Çocuk Gelişiminde Program Final 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Davranış türleri ikiye ayrılmaktadır. Bunlar; öğrenilmiş ve öğrenilmemiş davranış. Bu bilgiden yola çıkarak ‘Yürüme’ hangi davranış türüdür?


Doğuştan gelen davranış

Geçici davranış

Olgunlaşma, büyüme sonrası davranış

İstendik davranış

İstenmedik davranış


2.Soru

Çeşitli nedenlerle bireysel özellikleri ve eğitim yeterlikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılıklar gösteren bireye ne ad verilir?


Engelli birey

Özel eğitime gereksinimi olan birey

Özürlü birey

Bozukluğu olan birey

Sendromlu birey


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi güçlendirme temelli yaklaşımın temel anlayışını özetlemektedir?


Güçlü ailelere ulaşmak için yapılan yatırımlar toplumun da güçlenmesini sağlayacağından hedef güçlü ailelere odaklanmak olmalıdır.   

Güçsüz ailelerin çocukları da gelecekte güçsüzlük döngüsünü devam ettireceğinden bu ailelere öncelikle ulaşılmalıdır.

Ailelerin gereksinimleri doğrultusunda hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için sahip oldukları güç ve kapasiteleri anlamak gereklidir.

Güçlü aileler gereksinimlerini karşılamada güçsüz ailelerden daha avantajlı olup bu avantaj toplumun kalan kesimleri ile paylaştırılmalıdır.

Güçsüz ailelere yapılacak yatırım toplumu da ekonomik güçsüzlüğe sürükleyeceğinden güçlü ailelere odaklanmak gereklidir.


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum merkezli gelişimsel programların kapsamında olmalıdır?


Aile 

Toplum 

Çocuk 

Eğitim Bakanlığı

Kurum 


5.Soru

0–8 yaş arasında gelişimsel yetersizlikleri olan ya da gelişimleri risk altında olan çocukların gelişim ve öğrenmelerini destekleyerek, fiziksel, bilişsel, duygusal ve kaynak sınırlılıklarının etkilerini en aza indirmeyi ya da bu sınırlılıkları önlemeyi amaçlayan programlara ne ad verilir?


Erken müdahale programları

Aile merkezli eğitim programları

Okulöncesi eğitim programları

Bireyselleştirilmiş eğitim programı

Sarmal eğitim programı


6.Soru

Okul öncesi çocuklar için hazırlanmış bir etkinlik planında aşağıdakilerden hangisinin yer alması zorunlu değildir? 


Kazanımlar-Göstergeler

Materyaller

Ortam 

Öğrenme süreci

Sözcükler-Kavramlar


7.Soru

MEB Okul Öncesi Eğitim Programı’nın “Çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönlerden bir bütün olarak geliştiği bu nedenle de çocukların tek yönlü değil, çok yönlü gelişmesi hedeflenerek her gelişim alanına yönelik eşit ağırlıklı ve aktif pasif etkinlik dağılımının gözetildiği, iç ve dış mekânın uygun bir şekilde kullanıldığı etkinlikler planlanması gerektiğini” vurgulaması programın hangi özelliğine işaret etmektedir?


Dengeli olma

Esnek olma

Düzenli olma

Etkinlik temelli olma

Oyun temelli olma


8.Soru

Çocuk merkezli programlardan aile merkezli programlara doğru geçişin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Sunulan hizmetin kalıcılığını artırmak

Hizmetin saatini azaltmak

Uzmana kolaylık sağlamak

Aile memnuniyetini artırmak

Standart programlar oluşturmak


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi süreğen hastalıklara örnek olarak verilebilir?


Astım

Soğuk algınlığı

Kızamık

Kabakulak

Suçiçeği


10.Soru

Türkiye’de okul öncesi eğitim programı kimleri kapsamaktadır?


0 - 36 aylık çocuklar

0 - 48 aylık çocuklar

37 - 72 aylık çocuklar

37 – 60 aylık çocuklar

49 - 72 aylık çocuklar


11.Soru

Avusturalya’da gelişimsel geriliği olan çocukların erken çocukluk dönemi eğitimlerine yardımcı olmak amacıyla Pieterse ve Treolar tarafından geliştirilmiş erken eğitim programı hangisidir?


Portage Erken Eğitim Programı

Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı

Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı

Montessori Programı

Head Start Programı


12.Soru

Aile merkezli eğitim uygulamalarının merkezinde kim/kimler vardır?


Çocuk

Anne

Baba

Dış ortam

Aile


13.Soru

Oyun odalarında okul öncesi ve okul dönemi çocukları için aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


Ahşap bloklar

Domino

Satranç

Oyuncak bebekler

Oyun hamuru


14.Soru

Okul öncesinde fen etkinliği yapmayı planlayan bir öğretmen öğrenmenin kalıcı olmasını sağlaması için aşağıdakilerden hangisini yapması en çok fayda sağlayacaktır?


Konuyu doğrudan kendi anlatır.

Tahtaya yazarak anlatır.

Sınıfa gerçek materyaller getirir.

Sözlü örnekler verir. 

Anlatmadan önce ödev verir.


15.Soru

Eğitimin, geniş ve herkesi ilgilendiren bir alan olması, pek çok eğitim tanımının yapılmasına neden olmuştur . Eğitim değişik
biçimlerde tanımlanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi eğitimin değişik biçimde ki tanımlarından biri değildir?


Bireyin içinde yaşadığı toplumda davranış biçimlerini edindiği süreçler toplamıdır .

İnsanları belli amaçlara göre yetiştirme sürecidir.

Önceden belirlenmiş amaçlara göre insanların davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkinlikler dizgesidir .

Görüldüğü gibi eğitim, okul öncesi ve okul yaşamında sürdüğü gibi okul sonrası; başka bir deyişle yaşam boyu sürmektedir.

Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir.


16.Soru

“Özel ve tüzel kişilere ait işyerlerinde belirli bir maaş¸ ya da ücret karşılığında işe alınmış¸ ve çalışmakta olan bireylere görevleri ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazanmaları için yapılan eğitimdir.” ifadesi ile verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?


Formal eğitim

Hizmet içi eğitim

Örgün eğitim

Halk eğitimi

Yetişkin eğitimi


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinim  alanlarından biri değildir?


Öğrenme güçlüğü

Duygusal ve davranışsal bozukluklar

Öğrenme stilleri farklılığı

Otizm spektrum bozukluğu

Üstün zekâlı ve üstün yetenekli çocuklar


18.Soru

Sınıfında özel gereksinimli bir öğrencisi olan okul öncesi öğretmeni etkinlikleri planlarken ne yapabilir?


Etkinliklerde öğrenciye uygun uyarlamalar yapabilir.

Özel gereksinimli öğrenciye başka bir etkinlik yaptırabilir.

Öğrenci için ek bir şey yapmaya gerek yoktur. 

Etkinlik zorsa sınıfın dışına çıkarabilir. 

Çocuk doğru yapamasa bile ödüllendirebilir.


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi etkili bir müdahale programının özelliklerinden biri değildir? 


Önleyici olmalı

Öğretmeni sürece dahil etmeli 

Aileyi sürece dahil etmeli 

İşbirlikçi bir yaklaşımla gerçekleştirilmeli 

Daha çok bilişsel gelişime odaklanmalı 


20.Soru

Küçük adımlar programı, hangi ülkede gelişimsel geriliği olan çocukların erken çocukluk dönemi eğitimlerine yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiş?


Avusturya

ABD

İngiltere

Avusturalya

Türkiye