Çocuk Gelişiminde Program Final 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki programlardan hangisi anne çocuk eğitim programlarından biridir?


Aile eğitim programı

Gelişimsel eğitim programı

Kardeş destek programı

Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Programı

Baba destek programı


2.Soru

I. Eksiklikler
II. Uyumluluk
III. Önleme
IV. Çevresel Değişiklikler
Yukarıdakilerden hangileri erken müdahale yaklaşımların dayandığı varsayımlardır?


I-II-III

I-II-IV

II-III-IV

III-IV

I-III-IV


3.Soru

Gelişimsel programlarda bulunması gereken yemek, uyku, özbakım becerileri gibi etkinliklere ne ad verilmektedir?


Büyük grup etkinlikleri

Küçük grup etkinlikleri

Bireysel etkinlikler

Fizyolojik etkinlikler

Rutin etkinlikler


4.Soru

Aile bireylerinin çocuk gelişimi, sağlığı ve disiplini konusunda bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve bu yolla çocuğun gelişiminin desteklenmesini  amaçlayan program aşağıdakilerden hangisidir?


Aile Çocuk Eğitim Programı

Aile Eğitim Programı

Gelişimsel Eğitim Programı

Anne Destek Programı

Zihinsel Eğitim Programı


5.Soru

Küçük çocukların gelişim gereksinimleri ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?


Gelişim düzeyi kalıtım ile belirlenir. 

Gelişim düzeyi çevresel şartlar ile belirlenir.

Zihinsel etkinlikler öncelikli olmalıdır.

Duygusal etkinlikler öncelikli olmalıdır. 

İlk yıllar daha sonraki gelişim için belirleyicidir. 


6.Soru

Erken yaşlarda çocuklarda görülen yürümede gecikme, sosyal etkileşimde ciddi sınırlılıklar gibi durumları hangi kavram altında tanımlayabiliriz?


Bozulma

Yetersizlik

Engel

Özel gereksinimli

Risk taşıma


7.Soru

Eğitimin,  toplumdaki bireylere belli beceriler kazandırarak bireyleri üretici duruma getirme amacı eğitimin hangi işlevi ile ilişkilidir?


Ekonomik işlevleri

Toplumsal işlevleri 

Bireysel işlevleri

Siyasal işlevleri

Kültürel işlevleri


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çocuklara bakım ve eğitim hizmeti sunan kurumlardan olan anasınıfı için genel yaş grubudur?


48-60 ay

48-66 ay

36-68 ay

36-60 ay

36-66


9.Soru

Küçük Adımlar Erken Eğitim Programında, oyun becerileri, başkalarıyla geçinme becerileri, yemek yeme becerileri, tuvalet gereksinimlerini giderme ve giyinme gibi başkalarıyla etkileşimde bulunmayı ve öz bakımda bağımsızlaşmayı sağlayan kişisel becerilerin öğretimi ile ilgili bilgiler hangi başlık altında yer almaktadır?


İletişim Becerileri

Kişisel ve Toplumsal Beceriler

Büyük Kas Becerileri

Küçük Kas Becerileri

Alıcı Dil Becerileri


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi genel olarak çocuk yaşamının kaç yas arası çocukluk dönemi olarak kabul edilmektedir?


2-4 yaş

2-5 yaş

2-6 yaş

2-7 yaş

2-8 yaş


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hastane merkezli gelişimsel destek programlarından uzaktan öğretimde kullanılan eş zamanlı araçlara bir örnektir?


Kitap

Telefon

Faks

Eposta

Video konferans


12.Soru

"Bilinen ilk ve en kapsamlı erken müdahale programlarının başında gelmektedir. 1960 yılında ABD'de ekonomik açıdan yoksul ailelerin çocuklarının bilişsel,sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerine yönelik destek vermek amacıyla uygulanmaya başlanmıştır. Program bu yolla, ailelerin ve çocukların aynı zamanda sosyal hizmetlerden yararlanmasını sağlamıştır".

Yukarıda temel özellikleri açıklanan gelişimsel destek programı aşağıdakilerden hangisidir?


