, matematik, fen, sosyal bilgiler ve resim derslerinden oluşmakta ve bu dersler için özel olarak düzenlenmiş derslikler bulunmaktadır.


7.Soru

"Amaçlar doğrultusunda öğrenciye kazandırılması istenen bilgi, beceri, tutum ve davranışların ders kümeleri olarak planlanmasıdır". 

Yukarıda verilen açıklama aşağıda verilen program türlerinden hangisine aittir?


Eğitim programı

Öğretim programı

Ders programı

Ünite programı

Konu planı


8.Soru

Ulusal ve uluslararası koşullara bağlı değişmelerle ilgili yönelimlerin incelenmesi ve gelecekte karşılaşılacak olası durumlardan yola çıkarak gereksinimin belirlenmesi süreci olan gereksinim belirleme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?


Farklar yaklaşımı

Demokratik yaklaşım

Analitik yaklaşım

Betimsel yaklaşım

Pragmatik yaklaşım


9.Soru

I. Yaygın eğitim, örgün eğitimi tamamlayıcı niteliktedir.
II. Yaygın eğitim süreklilik gösterir.
III. Yaygın eğitim aşamalı değildir.
IV. Yaygın eğitim farklı yaş gruplarına yöneliktir.
Yukarıda verilen ifadelerden hangileri yaygın eğitime ilişkindir?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I, III ve IV

I, II, III ve IV


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Baba Destek Programının özelliklerinden biri değildir?


Hedef kitlesini, 2-10 yaslarında çocuğu olan babalar oluşturmaktadır.

Program, gönüllü öğretmenlerin ev ziyaretleri yoluyla gerçekleşmektedir.

Okuma-yazma bilen babalara yöneliktir.

Grup uygulaması biçiminde üçer saatlik 13 oturum olarak planlanmıştır.

Program, eğitimli gönüllü öğretmenler tarafından yürütülmektedir.


11.Soru

I. Zaman ve mekân yönünden kapsamlıdırlar.
II. Süregeldikleri toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik olgularından etkilenirler.
III. Yerel, ulusal ve uluslararası özellik taşırlar.
IV. Araştırma alanları benzerdir.
Yukarıda verilen ifadelerden hangileri eğitim ve öğretim kavramlarının ortak özelliklerindendir?


Yalnız I

II ve III

I, II ve III

II, II ve IV

I, II, III ve IV


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde uygulanmış olan bir sosyal dezavantajlı çocuklar için gelişimsel destek programıdır?


Sosyal Eğitim Programı

Sosyal Destek Programı

Eğitimde sosyalleşme programı

Bölgesel destek programı

Sosyal kalkınma programı


13.Soru

1967 yılında ABD Wisconsin’de özel gereksinimleri olan çocukların anne- babalarının ev ortamında çocuklarına eğitim verebilmelerine yardımcı olmak amacıyla tasarlanan program hangisidir?


Portage Projesi

Montessori Programı

Çocuk Sağlığı ve Gelişimi Programı

Bebek Sağlığı ve Gelişimi Programı

Head Start Programı


14.Soru

“Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme süreci” biçimindeki tanım, eğitimciler arasında kabul gören bir tanım olmuştur. Eğitime ilişkin tanımlara bakıldığında, Eğitimin kaç temel özelliğinin vurgulandığı göze çarpmaktadır?


Beş temel özelliğinin vurgulandığı göze çarpmaktadır.

Üç temel özelliğinin vurgulandığı göze çarpmaktadır.

Dört temel özelliğinin vurgulandığı göze çarpmaktadır.

İki temel özelliğinin vurgulandığı göze çarpmaktadır.

Altı  temel özelliğinin vurgulandığı göze çarpmaktadır.


15.Soru

Tek ebeveynli aileler için düzenlenen ve ailelere okur-yazarlık becerilerinin, eğitsel edinimlerin ve mesleki becerilerin kazandırılması yoluyla programa katılan yetişkinlerin ekonomik refahlarının artırılmasının amaçlandığı program türü aşağıdakilerden hangisidir?


Çocuk merkezli program

Aile merkezli program

Yetişkin merkezli program

Kurum merkezli program

İki kuşağa yönelik programlar


16.Soru

Konuların yerine dersin tasarlanması temeline dayalı program tasarım modeli aşağıdakilerden hangisidir?


Konu tasarımı

Disiplin tasarımı

Geniş tabanlı tasarım

Süreç tasarımı

Disiplinlerarası tasarım


17.Soru

Halk eğitim merkezlerinde düzenlenen çocuk gelişimi ve bakıcı eğitimi kursları için aşağıda verilen ifadelerden hangisi söylenebilir?


İnformal eğitime bir örnektir.

Örgün eğitimin bir parçasıdır.

Bir plana bağlı olmaksızın gerçekleştirilir.

Yaygın eğitim sisteminin bir parçasıdır.

Belli bir yaş grubuna yönelik düzenlenir.


18.Soru

  1. Kenetlilik
  2. Genellik
  3. Binişiklik
  4. Açıklık-seçiklik
  5. Tutarlık  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi eğitimde belirlenen hedeflerde bulunması gereken özelliklerdendir?


1 tanesi

2 tanesi

3 tanesi

4 tanesi

5 tanesi


19.Soru

Öğretmen Olarak Aileler Programı hangi tür gelişimsel destek programıdır?


Kurum merkezli Anaokulu Programı

Ev Ziyaretlerine Dayalı Program

Halk Sağlığı Programı

Sağlık Hizmetlerine Yönelik Ev Ziyareti Programı

İki Kuşağa Yönelik Program


20.Soru

I. Çocukta merak ve bağımsızlığın vurgulanması II Çocuğa daha hoşgörülü ya da esnek bir tutum sergilenmesi III. Çocuklarıyla daha fazla konuşmakları ve daha etkili bir dil kullanmaları IV. Çocuklarına daha fazla sıcaklık ve şefkat göstermekleri. Yukarıdakilerden hangileri üst sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerin özelliklerindendir?


I ve II

I ve III

I, II ve III

I, III ve IV

I, II, III ve IV