Çocuk Gelişiminde Program Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aile merkezli erken eğitimin yapısında yer alan temel boyutlardan biri değildir?


Aile iş desteği

Çocuğun büyümesi ve gelişmesi

Çocuğun öğrenme olanakları

Anne-babalık desteği

Aile-toplum desteği


2.Soru

Bireysel farklılıkların ortaya çıkışı kimi temel kavramlarla açıklanmaktadır. Bu temel kavramlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Bozukluk, yetersizlik ve engel.

Bozukluk, yetersizlik ve farklılık.

Bozukluk, farklılık ve engel.

Farklılık, yetersizlik ve engel

Bozukluk ve yetersizlik 


3.Soru

Çocuğun gelişiminde aile üyelerinden hangisinin daha fazla rolü bulunmaktadır?


Anne

Baba

Kardeş

Diğer aile üyeleri

Tüm aile bireyleri


4.Soru

Çocukların temel alışkanlıkları kazanmalarını sağlayacak gün içindeki rutin etkinliklere yer verilmesi ve değerlendirmenin yapılması da hangi programların kapsamında yer almalıdır?


Gelişimsel programların

Bilişsel programların

Kurumsal programların

Deneyimsel programların

Çevresel programların


5.Soru

Hangisi organların yapısındaki biyofiziksel ve kimyasal bozukluklara verilen addır?


Zedelenme

Bozukluk

Engel

Yetersizlik

Bozulma


6.Soru

“Doğuştan gelen davranışlar” hangi davranış türü içerisinde ele alınmaktadır?


Öğrenilmemiş davranışlar

İstendik davranışlar

İstenmedik davranışlar

Geçici davranışlar

Öğrenilmiş davranışlar


7.Soru

Çeşitli nedenlerle bireysel özellikleri ve eğitim yeterlikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılıklar gösteren bireye ……………………………. denir. ………………………………..Özel terimi öğrenme ya/ya da davranış problemleri gösteren ve bedensel ya da duyusal yetersizliği olan çocukları olduğu kadar zihinsel olarak üstün ya da özel yetenekli çocukları da içerisine almaktadır.

Yukarıda verilen boşluklara aşağıda verilen kelimelerden hangisi gelmelidir?


Yetersizlik

Özel gereksinimli birey

Engelli birey

Yetersizlik durumu

Kaynaştırma öğrencisi 


8.Soru

Hangisi özel gereksinimli çocukların gelişimini desteklemeye yönelik programların amaçlarından biri değildir?


Aileleri kendi amaçlarına ulaşmasında aileleri desteklemek

Önemli tüm alanlarda gelişimi desteklemek

Sosyal kabulü oluşturmak ve desteklemek

Sadece var olan sorunları gidermeye çalışmak

Çocuğun en üst düzeyde bağımsızlaşmasını ve becerilerde yeterli olmasını teşvik etmek


9.Soru

Erken ve yoğun davranışsal eğitim programı olup, her çocukla haftada 20 saat süreyle birebir yürütülen program aşağıdakilerden hangisidir? 


Küçük Adımlar programı

OÇİDEP programı

Portage programı

Erken eğitim programı

Montessori eğitimi 


10.Soru

Ailelerin ve çocukların gereksinimlerini belirleyebilmek için çeşitli bilgi toplama yöntemleri kullanılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu yöntemlerden biri değildir?


Gözlem

Anket

Mülakat

Ölçek

Test


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hastane merkezli gelişimsel destek programlarının amaçlarından biridir?


Hastanede olan çocukların akademik olarak akranlarından geri kalmalarını önlemek

Çocukların okul programlarını hastanede  oluşturmak

Çocukların evde ailelerinin uygulayabileceği ev  merkezli müdahale programları geliştirmek

Evde, öğretmeni ile birlikte çocuğa bireysel destek sağlamak

Çocuğun ailesine eğitim vermek


12.Soru

Aşağıda verilenler becerilerden hangisi küçük kas becerilerine örnek olarak gösterilebilir?


Tırmanma

Topu tutma

Bisiklet sürme

Kitap sayfası çevirme

Dengede durma


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hastane merkezli gelişimsel destek programlarının yapısında yer almaz?


Gelişimsel tarama ve erken müdahale

Hastaneye hazırlayıcı eğitim

Hastanede oyun programı

Hastane okulu

Okuldan hastaneye geçiş eğitimi


14.Soru

Leyla üniversitede eğitim fakültesinde öğrencidir. Leyla aşağıda verilen eğitim türlerinden hangisini almaktadır? 


İnformel Eğitim 

Örgün Eğitim 

Yaygın Eğitim 

Hizmetiçi eğitim 

Formel olmayan eğitim 


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aile merkezli gelişimsel destek programlarında bulunan ortak ilkelerden biridir?


Esnek, bireyselleştirilmiş ve duyarlı uygulamalar gerçekleştirmeye özen göstermek

Çocukları oyuna teşvik etmek

Ailelerin önemli kararlar verebilmesi için tek başına kararlar alması

Aileleri erken gelişim konusunda uyarmamak, kendi içinde çözmelerini sağlamak 

Çocuklara daha az söz hakkı vermek


16.Soru

Eğitimi; çocuğun içten dışa gelişimi olarak tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


Platon

Aristo

Rousseau

Froebel

Pestalozzi


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özellikle alt gelir gruplarına yönelik olarak hazırlanmış bir erken müdahale programıdır?


AÇEP (Anne Çocuk Eğitim Programı)

KAEEP (Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı)

Portage

GEÇDA (Gazi Erken Çocukluk Gelişimi Değerlendirme Aracı)

BADEP (Baba Destek Programı)


18.Soru

I. Yönergeleri yerine getirme

II. Oyun becerileri

III. Başkalarıyla etkileşimde bulunma

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri alıcı dil becerilerine örnek olarak verilebilir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi risk grubundaki çocukların özelliklerinden biri değildir?


Sezaryen ile doğma

Premature doğma

Dilsel ve kültürel farklılıklar

Bireyin ailesinin düşük gelirli olması

İhmal/istismar edilmiş olma


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Küçük Adımlar Erken Eğitim Programında kullanılan ve Alıcı Dil Becerileri Kitabında yer verilen becerilerdendir?


Oyun becerileri

Nesneleri eşleme ve sınıflama

Tırmanma, topu tutma

Yönergeleri yerine getirme

Yap-boz yapma