Anne-Baba-Çocuk Sınıfları

Head Start Programı

Okul Öncesi Çocuklar İçin Ev Öğretim Programı

Aile-Çocuk Ev Destekli Program

Öğretmen Olarak Aileler Programı


13.Soru

"Zedelenme sonucu, bir insan için normal kabul edilen bir etkinliğin ya da yapımın önlenmesi, sınırlanması durumudur." Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?


Zedelenme

Yetersizlik

Özür

Engel

Farklılık


14.Soru

  1. Hizmetlerin uzman ilgisine göre düzenlenmesi 
  2. Aileyi bir bütün olarak destekleme
  3. Aileye odaklanma
  4. Kurum politikasını ön planda tutma
  5. Hizmetleri aile rutinini bozmadan planlama

Yukarıda verilen maddelerden hangileri aile merkezli eğitim uygulamalarının bileşenleri arasında yer almaktadır?


I,II,III

I,II,V

I,III,V

II,III,V

I,II,IV


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi program geliştirmenin tanımlarından biri değildir?


Bir eğitim programının hedef, içerik, eğitim durumları ve değerlendirme ögeleri arasındaki dinamik ilişkiler bütünüdür.

Eğitim programlarının, yapılan bilimsel araştırmaların sonucu doğrultusunda tamamen değiştirilmesidir.

Programın amaçlarının sağlıklı ve etkin bir şekilde saptanması ve gerçekleşmesi için yararlanılan ilkeleri ele alan bir çalışmadır.

Kurumun amaçlarının gerçekleşmesini sağlamak üzere düzenlenen içerik ve uygulamaların, uygun yöntem, teknik ve materyalle geliştirilmesidir.

Eğitim programlarının düzenlenmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda yeniden düzenlenmesidir.


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özel eğitimin ilkelerinden değildir?


Özel eğitim gerektiren tüm bireyler, ilgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim hizmetlerinden yararlandırılır.

Özel eğitime olabildiğince geç başlamak çocuğun etiketlenmemesi için önemlidir.

Özel eğitim politikalarının geliştirilmesinde, özel eğitim gerektiren bireylerin örgütlerinin görüşlerine önem verilir.

Özel eğitim hizmetleri, özel eğitim gerektiren bireylerin toplumla etkileşim ve karşılıklı uyum sağlama sürecini kapsayacak biçimde planlanır.

Ailelerin, özel eğitim sürecinin her boyutuna etkin katılmalarının sağlanması esastır.


17.Soru

Çocuğun suç işlemesinde birincil kaynak aşağıdakilerden hangisidir? 


Aile 

Akranlar 

Toplum 

Ekonomik politikalar 

Medya 


18.Soru

  1. Gelişimsel beceriler kontrol listesi
  2. Etkinlik kartları
  3. Okuma kitapları
  4. Okul öncesi eğitim öğretmeni
  5. Portage uzmanı

Yukarıda verilenlerden hangisi Portage Erken Eğitim Programı'nın bileşenleri arasında yer almaz?


Gelişimsel beceriler kontrol listesi

Okuma kitapları

Etkinlik kartları

Okul öncesi eğitim öğretmeni

Portage uzmanı


19.Soru

Proje, özellikle kırsal çevrelerde yaşayan, ekonomik düzeyi yetersiz ailelerin çocuklarına ücretsiz okul öncesi eğitim vermek üzere özel sektör tarafından hibe edilen küçük bir otobüsün eğitim materyalleriyle doldurularak daha çok sayıda çocuğa ulaşmasını hedefleyen model aşağıdakilerden hangisidir?


Çok Amaçlı Okul Öncesi Eğitim Merkezi

Çocuk Sağlığı ve Gelişimi Programı

Perry Çok Kapsamlı Anaokulu Projesi

Gezici Anaokulu Projesi

Okul Öncesi Çocuklar İçin Ev Öğretim Programı


20.Soru

Türkiye’de okul öncesi eğitim programı kimleri kapsamaktadır?


0 - 36 aylık çocuklar

0 - 48 aylık çocuklar

37 - 72 aylık çocuklar

37 – 60 aylık çocuklar

49 - 72 aylık çocuklar